Skončenie živnosti: Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Aké sú vaše povinnosti voči Sociálnej poisťovni, ak končíte s podnikaním alebo ak zmeníte formu výkonu podnikateľskej činnosti?

30.07.2020 08:00
manželia, okuliare, papier, rozmýšľanie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Skončenie výkonu činnosti

Povinné poistenie a s tým spojená odvodová povinnosť zaniká živnostníkovi alebo inej SZČO odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti. Ak má SZČO viac oprávnení, poistenie jej zaniká až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti SZČO. SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, zaniká jej povinné poistenie odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.

Ak SZČO zanikne oprávnenie alebo prestane vykonávať činnosť na základe čestného vyhlásenia (činnosť, ktorú možno vykonávať bez oprávnenia), vznik povinného poistenia sa jej nebude posudzovať k 1. júlu 2020 (ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020) alebo k 1. novembru 2020 (ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 a ak bude mimoriadna situácia ukončená v júli 2020), alebo k 1. decembru 2020 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 a ak bude mimoriadna situácia ukončená v júli 2020) za predpokladu, že pred 1. júlom 2020/1. novembrom 2020, resp. 1. decembrom 2020 jej nevzniklo nové oprávnenie, resp. nezačala vykonávať opätovne činnosť, ktorú možno vykonávať aj bez oprávnenia. To znamená, že povinné poistenie SZČO sa bude k 1. júlu 2020/1. novembru 2020, resp. k 1. decembru posudzovať tým SZČO, ktoré k tomuto dátumu majú oprávnenie na výkon podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. vykonávajú činnosť, ktorú možno vykonávať aj bez oprávnenia (autor, umelec alebo športovec).

SZČO a zmena formy výkonu činnosti

Čestné vyhlásenie o zániku alebo vzniku povinného sociálneho poistenia SZČO predkladajú pobočkám Sociálnej poisťovne aj také fyzické osoby, ktoré síce majú oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale na jeho základe vykonávajú činnosť výlučne v právnom vzťahu, z ktorého nedosahujú príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. pracovnoprávny vzťah). Zároveň však platí, že také fyzické osoby nemajú žiadne iné oprávnenie na vykonávanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie sú ani fyzickými osobami vykonávajúcou činnosť bez oprávnenia.

To znamená, že od istého času môžu uvedené fyzické osoby zmeniť formu vykonávania činnosti na základe oprávnenia. Keďže inštitúcie vydávajúce oprávnenia podľa osobitného predpisu údaj o zmene formy výkonu činnosti Sociálnej poisťovni neoznamujú, toto deklarujú Sociálnej poisťovni fyzické osoby predložením čestného vyhlásenia.

Zmena formy výkonu činnosti späť na výkon činnosti SZČO, na dosahovanie príjmu z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti má analogické účinky, ako keď fyzická osoba je opätovne oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. vzniká jej povinné sociálne poistenie SZČO (za predpokladu, že je dosiahnutá aj zákonom stanovená hranica príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za sledovaný kalendárny rok). Na účely zániku/vzniku povinného poistenia SZČO sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne zverejnené tlačivá čestného vyhlásenia.

Príklad:

Fyzická osoba predloží 24. apríla 2020 čestné vyhlásenie o tom, že od 5. mája 2020 je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu výlučne na výkon činnosti v právnom vzťahu zakladajúcom právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m) zákona o dani z príjmov a od toho dňa nevykonáva na základe uvedeného oprávnenia činnosť SZČO a nedosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Povinné poistenie SZČO zanikne takejto fyzickej osobe na základe predloženého čestného vyhlásenia 4. mája 2020.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #zrušenie #oznamovacia povinnosť