Ako si založiť živnosť

Ako prebieha založenie živnosti a aké povinnosti vás potom čakajú?

29.07.2020 08:00
byrokracia, papiere, pero, listovanie Foto:
Ak uvádzate v ohlásení viacero predmetov podnikania, na prvom mieste treba uviesť ten predmet podnikania, ktorý považujete za hlavný.
debata

Ohlásenie živnosti

V prípade, ak chcete prevádzkovať živnosť, ste povinný ohlásiť to príslušnému živnostenskému úradu (podľa bydliska). Ohlásenie živnosti osobne sa vykonáva na okresných úradoch, odbore živnostenského podnikania, bývajú označované tiež ako jednotné kontaktné miesta. Ohlásiť živnosť možno aj elektronicky, a to prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk. Žiadateľ však musí mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s podpisovým certifikátom.

Čo uvádza fyzická osoba v ohlásení

 • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti
 • obchodné meno
 • predmet podnikania
 • identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené
 • miesto podnikania
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené
 • dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú
 • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Ak uvádzate v ohlásení viacero predmetov podnikania, na prvom mieste treba uviesť ten predmet podnikania, ktorý považujete za hlavný.

Fyzická osoba zároveň musí preukázať pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu.

Elektronické ohlásenie živnosti

Ohlásiť živnosť elektronicky na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) môže občan aj s občianskym preukazom s elektronickým čipom (tzv. eID), ktorý má aktivovaný certifikát pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), a to prostredníctvom Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto.

Fyzická osoba k ohláseniu živnosti priloží v elektronickej podobe tieto dobre čitateľné (naskenované) doklady:

 • výpis z registra trestov, ak fyzická osoba (podnikateľ) nie je občanom SR (pri zahraničnej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), pre slovenskú fyzickú osobu zabezpečí výpis z registra trestov bezplatne JKM
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby (podnikateľa) alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti), v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania atď.)
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (ak ho podnikateľ ustanovuje)
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (len v prípade, ak adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska), zahraničná fyzická osoba uvedie oprávnenie užívať nehnuteľnosť miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 • (ak sa vzťahuje) splnomocnenie na zastupovanie fyzickej osoby v konaní pred JKM

Všetky prílohy musia byť podpísané KEP žiadateľa a dobre čitateľné. Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie musí byť podpísaný zodpovedným zástupcom buď vlastnoručne, alebo jeho KEP.

Koľko zaplatíte
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť 5 eur
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 15 eur
Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení 6 eur
Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3 eurá

Povinnosti po založení živnosti

Odvody

Živnostník nemá po založení živnosti voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Tie mu vznikajú až po prekročení ročnej hranice príjmov podľa dátumu daňového priznania. Platiť si však môže dobrovoľné príspevky.

Odvodová povinnosť SZČO sa posudzuje až na základe prvého daňového priznania. Preto hneď po začatí činnosti nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Obdobie neplatenia poistného po začatí činnosti môže byť rôzne dlhé, nemusí vždy trvať celý rok. Závisí od toho, kedy SZČO začala svoju činnosť vykonávať a kedy jej vznikne prvá daňová povinnosť.

Zdravotná poisťovňa:

Povinnosť platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vzniká hneď od začatia živnosti. SZČO bez zdravotného postihnutia platí minimálnu výšku mesačného odvodu 70,91 eura. Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac platí minimálny mesačný odvod vo výške 35,45 eura.

Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. SZČO musia platiť najneskôr do ôsmich dní po uplynutí mesiaca. To znamená, že napríklad za júl 2020 zaplatí SZČO najneskôr do 8. augusta 2020.

Ako platiť:

Cez elektronickú pobočku

Ak platíte odvody cez svoju elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku.

Cez mobilnú aplikáciu

V aplikácii nájdete jednoduchý návod, čo treba zaplatiť, dokedy a koľko. Za každý daný mesiac nájdete informáciu, čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo ste nezaplatili. Následne zvolíte možnosť zaplatiť poistné.

Bankovým prevodom

Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje úhrady (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu živnostník nemá, tie splnil prostredníctvom živnostenského úradu pri podávaní žiadosti.

Dane

Živnostník má po založení živnosti povinnosť zriadiť elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom. Platí totiž, že od 1. 7. 2018 majú všetci podnikatelia fyzické osoby povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky a takýmto spôsobom podávajú aj daňové priznanie.

Vybavenie elektronického prístupu na doručovanie dokumentov daňovému úradu cez portál Finančnej správy je možné tromi spôsobmi:

 • prostredníctvom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s aktivovaným a aktuálnym podpisovým certifikátom
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu
 • prostredníctvom elektronickej značky, cez pridelené ID a heslo (na základe podpísanej dohody s Finančnou správou o elektronickom doručovaní)

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty Finančnej správe troma spôsobmi:

 • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom)
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)
 • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní (po 1. 1. 2018 dohodu uzatvoria už len fyzické osoby, ale všetky dohody uzatvorené do 31. 12. 2017 sú platné aj naďalej)
Minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od januára 2020
Typ poistenia Výška poistného v % Výška minimálneho vymeriavacieho základu v eurách Výška minimálneho poistného v eurách
Zdravotné poistenie 14 % 506,50 70,91
Sociálne poistenie (SP) 33,15 % 506,50 167,89
Nemocenské poistenie v rámci SP 4,4 % 506,50 22,28
Starobné poistenie v rámci SP 18 % 506,50 91,17
Invalidné poistenie v rámci SP 6 % 506,50 30,39
Rezervný fond solidarity v rámci SP 4,75 % 506,50 24,05
Minimálne odvody spolu 238,80

Minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, je 506,50 eura.

Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia) je v sume 7 091,00 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #práca na živnosť