Živnosť si možno založiť dvoma spôsobmi

Živnosť je potrebné ohlásiť na príslušnom živnostenskom úrade. Môžete tak urobiť buď osobne, alebo elektronicky. Aké poplatky vás čakajú a neminú?

27.08.2020 08:00
žena, notebook, študentka, podnikanie Foto:
Ak uvádzate v ohlásení viacero predmetov podnikania, na prvom mieste treba uviesť ten predmet podnikania, ktorý považujete za hlavný.
debata

Ak plánujete podnikať ako živnostník, zo zákona o živnostenskom podnikaní vyplýva povinnosť ohlásiť to príslušnému živnostenskému úradu (podľa bydliska). Ohlásenie živnosti osobne sa vykonáva na okresných úradoch, odbor živnostenského podnikania, bývajú označované tiež ako jednotné kontaktné miesta. Ohlásiť živnosť možno aj elektronicky, a to prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk. Žiadateľ ale musí mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s podpisovým certifikátom.

Čo uvádza fyzická osoba v ohlásení

 • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti
 • obchodné meno
 • predmet podnikania
 • identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené
 • miesto podnikania
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené
 • dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú
 • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Ak uvádzate v ohlásení viacero predmetov podnikania, na prvom mieste treba uviesť ten predmet podnikania, ktorý považujete za hlavný.

Fyzická osoba zároveň musí preukázať pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Ak splníte podmienky na vydanie živnostenského oprávnenia, živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Čo obsahuje osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe:

a) osobné údaje podnikateľa

b) obchodné meno

c) identifikačné číslo

d) predmet alebo predmety podnikania

e) miesto podnikania

f) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak bolo prevádzkovanie živnosti ohlásené na dobu určitú

g) deň začatia živnosti, ak ste v ohlásení uviedli neskorší deň začatia živnosti

h) dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Identifikačné číslo pridelí osobe Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť živnostenského ú­radu.

Zmeny údajov uvedených v ohlásení

Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak tento zákon neustanovuje inak. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.

Elektronické ohlásenie živnosti

Ohlásiť živnosť elektronicky na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) môže občan aj s občianskym preukazom s elektronickým čipom (tzv. eID), ktorý má aktivovaný certifikát pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),a to prostredníctvom Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto.

Fyzická osoba k ohláseniu živnosti priloží v elektronickej podobe dobre čitateľné (naskenované) nasledovné doklady:

 • výpis z registra trestov, ak fyzická osoba (podnikateľ) nie je občanom SR (pri zahraničnej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), pre slovenskú fyzickú osobu zabezpečí výpis z registra trestov bezplatne JKM
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby (podnikateľa) alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti), v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.)
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (ak ho podnikateľ ustanovuje)
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (len v prípade ak, adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska), zahraničná fyzická osoba uvedie oprávnenie užívať nehnuteľnosť miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 • (ak sa vzťahuje) splnomocnenie na zastupovanie fyzickej osoby v konaní pred JKM.

Všetky prílohy musia byť podpísané KEP-om žiadateľa a dobre čitateľné. Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie musí byť podpísaný zodpovedným zástupcom buď vlastnoručne alebo jeho KEP-om.

Koľko zaplatíte za vydanie živnostenského oprávnenia
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť 5 eur
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 15 eur
Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení 6 eur
Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3 eurá

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #vznik