Dane živnostníkov: Použite tlačivo typu B

Ako zistíte svoj základ dane? A kedy môžete vykázať daňovú stratu?

, 27.10.2020 09:00
daňové priznanie, typ B Foto: ,
Daňovú stratu nemôže vykázať daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu ani daňovník s príjmami z prenájmu.
debata

Daňovník, ktorý dosiahne v zdaňovacom období príjmy zo živnosti a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Dane živnostníkov

Daňovník poberajúci okrem príjmov zo živnosti aj iné druhy príjmov svoj základ dane zistí ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 (zo závislej činnosti) a § 6 ods. 1 (z podnikania) a § 6 ods. 2 (z inej samostatnej zárobkovej činnosti), ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 (z príjmov z prenájmu) a § 6 ods. 4 (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu) a § 8 (z ostatných príjmov).

Príjmy z kapitálového majetku sa zdaňujú samostatne ako súčasť osobitného základu dane. Sadzba dane z tohto osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku je 19 % bez ohľadu na skutočnosť, či príjem plynie zo zdrojov na území Slovenskej republiky, alebo z príjmov zo zdrojov v zahraničí.

O daňovú stratu si daňovník môže znížiť len základ dane (čiastkový základ dane) zistený z tzv. aktívnych príjmov (t.j. príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom sa použije postup odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov.

Daňovník zahrnie do základu dane aj príjem, z ktorého je možné daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň a daňovník sa rozhodne takto vybranú daň zrážkou odpočítať ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov. U daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou ide len o príjmy dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových listov [podľa § 43 ods. 6 písm. c) zákona o dani z príjmov].

Daňovník do základu dane nezahrnie príjem, pre ktorý je ustanovené, že sa daň vybraná zrážkou podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov považuje za splnenie daňovej povinnosti.

Daňová strata

Živnostník môže vykázať daňovú stratu iba za predpokladu, že pri vyčíslení základu dane, respektíve čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatňuje skutočne preukázateľné daňové výdavky, ktoré má živnostník zaúčtované vo svojom účtovníctve alebo zaevidované v daňovej evidencii podľa zákona o dani z príjmov.

Ak živnostník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) a okrem týchto výdavkov uplatnených percentom z príjmov má nárok na uplatnenie výdavkov na poistné a príspevky v preukázanej výške, nemôže mu z tohto titulu vzniknúť daňová strata.

Daňovú stratu nemôže vykázať daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu ani daňovník s príjmami z prenájmu.

Daňovú stratu je možné odpočítavať podľa § 30 zákona o dani z príjmov od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, a to rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

Ak ide o daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie roka 2015 a nasledujúce, odpočet daňovej straty sa uplatní rovnomerne počas štyroch po sebe bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová strata vykázaná. Ak by daňovník v týchto rokoch nevykázal základ dane, resp. vykáže ho v nižšej sume ako je 1/4 straty, stratí nárok na jej uplatnenie v celej výške alebo v rozdiele, o ktorý je základ dane nižší ako príslušná časť straty, ktorú si môže daňovník uplatniť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #daňové priznanie #živnostníci
Flowers