O akú podporu môžu požiadať SZČO a aké podmienky musia splniť?

Opatrenia, o ktoré mohli požiadať SZČO od marca podľa starého projektu Prvá pomoc, sa nemenia. V rámci projektu Prvá pomoc plus sa však zmenili niektoré podmienky na získanie financií, ako aj výška podpory.

23.11.2020 08:00
izolovaní ľudia, vysvetlenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

SZČO, ktoré majú zatvorené prevádzky alebo im klesli príjmy

Opatrenie č. 2 – podpora pre SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) zatvorili alebo obmedzili prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby. Zmeny pri poskytovaní podpory:
O podporu podľa opatrenia č. 2 môže požiadať tá SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 1. 2. 2020, najneskôr však k 2. 9. 2020. O podporu podľa opatrenia č. 2 môže požiadať aj tá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Kto ju môže získať

Podmienkou na uplatnenie nároku na príspevok podľa opatrenia č. 2 je, že ide o SZČO:

 • ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne, dobrovoľne) v období do 30. 6. 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni,
 • ktorá nebola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne, dobrovoľne) v období do 30. 6. 2020, pričom jej odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne vznikla od 1. 7. 2020, alebo
 • ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny, a to takto:

  a) ide o SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť v priebehu roka 2019, pričom podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v termíne do 2. 11. 2020: táto SZČO má tzv. odvodové prázdniny od začiatku podnikania až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 1. 2. 2021.

  b) SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 2. 9. 2020). Táto SZČO má tzv. odvodové prázdniny od začiatku podnikania až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia.

Príspevok nie je možné poskytnúť SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú činnosť.

Výška podpory:
Pokles tržieb v % Výška príspevku
od 20 % do 39,99 % 270 eur
od 40 % do 59,99 % 450 eur
od 60 % do 79,99 % 630 eur
od 80 % a viac 810 eur

Ak má SZČO aj príjem zo zamestnania, zníži výšku príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Ako si vypočítať pokles tržieb:

 • porovnaním vykazovaného mesiaca s rovnakým mesiacom roku 2019 (príjem za október 2020 porovnáte s tržbou za október 2019) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť minimálne od októbra 2019
 • porovnaním priemeru tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac (napr. priemer tržieb za rok 2019 s tržbou za október 2020) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť celý rok 2019
 • porovnaním tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac (napr. tržba za február 2020 s tržbou za október 2020) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020
 • porovnaním tržby za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac (napr. tržba za september 2020 s tržbou za október 2020) – iba tá SZČO, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

SZČO si výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb môže počas jednotlivých mesiacov meniť.

Podnikatelia, ktorí prišli o príjem

V rámci opatrenia môžu žiadať o podporu vybrané skupiny SZČO, ktoré v čase mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem.

1. Opatrenie č. 4A – podpora pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemajú príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Kto ju môže získať

Na podporu podľa opatrenia č. 4A má nárok SZČO, ktorá:

 • prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti, ale nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na podnikanie, a ktorá
 • od 1. 10. 2020 nemá žiaden iný príjem, s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo príjmu z invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %.

Nárok na podporu má aj SZČO, ak má príjem ako napr. materské, rodičovský príspevok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok.

Za príjem sa však považuje starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a výsluhový dôchodok, takáto SZČO nemá nárok na podporu podľa opatrenia č. 4A.

Podmienkami uplatnenia nároku na príspevok je, že ide o SZČO:

 • ktorá nie je nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, a ktorá
 • nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

Zmeny pri poskytovaní podpory:

O podporu podľa opatrenia č. 4A môže požiadať tá SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 1. 2. 2020, najneskôr však k 2. 9. 2020.

Suma príspevku sa zvýšila, a to z 210 na 315 eur. Ak má SZČO aj príjem zo zamestnania, zníži sa výška príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Podpora pre jednoosobové s. r. o.

Opatrenie č. 4B – podpora pre jednoosobové s. r. o. (také, ktoré nemajú žiadnych zamestnancov), ktoré v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemajú žiaden príjem z podnikania s. r. o.

Kto môže získať podporu

Na príspevok podľa opatrenia č. 4B má nárok fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom a súčasne konateľom vo svojej s. r. o. – pričom musí spĺňať tieto podmienky:

 • prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti, ale nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na podnikanie
 • od 1. 10. 2020 nemá žiaden iný príjem, s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo príjmu z invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %
 • fyzická osoba je jediným spoločníkom v s. r. o., ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré sa skončilo najneskôr k 31. 12. 2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur
 • u jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávanie činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019
 • v prípade jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 2. 9. 2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 eur/9 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 eur/9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020
 • fyzická osoba je konateľom v tejto spoločnosti a nie je zároveň jej zamestnancom a ani nie spoločníkom v inej s. r. o.
 • táto s. r. o. nemá žiadnych zamestnancov

Nárok na príspevok podľa opatrenia vzniká aj vtedy, ak má konateľ jednoosobovej s. r. o. aj príjem ako materské, rodičovský príspevok, vdovský dôchodok a pod.

Ak má však príjem zo starobného dôchodku, z predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku a výsluhového dôchodku, nemá nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4B.

Zmeny pri poskytovaní podpory:

 • o príspevok podľa opatrenia č. 4B môže požiadať tá tzv. jednoosobová s. r. o., ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 1. 2. 2020, najneskôr však k 2. 9. 2020
 • suma príspevku sa zmenila, zvýšila sa z 210 na 315 eur. Ak má fyzická osoba aj príjem zo zamestnania, zníži sa výška príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba