Aké úvery banky ponúkajú pre malých a stredných podnikateľov?

Kto a za akých podmienok si môže požičať na podnikanie? Čím možno ručiť? Môžu si požičať aj začínajúci podnikatelia? Opýtali sme sa ČSOB a OTP banky.

, 02.12.2020 11:00
zamestnania, povolania, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kto si môže požičať na podnikanie? Aké podmienky treba splniť? Do akej výšky si možno požičať? Čím možno ručiť? Ponúkajú aj špeciálny úver pre podnikateľov na preklenutie problémov spôsobených koronakrízou? Môžu si požičať aj začínajúci podnikatelia?

ČSOB banka

Produktová ponuka sa líši tak podľa veľkosti podniku, ako aj účelu použitia týchto financií – teda či ide o investíciu do rozširovania a expanzie biznisu, preklenutie súčasnej situácie, keď je nevyhnutné prevádzkové financovanie a podobne. Tak, aby sme vedeli čo najlepšie reagovať na potreby našich klientov. Keďže ide o širokú ponuku riešení, ich užitočný prehľad spolu podmienkami nájdu podnikatelia na našej webovej stránke.

Aby mohli venovať maximum svojho času práve podnikaniu, po novom im umožňujeme požiadať o úver online – či už majú záujem o firemnú kreditnú kartu, úver na prefinancovanie existujúcich úverov alebo kontokorent, prevádzkový úver či investičný úver.

Poskytujeme úvery so štátnymi garanciami aj úvery s európskymi zárukami COSME. Úvery z garančného programu COSME COVID-19 sú určené pre mikro, malé a stredne veľké podniky s max. 250 zamestnancami a ročným obratom do 50 miliónov eur. Klienti môžu získať úver z programu COSME COVID-19 s úrokovou sadzbou nižšou, ako býva štandardom tak pri kontokorentnom aj prevádzkovom úvere.

Poplatok za spracovanie úveru, ktorý sa štandardne odvíja od poskytnutej sumy, je znížený na 50 %. V porovnaní s bežnými úverovými produktmi je úver poskytnutý z COSME COVID-19 dostupnejší z pohľadu dlhšej splatnosti, a vďaka tomu nižšej mesačnej splátky, nižšej úrokovej sadzby, ako aj celkovej dostupnosti z pohľadu prístupu k riziku. Banke to umožňujú záruky EIF. Minimálna výška úveru je 4 000 eur a maximálna 150.000 eur, pričom sa odvíja od výšky priemerných tržieb klienta. Maximálna splatnosť úveru je 9, resp. 10 rokov podľa typu úverového produktu.

V prípade úveru zo SIH1 môže klient žiadať o úver do 500 000 eur a maximálna lehota splatnosti je 4 roky. V porovnaní so štandardnými úverovými nástrojmi platia znížené požiadavky na zabezpečenie úveru prostredníctvom záruky za úver po splnení podmienok, znížená úroková sadzba o úrokovú dotáciu do výšky maximálne 4 % p. a. a možnosť odkladu splátok istiny a úrokov až na 12 mesiacov od prvého čerpania.

V prípade úveru z programu SIH antikorona 2 môže klient získať úver až do výšky 2 milióny eur a splatnosť je do 72 mesiacov. S cieľom poskytnúť všetky dôležité informácie spojené so súčasnou situáciou a možnosťami financovania sme pre klientov – podnikateľov vytvorili špeciálnu podstránku https://www.csob.sk/…/koronavirus. Počas pandémie sme možnosti financovania rozšírili tak o riešenia so štátnymi zárukami, ako aj preklenovacie úvery z programu COSME COVID-19, so zárukami Európskeho investičného fondu.

Špeciálny úver pre začínajúcich podnikateľov ČSOB banka neponúka.

OTP Banka

OTP Banka ponúka pre malých a stredných podnikateľov úvery na financovanie prevádzkových a investičných potrieb. Banka poskytuje úvery pre podnikateľov s min. 2-ročnou podnikateľskou históriou, a to po zhodnotení predložených účtovných výkazov za posledné 2 ukončené účtovné obdobia a informácií uvedených v Žiadosti klienta o úver a jej prílohách.

Podnikateľ, ktorý chce získať úver, musí byť v prijateľnej finančnej kondícii, nesmie mať vedenú exekúciu, súdne konanie, nesmie byť v konkurze, jeho platobná schopnosť voči bankám a orgánom štátnej správy (daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa) nesmie byť negatívna a nemôže byť vedený v internej databáze nežiaducich klientov.

OTP Banka stanovuje výšku úveru individuálne po celkovom zhodnotení klienta a ponúkaného zabezpečenia, min. a max. výška úveru je stanovená pre skupinu klientov, ktorých banka zaradí do segmentu mikro klientov (t.j. podnikateľov s ročnými tržbami do 1 mil. eur). Pre segment mikro klientov banka poskytuje úvery pod názvom otp MIKROúvery, min. výška MIKROúveru je 3 000 eur a max. výška je stanovená v závislosti od účelu a ponúknutého zabezpečenia (kontokorentný úver je možné poskytnúť do 160-tisíc eur, splátkový úver – účelový zabezpečený je možné poskytnúť až do výšky 350-tisíc eur, bezúčelový zabezpečený do výšky 100-tisíc eur, bezúčelový bez zabezpečenia do výšky 30-tisíc eur).

Ako formu zabezpečenia úveru banka požaduje ručiteľskú listinu majoritných vlastníkov spoločnosti a ďalšie formy zabezpečenia – ako napr. nehnuteľný, hnuteľný majetok, finančný vklad, príp. záruku inej banky/finančnej inštitúcie. Banka poskytuje úvery prevažne v mene eur, a pre podnikateľov s ročnými tržbami nad 1 mil. eur úvery aj v cudzích menách ako napr. USD, CZK, GBP, HUF.

Banka poskytuje úvery na prevádzkové potreby spravidla so splatnosťou do 1 roka a investičné úvery na obdobie do 10 rokov. V prípade otp MIKROúverov určených pre mikro klientov je max. splatnosť úveru aj kratšia (5, 6 alebo 8 rokov), závisí od typu úveru. Úrokovú sadzbu úverov stanovuje individuálne, základom je medzibanková referenčná úroková sadzba napríklad EURIBOR, LIBOR, PRIBOR (v závislosti od meny úveru) fixovaná na obdobie 3/6/12 mesiacov. K referenčnej úrokovej sadzbe stanoví pre každého klienta individuálnu úrokovú prirážku, ktorej výška sa odvíja od zhodnotenia klienta a od dĺžky úveru.

Banka Slovensko ponúka pre podnikateľov na preklenutie problémov spôsobených koronakrízou úvery poskytované v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka (ďalej „Úvery SIHAZ1“) a finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a (ďalej „Úvery SIHAZ2a“) a SIH antikorona záruka 2b (ďalej „Úvery SIHAZ2b“).

Úvery SIHAZ1 sú určené pre mikro, malé a stredné podniky (podnikateľov a firmy) s počtom zamestnancov do 250 a ročným obratom, ktorý neprekračuje 50 mil. eur a/alebo ročnými aktívami, ktoré neprekračujú 43 mil. eur, za podmienky, že tieto podniky spĺňajú stanovené špecifické podmienky oprávnenosti určené pre tento typ finančného nástroja. Toto financovanie je zabezpečené a podporené z operačného programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Úvery SIHAZ1 ponúkajú finančné prostriedky vo výške max. 1 180 000 eur na financovanie prevádzkového kapitálu a investícií do hmotného a/alebo nehmotného majetku s cieľom vyrovnať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený koronakrízou a s cieľom udržania alebo zvýšenia počtu pracovných miest. Banka poskytuje Úvery SIHAZ1 vo forme splátkového úveru na obdobie od 3 do 4 rokov, s odkladom splácania istiny a úrokov o 12 mesiacov od prvého čerpania úveru.

Úvery SIHAZ1 sú zabezpečené SIH antikorona zárukou a ďalšou individuálnou formou zabezpečenia; v prípade klientov s ročnými tržbami do 1 mil. eur OTP Banka poskytuje tieto úvery bez ďalšej formy zabezpečenia (aj bez ručiteľskej listiny). Úvery SIHAZ1 sú poskytované za výhodnejšiu úrokovú sadzbu oproti štandardne poskytovaným investičným a prevádzkovým úverom, s možnosťou získania úrokovej bonifikácie (úhrady časti alebo celej sumy úroku) max. 4 % p.a., a to za podmienok udržania priemernej zamestnanosti a plnenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Úvery sú poskytované bez poplatku za poskytnutie/ navýšenie a predčasné splatenie úveru.

Úvery SIHAZ2a sú určené pre mikro, malé a stredné podniky (ďalej „MSP“) s počtom zamestnancov do 250 a ročným obratom, ktorý neprekračuje 50 mil. eur a/alebo ročnými aktívami, ktoré neprekračujú 43 mil. eur a Úvery SIHAZ2b sú určené pre MSP a veľké podniky a zároveň tieto podniky musia spĺňať stanovené špecifické podmienky oprávnenosti určené pre tento typ finančného nástroja. Toto financovanie je zabezpečené a podporené z operačného programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo zdrojov štátnych finančných aktív. Úvery SIHAZ2a / SIHAZ2b ponúkajú finančné prostriedky vo výške max. 2 000 000 eur na financovanie prevádzkového kapitálu a investície do dlhodobého hmotného majetku za účelom jeho nahradenia alebo zachovania, s cieľom vyrovnať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený koronakrízou a s cieľom udržania alebo zvýšenia počtu pracovných miest.

Banka poskytuje Úvery SIHAZ2a/ SIHAZ2b vo forme splátkového úveru na obdobie od 2 do 6 rokov, s možnosťou odkladu splácania istiny a úrokov o 12 mesiacov od prvého čerpania úveru. Úvery SIHAZ2a/SIHAZ2b sú zabezpečené SIH antikorona zárukou 2a alebo SIH antikorona zárukou 2b a ďalšou individuálnou formou zabezpečenia (zásobami, pohľadávkami alebo predmetom investície financovanej z úveru).

Úvery SIHAZ2a / SIHAZ2b sú poskytované za úrokovú sadzbu 1,90 % p.a., bez poplatku za poskytnutie/na­výšenie a predčasné splatenie úveru. Za poskytnutie záruky je klientovi stanovený poplatok vo výške 0,25 %, 0,50 %, 1 %, 2 % ročne z výšky úveru a v závislosti od času trvania úveru a veľkosti podniku; klient môže požiadať o odpustenie tohto poplatku za poskytnutie záruky a nárok na jeho odpustenie vznikne v prípade dodržania podmienok priemernej zamestnanosti za prvých 12 mesiacov od prvého čerpania úveru a plnenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

Pre začínajúcich podnikateľov OTP Banka Slovensko, a.s., nemá v ponuke špeciálny typ úveru.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôžičky #podnikanie #ČSOB #OTP banka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy