Kto si môže odložiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Koho sa táto možnosť týka? Ako sa určuje pokles tržieb? A akými spôsobmi je možné odoslať oznámenie o poklese tržieb?

15.01.2021 10:19
živnostník, SZČO, náradie, práca, parkety Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podľa nariadenia vlády platného od 17. decembra odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2020 sa týka:

  • zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti,
  • povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti

Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania:
Spôsob určenia poklesu príjmov upravujú nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti Tržbou je čistý obrat podľa zákona o účtovníctve a podľa zákona o dani z príjmov. Za tržbu sa nepovažujú príspevky poskytované v rámci projektov na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje MPSVaR SR alebo ÚPSVaR SR po schválení podmienok vládou SR a realizuje ÚPSVaR SR alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pokles tržieb

Vláda svojím nariadením ustanovila spôsob, ako sa pre účely odkladu platenia odvodov za december 2020 určí pokles tržieb.

Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za december 2020 s výškou tržieb za mesiac:

  • december 2019, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2019 a čísla 12),
  • február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Pokles tržieb odvádzateľa sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

Spôsob určenia poklesu tržieb je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii formuláru pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za december 2020 a obratom elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne.

Poistné, na ktoré sa odklad splatnosti vzťahuje

Predĺžená splatnosť až do 30. júna 2021 platí na poistné za december 2020 (pôvodne splatné v mesiaci január 2021).

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.

Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné za mesiac december 2020 považuje za zaplatené do uplynutia tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa skončí krízová situácia. Ak v tejto lehote poistenec nedoplatí dlžné poistné, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Oznámenie o poklese príjmu

Spôsob, akým platiteľ oznámi pokles obratu, resp. príjmu z podnikania:

  • Odoslaním elektronického formulára. Zaslanie elektronickej verzie formulára zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného.
  • Zaslaním/doručením listinnej verzie formulára (ak nemáte prístup k internetu) listinnú podobu formulára – príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #odloženie #odvody do Sociálnej poisťovne