Ako sa zmenili odvody živnostníkov od 1. júla

Komu od tohto dňa vzniká odvodová povinnosť? Aký je nový minimálny a maximálny vymeriavací základ?

06.07.2021 08:00
muži, práca, rozhovor, kolegovia, spolupráca Foto:
Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu.
debata

Oznámenie od Sociálnej poisťovne

SZČO a vznik odvodovej povinnosti k 1. júlu 2021: SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2020 do 31. marca 2021, Sociálna poisťovňa do 21. júla 2021 písomne (v prípade, že SZČO má aktivovanú e-schránku, tak prostredníctvom nej) informuje o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia od 1. júla 2021. V tomto oznámení nájdu všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 9. augusta 2021 (za mesiac júl).

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2021 fyzickým osobám (FO), ktoré za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur (čiže 6 552,01 eura a viac), za rok 2020 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2021 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 2020 bez odpočítania výdavkov.

Video
Ide o právo: Všetko o vzniku a zániku živnosti i povinnostiach živnostníka s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 25. 6. 2021.

Ak je SZČO povinne poistená k 30. júnu 2021 a za rok 2020 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 6 552 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 30. júna 2021 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem rovnajúci sa sume 6 552 eur alebo nižší. Ak takáto SZČO mala za rok 2020 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, povinné poistenie jej zaniká až 30. septembra 2021.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa. SZČO, ktorá za rok 2020 nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik povinného poistenia alebo pokračovanie povinného poistenia, má od júla 2021 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného uhrádza prvýkrát so splatnosťou do 9. augusta 2021.

Čo platí pre SZČO

V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí:

  • minimálny mesačný vymeriavací základ 546,00 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
  • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 644,00 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 2 075,34 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Predĺžená lehota na podanie daňového priznania

SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2020
Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra 2021 fyzickým osobám (FO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 a v kalendárnom roku 2020 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur (čiže 6 552,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. októbru 2021 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Hranicu príjmu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 2020 bez odpočítania výdavkov.

muž, senior, práca, písanie, pracujúci penzisti Čítajte viac Pracujúci dôchodcovia nemusia vždy platiť odvody

Ak je SZČO povinne poistená k 30. septembru 2021 (SZČO, ktorá mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020) a za rok 2020 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 6 552 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 30. septembra 2021 tým FO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 a ktoré za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem rovnajúci sa sume 6 552 eur alebo nižší ako suma 6 552 eur. Ak povinne poistená SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020, za obdobie od 1. júla 2021 do 30. septembra 2021 platí poistné z vymeriavacieho základu, z ktorého platila aj pred 1. júlom 2021.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa. SZČO, ktorá má za rok 2020 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia, má od októbra 2021 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného uhradí prvýkrát so splatnosťou do 8. novembra 2021.

Čo platí pre SZČO

V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí:

  • minimálny mesačný vymeriavací základ 546,00 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
  • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 644,00 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 2 075,34 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #vymeriavací základ #odvody do Sociálnej poisťovne