Sociálna poisťovňa: Čo treba vedieť o platení poistného

Aké sú lehoty na jeho zaplatenie? Kto je od tejto povinnosti oslobodený? A akým spôsobom treba zaplatiť, aby sa peniaze dostali k Sociálnej poisťovni?

, 08.07.2021 11:00
kalendár, kalkulačka, peniaze, podnikanie, SZČO Foto:
Poistné sa platí bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do Sociálnej poisťovne.
debata

Platby poistného

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná poistné odvádzať na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto časť.

Lehoty na zaplatenie poistného

Splatnosť poistného za mesiac marec 2020, máj 2020, jún 2020, júl 2020, december 2020, január 2021, február 2021, marec 2021, apríl 2021 a máj 2021:

Povinne poistená SZČO, ktorá Sociálnej poisťovni v uvedených mesiacoch preukázala pokles príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v dôsledku mimoriadnej situácie o 40 % a viac, má odloženú splatnosť poistného:
za mesiac marec 2020 do 30. septembra 2021,
za mesiac máj 2020 do 31. decembra 2021,
za mesiac jún 2020 do 31. marca 2022,
za mesiac júl 2020 do 30. júna 2022,
za mesiac december 2020 do 30. septembra 2022,
za mesiac január 2021 do 31. decembra 2022,
za mesiac február 2021 do 31. marca 2023,
za mesiac marec 2021 do 30. júna 2023,
za mesiac apríl 2021 do 30. septembra 2023
a za mesiac máj 2021 do 31. decembra 2023.

Odpustenie zaplatenia poisteného za mesiac apríl 2020

Povinne poistená SZČO, ktorá Sociálnej poisťovni preukázala čestným vyhlásením, že mala v apríli 2020 uzatvorenú aspoň jednu svoju prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia) najmenej na 15 dní, nie je povinná zaplatiť poistné za apríl 2020.

Ide o právo: Všetko o vzniku a zániku živnosti i povinnostiach živnostníka s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 25. 6. 2021.

Ako platiť poistné

Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol.

Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktoré sa platí poistné (napr. ŠS za január 2021 je v tvare 012021 alebo 202101).

V prípade, ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88.

Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Bez uvedenia variabilného a špecifického symbolu k platbe poistného spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.

Príklad: SZČO pri úhrade poistného za mesiac jún 2021 uviedla iba svoj VS, ŠS neuviedla vôbec. To znamená, že informačný systém Sociálnej poisťovne podľa správne uvedeného VS identifikuje osobu, ktorá poistné zaplatila, a priradí platbu na jej saldokonto (účet). Keďže ale nie je v platbe poistného uvedené obdobie, za ktoré sa poistné uhrádza (ŠS), Sociálna poisťovňa (jej informačný systém) priradí platbu na obdobie, ktoré nie je uhradené v správnej sume (ak takéto obdobie osoba má), t. j. na iné obdobie, než za aké SZČO mala úmysel poistné zaplatiť. V tomto prípade nie na obdobie jún 2021, ale napríklad na obdobie december 2020, pretože za december 2020 SZČO nemá uhradené poistné vôbec.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Poistné sa platí bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa predpíše poistné SZČO, ktorá neodviedla poistné vôbec alebo ho odviedla v nesprávnej sume.

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO zaplatila bez právneho dôvodu (napríklad za február 2021 bola SZČO povinná zaplatiť poistné 180,99 eura, v skutočnosti uhradila 190,99 eura, t. j. zaplatila bez právneho dôvodu poistné 10,00 eura), a to do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo doručenia písomnej žiadosti SZČO. Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplateného bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne. Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa v prípade pohľadávky Sociálnej poisťovne voči SZČO použije na zápočet tejto pohľadávky. To znamená, že ak Sociálna poisťovňa eviduje voči SZČO pohľadávku (dlžné poistné) napríklad za mesiac január 2021 v sume 25,00 eura, uvedený preplatok na poistnom vo výške 10,00 eura Sociálna poisťovňa SZČO nevráti, ale zaúčtuje ho na účet SZČO na obdobie január 2021. Zostatok dlhu za január 2021 je po zápočte pohľadávky vo výške 15,00 eura.

kvetinárstvo, pracujúci dôchodcovia, penzistka, SZČO Čítajte aj Ako platí odvody dobrovoľne poistená osoba?

Platenie poistného a príspevkov

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2021:

  • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
  • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia
  • na starobné poistenie 12,75 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,25 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia (od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zvyšuje o 0,25 % ročne až do výšky 6 %, primerane, t. j. o 0,25 % ročne sa zníži percentuálna sadzba poistného na starobné poistenie)
  • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
  • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky

  • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia
  • priznanie dôchodku nastáva dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku

Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu a výpočet poistného môže SZČO využiť Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #SZČO #živnostníci #poistné #platenie poistného #odklad poistného
Flowers