Ako si založiť a ako zrušiť živnosť

Predovšetkým treba živnosť ohlásiť. Čo všetko sa uvádza v ohlásení a koľko zaplatíte? Kedy vám živnostenské oprávnenie zaniká a kedy môže živnosť zrušiť úrad?

30.07.2021 10:00
žena, kávovar, práca, rúško Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako si založiť živnosť

Ohlásenie živnosti

V prípade, ak chcete prevádzkovať živnosť, ste povinný to ohlásiť príslušnému živnostenskému úradu (podľa bydliska). Ohlásenie živnosti osobne sa vykonáva na okresných úradoch, odbor živnostenského podnikania, bývajú označované tiež ako jednotné kontaktné miesta. Ohlásiť živnosť možno aj elektronicky, a to prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk. Žiadateľ ale musí mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s podpisovým certifikátom.

Čo uvádza fyzická osoba v ohlásení

  • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti
  • obchodné meno
  • predmet podnikania
  • identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené
  • miesto podnikania
  • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené
  • dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú
  • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Ak uvádzate v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvediete na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považujete za hlavný.

Fyzická osoba zároveň musí preukázať pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu.

kuchár, šéfkuchár Čítajte viac Chcete prevádzkovať remeselnú živnosť?

Elektronické ohlásenie živnosti

Ohlásiť živnosť elektronicky na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) môže občan aj s občianskym preukazom s elektronickým čipom (tzv. eID), ktorý má aktivovaný certifikát pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), a to prostredníctvom Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto.

Koľko zaplatíte
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť 5 eur
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú 15 eur
Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení 6 eur
Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3 eurá

Ako zaniká živnosť

1. Živnostenské oprávnenie zaniká
a) smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva
b) zánikom právnickej osoby, ak nejde o zákonom vymedzené prípady
c) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
d) rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia
e) ak to ustanoví osobitný zákon
f) uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením
g) dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona

2. Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone.

3. Ak v oznámení o ukončení podnikania nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

4. Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

5. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte aj Podnikáte ako živnostník? Musíte platiť od júla odvody?

Kedy môže živnosť zrušiť úrad

1. Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie podľa živnostenského zákona, ak
a) podnikateľ už nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) okrem prípadu podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca, živnostenský úrad môže namiesto zrušenia živnostenského oprávnenia z dôvodu nespĺňania podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. c) živnostenské oprávnenie pozastaviť až do času, kým podnikateľ opätovne začne túto podmienku spĺňať
b) nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3
c) podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné
d) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet podľa osobitného predpisu
e) Slovenská obchodná inšpekcia podá podnet podľa osobitného predpisu
f) Úrad pre reguláciu hazardných hier podá podnet podľa osobitného predpisu

2. živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže
a) z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, prípadne pozastaviť prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni, ktorá je v jeho územnej pôsobnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
b) z vlastného alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky.

3. Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydal.

4. Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo d) alebo v odseku 2 písm. a), môže ohlásiť živnosť najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

terasa Čítajte aj Chaos a neistota. Čo prinesie tretia vlna? Viac ako polovica gastro prevádzok nemusí prežiť

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť