Akú sú vaše povinnosti po založení živnosti?

Pre SZČO je 1. júl každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť.

, 02.08.2021 10:00
študent, notebook, práca, rozmýšľanie, zhrbený,... Foto:
Daňové povinnosti má živnostník už od začiatku. Povinnosť platiť odvody vzniká neskôr.
debata

Odvody

Živnostník nemá po založení živnosti voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Tie mu vznikajú až po prekročení ročnej hranice príjmov od 1. júla alebo 1. októbra nasledujúceho roka – podľa dátumu daňového priznania. Platiť si ale môže dobrovoľné príspevky.

Pre SZČO je 1. júl každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť. Sociálna poisťovňa každoročne počas júla posiela SZČO oznámenie, ak jej:

 • od 1. júla/1. októbra vzniká povinné poistenie
 • pokračuje povinné poistenie aj po 30. júni/30. septembri
 • zaniká povinné poistenie k 30. júnu/30. septembru
žena, papier, čítanie Čítajte viac Živnosť sa bude dať pozastaviť podľa aktuálnych potrieb

Oznámenie od Sociálnej poisťovne v júli nedostanú len tí, ktorí nemali povinné poistenie, ktorým od 1. júla povinné poistenie nevzniklo alebo ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak je SZČO od 1. júla povinne poistená, v oznámení od Sociálnej poisťovne sa dozvie aj novú výšku poistného. Toto poistné treba prvýkrát zaplatiť za júl, so splatnosťou 8. augusta. Ak SZČO má odklad daňového priznania, novú výšku poistného sa dozvie z oznámenia od Sociálnej poisťovne v októbri. Novú výšku poistného prvýkrát zaplatí za október, so splatnosťou 8. novembra.

SZČO začiatok svojej činnosti Sociálnej poisťovni neoznamuje. V prípade opätovného začatia výkonu činnosti tak urobí len SZČO bez oprávnenia predložením čestného vyhlásenia. SZČO sa na poistenie nemusí ani prihlásiť. Vznik poistenia jej oznámi Sociálna poisťovňa do 20 dní odo dňa, keď jej takáto povinnosť vznikne (od 1. júla nasledujúceho roku po začatí činnosti). Táto situácia nastane vtedy, keď prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu. Vznik povinného poistenia Sociálna poisťovňa posudzuje až potom, keď SZČO podá prvé daňové priznanie.

Odvodová povinnosť SZČO sa posudzuje až na základe prvého daňového priznania. Preto hneď po začatí činnosti nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Obdobie neplatenia poistného po začatí činnosti môže byť rôzne dlhé, nemusí vždy trvať celý rok. Závisí od toho, kedy SZČO začala svoju činnosť vykonávať a kedy jej vznikne prvá daňová povinnosť.

muži, práca, rozhovor, kolegovia, spolupráca Čítajte viac Ako sa zmenili odvody živnostníkov od 1. júla

Príklad:

SZČO má živnostenské oprávnenie a činnosť vykonáva od 1. novembra 2020. Ak podľa daňového priznania za rok 2020, ktoré podal v riadnom termíne do konca marca 2021, prekročil zákonom stanovenú hranicu príjmu za rok 2020, povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie SZČO jej vzniklo od 1. júla 2021. To znamená, že poistné neplatila osem mesiacov. Ak činnosť vykonáva od 1. januára 2020 a prvé daňové priznanie podal v riadnom termíne do konca marca 2021 – povinné poistenie jej vzniklo najskôr od 1. júla 2021. Poistné teda neplatila 18 mesiacov. Ak podala daňové priznanie k 30. júnu 2021, povinnosť platiť poistné jej vznikne až k 1. októbru 2021.

Dokedy treba zaplatiť: SZČO musí poistné zaplatiť do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Napríklad za január musí zaplatiť do 8. februára. Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Spôsoby platby: SZČO môže zaplatiť poistné:

 • bezhotovostným prevodom (platobným príkazom v banke),
 • poštovým poukazom,
 • v hotovosti alebo bankovou kartou v pobočke Sociálnej poisťovne

Zdravotná poisťovňa:

Povinnosť platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vzniká hneď od začatia živnosti.

Ako platiť:

Cez elektronickú pobočku
Ak platíte odvody cez svoju elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku.

Cez mobilnú aplikáciu
V aplikácii nájdete jednoduchý návod, čo treba zaplatiť, dokedy a koľko. Za každý daný mesiac nájdete informáciu, čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo nezaplatili. Následne zvolíte možnosť zaplatiť poistné.

Bankovým prevodom
Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje úhrady (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu živnostník nemá, tie splnil prostredníctvom živnostenského úradu pri podávaní žiadosti.

manželia, vysvetľovanie, tablet, počítač, pomoc, technická podpora Čítajte aj Kedy si môžete doplatiť pred dôchodkom odvody?

Dane

Živnostník má po založení živnosti povinnosť zriadiť elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom. Platí totiž, že od 1. 7. 2018 majú všetci podnikatelia – fyzické osoby povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky a takýmto spôsobom podávajú aj daňové priznanie.

Vybavenie elektronického prístupu na doručovanie dokumentov daňovému úradu cez portál Finančnej správy je možné tromi spôsobmi:

 • prostredníctvom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s aktivovaným a aktuálnym podpisovým certifikátom
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu
 • prostredníctvom elektronickej značky, cez pridelené ID a heslo (na základe podpísanej dohody s Finančnou správou o elektronickom doručovaní)

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty Finančnej správe troma spôsobmi:

 • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom)
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)
 • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní. (po 1. 1. 2018 dohodu uzatvoria už len fyzické osoby, ale všetky dohody uzatvorené do 31. 12. 2017 sú platné aj naďalej)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #odvody do Sociálnej poisťovne
Flowers