Odvody: Kedy, koľko, ako a kam? Čo čaká neplatičov?

Prinášame návod na platenie poistného Sociálnej poisťovni a tiež výšku odvodov do zdravotnej poisťovne. Čo sa stane, ak ich nezaplatíte?

, 30.12.2021 08:00
profesie, zamestnania, povolania Foto:
Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO zaplatila bez právneho dôvodu (napr. navyše).
debata

Návod na platenie poistného do Sociálnej poisťovne

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná poistné odvádzať na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto časť.

Ako platiť poistné

Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol.

Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktoré sa platí poistné (napr. ŠS za január 2021 je tvare 012021 alebo 202101).

V prípade, ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88.

Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Bez uvedenia variabilného a špecifického symbolu k platbe poistného spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.

žena, účty, problém, starosti, dlh Čítajte viac Vyhnite sa dlhom v Sociálnej poisťovni

Príklad:

SZČO pri úhrade poistného za mesiac jún 2021 uviedla iba svoj VS, ŠS neuviedla vôbec. To znamená, že informačný systém Sociálnej poisťovne podľa správne uvedeného VS identifikuje osobu, ktorá poistné zaplatila, a priradí platbu na jej saldokonto (účet). Keďže ale nie je v platbe poistného uvedené obdobie, za ktoré sa poistné uhrádza (ŠS), Sociálna poisťovňa (jej informačný systém) priradí platbu na obdobie, ktoré nie je uhradené v správnej sume (ak takéto obdobie osoba má), teda na iné obdobie, než za aké SZČO mala úmysel poistné zaplatiť. V tomto prípade nie na obdobie jún 2021, ale napríklad na obdobie december 2020, pretože za december 2020 SZČO nemá uhradené poistné vôbec.

Poistné sa platí bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa predpíše poistné SZČO, ktorá neodviedla poistné vôbec, alebo ho odviedla v nesprávnej sume.

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO zaplatila bez právneho dôvodu (napríklad za november 2021 bola SZČO povinná zaplatiť poistné 180,99 eura, v skutočnosti uhradila 190,99 eura, teda zaplatila bez právneho dôvodu poistné 10 eur), a to do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo doručenia písomnej žiadosti SZČO. Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplateného bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne. Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa v prípade pohľadávky Sociálnej poisťovne voči SZČO použije na zápočet tejto pohľadávky. To znamená, že ak Sociálna poisťovňa eviduje voči SZČO pohľadávku (dlžné poistné) napríklad za mesiac január 2021 v sume 25,00 eur, uvedený preplatok na poistnom vo výške 10,00 eur Sociálna poisťovňa SZČO nevráti, ale zaúčtuje ho na účet SZČO na obdobie január 2021. Zostatok dlhu za január 2021 je po zápočte pohľadávky vo výške 15 eur.

pár, notár, papiere, rozhovor Čítajte viac Zamestnávateľ, zamestnanec a SZČO: Kto a ako platí odvody?

Odklad splátok

Splatnosť poistného za mesiac marec 2020, máj 2020, jún 2020, júl 2020, december 2020, január 2021, február 2021, marec 2021, apríl 2021, máj 2021, október 2021 a november 2021

Povinne poistená SZČO, ktorá Sociálnej poisťovni v uvedených mesiacoch preukázala pokles príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v dôsledku mimoriadnej situácie o 40 % a viac, má odloženú splatnosť poistného za mesiac marec 2020 do 30. septembra 2021, za mesiac máj 2020 do 31. marca 2022, za mesiac jún 2020 do 30. júna 2022, za mesiac júl 2020 do 30. septembra 2022, za mesiac december 2020 do 31. decembra 2022, za mesiac január 2021 do 31. marca 2023, za mesiac február 2021 do 30. júna 2023, za mesiac marec 2021 do 30. septembra 2023, za mesiac apríl 2021 do 31. decembra 2023, za mesiac máj 2021 do 31. marca 2024 a za mesiac október 2021 do 30. júna 2024. Za november 2021 sa lehota splatnosti predĺžila do 30. septembra 2024.

robotníci, laptop Čítajte viac Každý, kto platí odvody, má možnosť získať dávky

Platenie poistného a príspevkov

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2022:

  • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
  • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia
  • na starobné poistenie 12,75 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,25 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia (od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zvyšuje o 0,25 % ročne až do výšky 6 %, primerane, t.j. o 0,25 % ročne sa zníži percentuálna sadzba poistného na starobné poistenie),
  • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
  • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #SZČO #odvody do Sociálnej poisťovne
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy