Chcete prestať podnikať? Ako zaniká živnosť

Ukončiť živnosť môžete osobne alebo elektronicky. Obe možnosti sú bez poplatku.

07.07.2022 08:00
živnostník, podnikateľ Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

1. Živnostenské oprávnenie zaniká

  1. smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva
  2. zánikom právnickej osoby, ak nejde o zákonom vymedzené prípady
  3. uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
  4. rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia
  5. ak to ustanoví osobitný zákon
  6. uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením
  7. dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona

2. Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone.

počítanie, kalkulačka Čítajte viac Živnostníci si od júla priplatia na odvodoch. Koľko? Tu je kalkulačka!

3. Ak v oznámení o ukončení podnikania nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

4. Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

5. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

6. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #živnostník