Podnikáte popri penzii ako živnostník? Čo musíte ohlásiť

Ak popri penzii podnikáte ako živnostník, musíte si založiť živnosť. Ohlásenie živnosti osobne môžete urobiť na okresných úradoch, alebo elektronicky.

21.12.2022 08:00
penzista, pracujúci dôchodca, práca,... Foto:
Ak uvádzate v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie sa na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý je považovaný za hlavný.
debata

Ak ste sa rozhodli popri penzii podnikať ako živnostník, musíte si založiť živnosť. Ohlásenie živnosti osobne môžete urobiť na okresných úradoch, odbor živnostenského podnikania, bývajú označované tiež ako jednotné kontaktné miesta. Ohlásiť živnosť možno aj elektronicky, a to prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk. Žiadateľ ale musí mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s podpisovým certifikátom.

Čo uvádza fyzická osoba v ohlásení

 • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje“), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti
 • obchodné meno
 • predmet podnikania
 • identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“), ak bolo pridelené
 • miesto podnikania
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené
 • dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú
 • deň začatia živnosti, ak zamýšľa začať prevádzkovať živnosť v neskorší deň ako dňom ohlásenia.

Ak uvádzate v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie sa na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý je považovaný za hlavný.

Fyzická osoba zároveň musí preukázať pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu.

Senior, penzista, dôchodca, premýšlanie, dôchodok Čítajte aj Ste penzista a podnikáte ako živnostník? Akú sumu môžete zarobiť

Elektronické ohlásenie živnosti

Ohlásiť živnosť elektronicky na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) môže občan aj s občianskym preukazom s elektronickým čipom (tzv. eID), ktorý má aktivovaný certifikát pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),a to prostredníctvom Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto.

Odvody

Živnostník nemá po založení živnosti voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Tie mu vznikajú až po prekročení ročnej hranice príjmov od 1. júla, alebo 1. októbra nasledujúceho roka /podľa dátumu daňového priznania. Platiť si ale môže dobrovoľné príspevky.

Pre SZČO je 1. júl každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť.

Sociálna poisťovňa každoročne počas júla posiela SZČO oznámenie, ak jej:

 • od 1. júla/1. októbra vzniká povinné poistenie •pokračuje povinné poistenie aj po 30. júni/30. septembri
 • zaniká povinné poistenie k 30. júnu/30. septembru. Oznámenie od Sociálnej poisťovne v júli nedostanú len tí, ktorí nemali povinné poistenie, ktorým od 1. júla povinné poistenie nevzniklo alebo ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak je SZČO od 1. júla povinne poistená, v oznámení od Sociálnej poisťovne sa dozvie aj novú výšku poistného. Toto poistné treba prvýkrát zaplatiť za júl so splatnosťou 8. augusta. Ak SZČO má odklad daňového priznania, novú výšku poistného sa dozvie z oznámenia od Sociálnej poisťovne v októbri. Novú výšku poistného prvýkrát zaplatí za október so splatnosťou 8. novembra.
kaderník, strih vlasov, živnostník, vlasový salón, vlasy Čítajte aj Môžu si živnostníci zvýšiť budúci dôchodok?

SZČO začiatok svojej činnosti Sociálnej poisťovni neoznamuje. V prípade opätovného začatia výkonu činnosti tak urobí len SZČO bez oprávnenia predložením čestného vyhlásenia. SZČO sa na poistenie nemusí ani prihlásiť. Vznik poistenia jej oznámi Sociálna poisťovňa do 20 dní odo dňa, keď jej takáto povinnosť vznikne (od 1. júla nasledujúceho roku po začatí činnosti). Táto situácia nastane vtedy, keď prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu. Vznik povinného poistenia Sociálna poisťovňa posudzuje až potom, keď SZČO podá prvé daňové priznanie

Odvodová povinnosť SZČO sa posudzuje až na základe prvého daňového priznania. Preto hneď po začatí činnosti nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Obdobie neplatenia poistného po začatí činnosti môže byť rôzne dlhé, nemusí vždy trvať celý rok. Závisí od toho, kedy SZČO začala svoju činnosť vykonávať a kedy jej vznikne prvá daňová povinnosť

Dokedy treba zaplatiť: SZČO musí poistné zaplatiť do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Napríklad za január musí zaplatiť do 8. februára. Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Spôsoby platby, ako SZČO môže zaplatiť poistné: – bezhotovostným prevodom (platobným príkazom v banke),– poštovým poukazom,– v hotovosti alebo bankovou kartou v pobočke Sociálnej poisťovne

Zdravotná poisťovňa: povinnosť platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vzniká hneď od začatia živnosti, výnimku majú starobní dôchodcovia.

Dane

Živnostník má po založení živnosti povinnosť zriadiť elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom. Platí totiž, že od 1. 7. 2018 majú všetci podnikatelia – fyzické osoby povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky a takýmto spôsobom podávajú aj daňové priznanie.

Vybavenie elektronického prístupu na doručovanie dokumentov daňovému úradu cez portál finančnej správy je možné troma spôsobmi:

 • prostredníctvom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s aktivovaným a aktuálnym podpisovým certifikátom
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu
 • prostredníctvom elektronickej značky, cez pridelené ID a heslo (na základe podpísanej dohody s finančnou správou o elektronickom doručovaní)

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

 • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom)
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)
 • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní (po 1. 1. 2018 dohodu uzatvoria už len fyzické osoby, avšak všetky dohody uzatvorené do 31. 12. 2017 sú platné aj naďalej)
debata chyba