Aké výdavky si môžu živnostníci uplatniť a znížiť si tak dane

V prípade, ak si SZČO neuplatňuje paušálne výdavky a rozhodne sa uplatňovať si výdavky skutočné, musí dodržať prísne daňové pravidlá a mať ku všetkému účtovné doklady.

27.03.2023 07:00
Pracujúci v kaviarni Foto: ,
Ilustračná foto.
debata

Daňový výdavok

Čo je daňový výdavok podľa zákon o dani z príjmu: daňovým výdavkom živnostníka môže byť iba taký výdavok, ktorý je vynaložený daňovníkom a preukázaný riadnym účtovným dokladom, je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka a je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, pokiaľ nie je zákonom vylúčený z daňových výdavkov alebo pokiaľ nie je jeho výška limitovaná.

Ak ide o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, potom sa do daňových výdavkov daňovníka zahrňujú výdavky na tento majetok iba v pomernej časti, a to nielen výdavky na obstaranie majetku, ale aj na jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie.

Uvedené sa vzťahuje nielen na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a výdavky súvisiace s jeho používaním.

Výdavky (náklady) na obstaranie majetku, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch buď

 • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo
 • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Uvedené sa nevzťahuje na

 • výdavky na osobnú potrebu, ktoré vždy nie sú daňovými výdavkami zákona o dani z príjmov
 • výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami,
 • výdavky zamestnávateľa v súvislosti s motorovým vozidlom zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely, keď je zamestnancovi zdaňovaný nepeňažný príjem podľa zákona o dani z príjmov
Skupinka v robote Čítajte viac Rok 2023: Znížená DPH, dane, sezónne zamestnávanie

Cestovné náhrady

Ak na cestovanie využije živnostník vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, môže si do daňových výdavkov uplatniť výdavky:

 • do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, a len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, alebo
 • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Od 1. 6. 2019 do 30. 4. 2022 bola suma základnej náhrady za jeden km jazdy stanovená pre jednostopové vozidlá a trojkolky vo výške 0,053 eura a pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,193 eura.

Od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 bola suma základnej náhrady za jeden km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky vo výške 0,059 eura a pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,213 eura.

<info> Od 1. 9. 2022 je suma základnej náhrady za jeden km jazdy stanovená pre jednostopové vozidlá a trojkolky vo výške 0,063 eura a pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,227 eura.

Výdavky na spotrebované pohonné látky

Ak živnostník využíva na svoju podnikateľskú činnosť motorové vozidlo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (napr. osobné motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, prenajaté alebo vypožičané, nákladné), má možnosť vybrať si z troch spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky.

peniaze, dôchodok, penzia, starobné úspory, Čítajte viac Požiadali ste počas pandémie o odklad poistného? Blíži sa jeho splatnosť

Podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa

 • spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov; spotreba pohonných látok preukazovaná dokladom vydaným autorizovanou osobou (prelitrovaním) sa už o 20 % nezvyšuje;
 • preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1.

V prípade uplatnenia spotrebovaných pohonných látok do daňových výdavkov podľa tohto bodu je živnostník povinný viesť knihu jázd.

Spotreba pohonných látok môže byť uplatnená na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.

Aby bolo možné uznať celú spotrebu pohonných látok týmto spôsobom, daňovník musí mať satelitnú jednotku schopnú sledovať ich spotrebu a vykonané jazdy.

Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je potrebné viesť knihu jázd, nakoľko túto môže nahradiť evidencia jázd podľa satelitnej jednotky vozidla.

žena na telefóne Čítajte viac SZČO: Dokedy a ako treba podať daňové priznanie?

Spotreba pohonných látok sa môže uplatniť vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je potrebné viesť knihu jázd.

Uplatňovanie výdavkov týmto spôsobom, t. j. v paušálnej výške 80 % z preukázateľne nakúpených pohonných hmôt, nemá vplyv na ostatné ustanovenia zákona o dani z príjmov [nové okno] týkajúce sa uplatňovania výdavkov na odpisovanie auta alebo výdavkov vynaložených v súvislosti s týmto obchodným majetkom.

Uvedené platí za predpokladu, že daňovník využíva auto len v súvislosti s príjmami z podnikania a účtuje o ňom výlučne ako o obchodnom majetku.

Výdavky na stravovanie v roku 2022

Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti si môže uplatniť výdavky na vlastné stravovanie ako daňové výdavky nasledovným spôsobom:

 • ako výdavky na stravné počas pracovnej cesty podľa zákona o dani z príjmov, teda ako výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách
 • ako výdavky na stravné za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku v mieste pravidelného výkonu svojej činnosti vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022 vo výške 2,81 eura za každý odpracovaný deň daňovníka, od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 vo výške 3,30 eura za každý odpracovaný deň daňovníka a od 1. 9. 2022 vo výške 3,52 eura za každý odpracovaný deň daňovníka.

Tieto výdavky na vlastné stravovanie daňovníka nie je daňovník povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky.

Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, za ktorý si uplatní výdavky na stravovanie v súvislosti s výkonom práce v inom mieste, ako je miesto jeho pravidelného výkonu činnosti alebo za deň, ak mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce alebo zákona o cestovných náhradách v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Od 1. 7. 2019 bola výška stravného stanovená nasledovne:

 • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Od 1. 5. 2022 bola výška stravného stanovená takto:

 • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Od 1. 9. 2022 bola výška stravného stanovená takto:

 • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #živnostníci