Živnostníci: Ako správne vyplniť daňové priznanie?

Obdobie podávania daňového priznania môže byť pre živnostníkov náročné. Prinášame Vám návody, ako vyplniť daňové priznania (aj elektronicky).

28.03.2023 08:00
dane, daňové priznanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príklad na vyplnenie daňového priznania živnostníka

Ivan Dobrota je podnikateľ – živnostník, ktorý vykonáva stavebné práce. Nie je platiteľom DPH. Za rok 2022 dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 29 500 eur.

Rozhodol sa, že za zdaňovacie obdobie roku 2022 uplatní výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 60 % z úhrnu príjmov.

V roku 2022 zaplatil poistné na sociálne poistenie vo výške 2 093,28 eura a poistné na zdravotné poistenie 917,28 eura.

Má manželku, ktorá je zamestnaná a Ivan Dobrota si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Nárok na daňový bonus na vyživované deti si uplatňovala jeho manželka u zamestnávateľa.

V roku 2022 neplatil preddavky na daň

Ivan Dobrota bude za rok 2022 podávať elektronicky daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

žena na telefóne Čítajte viac SZČO: Dokedy a ako treba podať daňové priznanie?

Postup pri vyplnení daňového priznania:

 • Na riadku 03 uvedie kód SK NACE vykonávanej činnosti a v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie jej názov. Jednotlivé kódy (klasifikácie kódov SK NACE) aj názvy činností možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk.
 • I. oddiel riadky 04 až 11 – uvádza sa meno, priezvisko a ostatné údaje.
 • Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

VI. oddiel

 • V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 1 uvedie príjmy zo živnosti vo výške 29 500 eur.
 • V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 2 výdavky neuvádza.
 • V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 1 uvedie sumu príjmov vo výške 29 500 eur.
 • Za zdaňovacie obdobie roku 2022 si môže daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona vo výške 60 %, avšak maximálne do výšky 20 000 eur ročne. Pán Dobrota si uplatní výdavky vypočítané vo výške 60 % z príjmov zo živnosti v sume 17 700 eur (29 500*0,60).
 • V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 2 uvedie sumu percentuálnych výdavkov vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného, t.j. sumu 20 710,56 eura (17 700 + 3010,56).

Pán Dobrota spĺňa podmienky pre mikrodaňovníka, ale keďže si neuplatňuje výhody z toho plynúce určené v zákone, pod tabuľkou č. 1 príslušné políčko nezaškrtne.

Pán Dobrota pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z podnikania uplatňoval v roku 2022 výdavky percentom z príjmov. Pod tabuľkou č. 1 v príslušnom políčku vyznačí skutočnosť, že pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona.

Pod tabuľkou č. 1 uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona vo výške 3 010,56 eura (preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie 2 093,28 eura a preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie 917,28 eura).

Tabuľku č. 1b – vypĺňa z vedenej evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona, ktorú viedol počas zdaňovacieho obdobia roku 2022. Nakoľko neevidoval pohľadávky a zásoby na začiatku zdaňovacieho obdobia ani na konci zdaňovacieho obdobia, túto tabuľku nemusí vyplniť.

 • Na riadku 39 uvedie príjmy z tabuľky č. 1, stĺpca 1 riadku 10, sumu 29 500 eur
 • Na riadku 40 uvedie výdavky z tabuľky č. 1, stĺpca 2 riadku 10, sumu 20 710,56 eura.
 • Na riadku 41 uvedie základ dane (kladný rozdiel medzi riadkom 39 a 40) sumu 8 789,44 eura.
 • Na riadku 45 uvedie sumu 8 789,44 eura.
 • Na riadku 55 uvedie sumu 8 789,44 (základ dane z riadku 45)
 • Na riadku 57 uvedie sumu 8 789,44 (základ dane z riadku 55)

IX. oddiel – Výpočet dane podľa § 15 zákona

 • Na riadku 72 uvedie sumu 8 789,44 eura – základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (z riadku 57)
 • Na riadku 73 uvedie sumu 4 579,26 eura
 • Na riadku 77 uvedie sumu 4 579,26 eura z riadku č. 73
 • Riadky 78,80,81 nevypĺňa a na riadku 90 uvedie nulu.
 • Na riadku 91 uvedie zostatok nezdaniteľnej časti základu dane z riadku 77, t. j. sumu 4 579,26 eura
 • Na riadku 92 uvedie základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona po znížení o nezdaniteľnú časť (r. 57 – r. 91) vo výške 4 210,18 eura (8 789,44 – 4579,26)
 • Na riadku 94 uvedie základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona z riadku 92 vo výške 4 210,18 eura
 • Na riadok 95 uvedie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona vo výške 29 500 eur, pre účely určenia sadzby dane zo základu dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona.
 • Na riadku 96 uvedie daň zo základu dane zisteného podľa § 4 ods.1 písm. b) zákona uvedeného v riadku 94 vo výške 631,53 eura (4 210,18 * 0,15), nakoľko zdaniteľné príjmy uvedené na riadku 95 nepresiahli sumu 49 790 eur.
 • Na riadku 105 prepíše daň vo výške 631,53 eura (z riadku 96)
 • Na riadku 115 uvedie nulu.
 • Na riadok 116, 118, 124 uvedie daň vo výške 631,53 eura.
 • Na riadku 135 uvedie daň na úhradu vo výške 631,53 eura.

XII. oddiel

 • Pán Dobrota sa rozhodol, že nevyužije možnosť poukázať 2 %, resp. 3 % podiel zaplatenej dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom políčku.
 • Na riadku 153 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, vrátane Príloh č. 1, 1b,2,3, aj keď sa nevypĺňajú. Pán Dobrota na riadok 153 uvedie počet príloh 4.
 • Pán Dobrota na strane 13 daňového priznania uvedie dátum.
 • Príloha č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (strana 18 daňového priznania)
 • Pán Dobrota na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplní riadky č. 11, 13, 14.
 • Na riadok 11 uvedie z riadka preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 2 093,28 eura.
 • Na riadok 13 uvedie z riadka preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 917,28 eura a z toho na riadku 14 preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona, príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie (2022), a to sumu 917,28 eur.
 • V prílohe č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia uvedie dátum.+
Povolania Čítajte viac Daňové priznanie živnostníka:

Príklad na vyplnenie elektronického daňového priznania živnostníka

Ján Kováč je podnikateľ – živnostník (vykonáva stolárske práce) a nie je platiteľom DPH. Za rok 2022 dosiahol príjmy zo živnosti, a to vo výške 25 360 eur.

Na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložil výdavky vo výške 17 524 eur. V roku 2022 zaplatil poistné na sociálne poistenie vo výške 2 093,28 eura a poistné na zdravotné poistenie 917,28 eur. V roku 2022 účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva.

Okrem týchto príjmov pán Kováč dosiahol v zdaňovacom období roku 2022 aj príjem z predaja nehnuteľnosti (chaty), ktorý nie je oslobodený od dane podľa § 9 zákona o dani z príjmov, vo výške 34 330 eura. Na kúpu chaty v roku 2019 vynaložil výdavky vo výške 30 120 eur.

Pán Kováč v roku 2022 dosiahol nepeňažnú výhru z reklamnej súťaže (televízor) v sume 1 600 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa suma výhry znížená o sumu oslobodených príjmov vo výške 350 eur, t.j. suma 1 250 eur.

Má manželku, ktorá je zamestnaná a nevzniká mu nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Majú dve deti, pričom nárok na daňový bonus si uplatňovala manželka.

Pán Kováč v roku 2022 neplatil preddavky na daň.

Pán Kováč bude za rok 2022 podávať elektronicky daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Postup pri vyplnení daňového priznania:

 • Na riadku 03 uvedie kód SK NACE vykonávanej činnosti a v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie jej názov. Jednotlivé kódy (klasifikácie kódov SK NACE) aj názvy činností možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk.
 • I. oddiel riadky 04 až 11 – uvádza sa meno, priezvisko a ostatné údaje.
 • Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

VI. oddiel

 • V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 1 uvedie dosiahnuté príjmy zo živnosti vo výške 25 360 eur.
 • V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 2 uvedie výdavky vo výške 17 524 eura.
 • V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 1 uvedie sumu príjmov vo výške 25 360 eur a na riadku 10 stĺpca 2 uvedie sumu výdavkov vo výške 17 524 eur.

Pán Kováč pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z podnikania uplatňoval v roku 2022 výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva.

 • Pán Kováč si v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. w) zákona o dani z príjmov do daňových výdavkov zahrnul aj výdavky na rekreáciu v maximálnej výške 275 eur.
 • Pod tabuľkou č. 1 na strane 4 v príslušnom políčku vyznačí skutočnosť, že spĺňa podmienky pre mikrodaňovníka a uplatňuje si výhody z toho plynúce určené v zákone.

Keďže pán Kováč v roku 2022 pri uplatňovaní preukázateľných výdavkov neviedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona a neuplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, pod tabuľkou č. 1 na strane 4 preto nebude zaškrtávať žiadnu z uvedených možností. Nakoľko je účtovnou jednotkou, v lehote na podanie daňového priznania je povinný správcovi dane predložiť Účtovnú závierku.

Pod tabuľkou č. 1 na strane 4 uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona vo výške 3 010,56 eura (preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie 2 093,28 eura a preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie 917,28 eura).

 • Na riadku 39 uvedie príjmy z riadku 10 stĺpca 1 tabuľky č. 1, sumu 25 360 eur.
 • Na riadku 40 uvedie výdavky z riadku 10 stĺpca 2 tabuľky č. 1, sumu 17 524 eur .
 • Na riadku 41 uvedie základ dane – kladný rozdiel medzi riadkom 39 a 40, sumu 7 836 eur.
 • Na riadku 45 uvedie sumu 7 836 eur .
 • Na riadku 55 uvedie sumu 7 836 eur – (základ dane z riadku 45)
 • Na riadku 57 uvedie sumu 7 836 eur – (základ dane z riadku 55)
živnostník Čítajte viac Aké výdavky si môžu uplatniť živnostníci?

VIII. oddiel – tabuľku č. 3

 • V tabuľke č. 3 na riadku 2 stĺpca 1 uvedie sumu 34 330 eur – príjem z predaja chaty, ktorý nie je oslobodený od dane podľa § 9 zákona.
 • V tabuľke č. 3 na riadku 2 stĺpca 2 uvedie sumu 30 120 eur – výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja chaty.
 • V tabuľke č. 3 na riadku 9 stĺpca 1 uvedie sumu 1 250 eur – hodnota výhry z reklamnej súťaže, ktorá presahuje sumu 350 eur (1600 – 350 = 1250).
 • V tabuľke č. 3 na riadku 19 stĺpca 1 uvedie sumu ostatných príjmov spolu vo výške 35 580 eur a na riadku 19 stĺpca 2 uvedie sumu výdavkov spolu vo výške 30 120 eur.
 • Na riadku 69 uvedie príjmy z riadku 19 stĺpca 1 tabuľky č. 3, sumu 35 580 eur.
 • Na riadku 70 uvedie výdavky z riadku 19 stĺpca 2 tabuľky č. 3, sumu 30 120 eur.
 • Na riadku 71 uvedie základ – kladný rozdiel medzi riadkom 69 a 70, sumu 5 460 eur.

IX. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov

 • Na riadku 72 uvedie sumu 7 836 eur – základ dane podľa § 6 ods.1 a 2 z riadku 57.
 • Na riadku 73 uvedie sumu 4 579,26 eur.
 • Na riadku 77 uvedie sumu 4 579,26 eur.
 • Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona vo výške 5 460 eur z riadku č. 71
 • Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4ods. 1 písm. a) zákona uvedeného na riadku 80 vo výške 1 037,40 eura (5 460 × 0,19).
 • Na riadok 90 prepíše sumu 1 037,40 eura (z riadku 81).
 • Na riadku 91 uvedie zostatok nezdaniteľnej časti základu dane z riadku 77, t. j. sumu 4 579,26 eura.
 • Na riadku 92 uvedie základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona po znížení o nezdaniteľnú časť (r. 57 – r. 91) vo výške 3 256,74 eura (7 836 – 4 579,26)
 • Na riadku 94 uvedie základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona z riadku 92 vo výške 3 256,74 eura.
 • Na riadok 95 uvedie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6n ods. 1 a 2 zákona vo výške 25 360 eur, pre účely určenia sadzby dane zo základu dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona.
 • Na riadku 96 uvedie daň zo základu dane zisteného podľa § 4 ods.1 písm. b) zákona uvedeného v riadku 94 vo výške 488,51 eura (3 256,74* 0,15), nakoľko zdaniteľné príjmy uvedené na riadku 95 nepresiahli sumu 49 790 eur.
 • Na riadku 105 prepíše daň vo výške 488,51 eura (z riadku 96).
 • Na riadku 115 uvedie nulu. Na riadok 116 uvedie daň zo základu dane zisteného podľa § 4 (r. 90 + r. 105 ) vo výške 1 525,91 eura (1 037,40 + 488,51).
 • Na riadku 118 a 124 uvedie daň vo výške 1 525,91 eura z riadku č. 116.
 • Na riadku 135 uvedie daň na úhradu vo výške 1 525,91 eura.

XII. oddiel

Pán Kováč sa rozhodol, že nevyužije možnosť poukázať 2 % podiel zaplatenej dane na osobitné účely. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom políčku.

XIII. oddiel

Nakoľko si pán Kováč uplatnil do daňových výdavkov výdavky na rekreáciu podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona, vyznačí príslušné políčko v XIII. oddiele.

Okrem toho uvedie sumu výdavkov preukázateľne vynaložených na jeho rekreáciu, ktoré môže uplatniť do daňových výdavkov, vo výške 55 % z oprávnených výdavkov vymedzených v § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce, najviac vo výške 275 eur za rok 2022.

Pán Kováč uvedie na riadku „Výška príspevku na rekreáciu“ sumu 275 eur.

Na riadku 153 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, vrátane Prílohy č. 1, 1b, 2 a 3, aj keď sa nevypĺňajú. Pán Kováč na riadok 153 uvedie počet príloh 4.

Účtovná závierka (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch), ktorú je povinný predložiť v lehote na podanie daňového priznania správcovi dane, nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu (to znamená, že nemusí byť podaná spolu s daňovým priznaním). Z uvedeného dôvodu sa nezahrnie do počtu príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania na riadku 153.

Pán Kováč na strane 13 daňového priznania uvedie dátum.

 • Príloha 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – strana 18 daňového priznania
 • Pán Kováč na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplní riadky č. 11, 13, 14.

Na riadok 11 uvedie z riadka preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 2 093,28 eura.

Na riadok 13 uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 917,28 eura a z toho na riadku 14 preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona, zaplatené v príslušnom zdaňovacom období (rok 2022), a to sumu 917,28 eura.

 • V prílohe č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, na strane č. 18 uvedie dátum.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznania živnostníkov