Zmeny v odvodoch do Sociálnej poisťovne. Koho sa týkajú a kto bude platiť viac?

Živnostníci dostávajú oznámenie o novej výške odvodov do Sociálnej poisťovne dvakrát ročne - vždy k 1. januáru alebo k 1. júlu, prípadne k 1. októbru v závislosti od dátumu podania daňového priznania. Výška odvodov závisí od vymeriavacieho základu a výšky dane vyplývajúcej z daňového priznania.

06.07.2023 06:00
živnostník, SZČO, práca, drevo, dielňa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) už tradične čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni. Tá im do 21. júla 2023 sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla. Oznámenia im Sociálna poisťovňa pošle automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať. Informácie dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú.

Z oznámenia Sociálnej poisťovne sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného, o výške poistného na sociálne poistenie vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobe úhrady poistného. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novourčenej výške do 8. augusta 2023 (za mesiac júl 2023

Týka sa to živnostníkov a ostatných SZČO, čo podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2023. Netýka sa to SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie za kalendárny rok 2022 v predĺženej lehote – tým Sociálna poisťovňa informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia oznámi do 23. októbra 2023 a novourčené poistné následne prvý raz zaplatia do 8. novembra 2023 (za mesiac október).

Kto nemusí platiť

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2023 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2022 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur (čiže mali príjem 7 266,01 eura a viac), za rok 2022 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2023 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako je suma 7 266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, resp. 30. júna 2023 im povinné sociálne poistenie zaniká.

Ak ste povinne poistený a v nasledujúcom zdaňovacom období dosiahnete ročný príjem rovný alebo nižší, ako je zákonom stanovená hranica, povinné poistenie vám zanikne k 30. júnu nasledujúceho kalendárneho roka (resp. k 30. septembru, ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Zánik povinného poistenia vám oznámi Sociálna poisťovňa v 20-dňovej lehote.

Výška minimálnych odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne je od 1. januára 2023 je 200, 72 eura pri minimálnom vymeriavacom základe 605,50 eura. Odvody do zdravotnej poisťovne pri minimálnom vymeriavacom základe sú 84,77 eura/42,38 e­ura.

Minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, teda 605,50 eura.

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca už s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia nie je upravený, zamestnávateľ však má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde.

Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity, osobitné sociálne poistenie (s výnimkou úrazového poistenia) v sume 8 477 eur.

Ako je to so zdravotným poistením

V roku 2022 priemerne mesačne platilo poistné na starobné poistenie 195 362 živnos­tníkov a SZČO, pričom z tohto počtu minimálnu sumu poistného platilo 155 818 z nich (čo predstavuje 80 %). Za posledných päť rokov pritom stúpol počet SZČO a úmerne k tomu aj počet tých, čo uhrádzajú sociálne poistenie z minimálnych vymeriavacích základov. Kým napr. v roku 2018 na starobné poistenie platilo minimálne odvody 75 % všetkých SZČO, vlani tento podiel predstavoval spomínaných 80 %.

Meniť trvalý príkaz však nemusia v prípade odvodov do zdravotnej poisťovne. Tie ostávajú od tohto dátumu nezmenené. Zdravotná poisťovňa im síce v ročnom zúčtovaní poistenia oznámi novú výšku zdravotných odvodov, povinnosť platiť ich v novej sume im však vznikne až od januára 2024.

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #živnostník #SZČO