Chcete zrušiť alebo pozastaviť živnosť? Kedy vám živnosť zruší úrad?

Živnostenské oprávnenie môže zaniknúť viacerými spôsobmi. Zrušiť alebo pozastaviť ho môže samotný živnostník, urobiť tak však môže aj príslušný úrad.

16.07.2023 06:00
daň, daňové priznanie, kalkulačka, účtovník Foto:
debata

1. Živnostenské oprávnenie zaniká

 1. smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva
 2. zánikom právnickej osoby, ak nejde o zákonom vymedzené prípady
 3. uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas
 4. rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia
 5. ak to ustanoví osobitný zákon
 6. uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením
 7. dňom uvedeným v oznámení o skončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona

2. Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone.

3. Ak v oznámení o skončení podnikania nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o skončení podnikania živnostenskému úradu. Oznámenie o skončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

4. Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

5. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

6. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Kedy môže živnosť zrušiť úrad

1. Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie podľa živnostenského zákona, ak

 1. podnikateľ už nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) okrem prípadu podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca, živnostenský úrad môže namiesto zrušenia živnostenského oprávnenia z dôvodu nespĺňania podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. c) živnostenské oprávnenie pozastaviť až do času, kým podnikateľ opätovne začne túto podmienku spĺňať
 2. nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3
 3. podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné
 4. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet podľa osobitného predpisu
 5. Slovenská obchodná inšpekcia podá podnet podľa osobitného predpisu
 6. Úrad pre reguláciu hazardných hier podá podnet podľa osobitného predpisu

2. Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže

 1. z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, prípadne pozastaviť prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni, ktorá je v jeho územnej pôsobnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
 2. z vlastného alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky.

3. Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydal.

4. Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo d) alebo v odseku 2 písm. a), môže ohlásiť živnosť najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnostníci #daňové priznania #odvody do Sociálnej poisťovne