Už nechcete podnikať? Tu je návod, ako ukončiť živnosť

Spôsob ukončenia živnosti má presne stanovené pravidlá. Urobiť tak môžete osobne alebo elektronicky. Obe možnosti sú bez poplatku.

11.01.2024 06:00
zamestnanec, pracovník Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Živnostenské oprávnenie zaniká

 • smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva
 • zánikom právnickej osoby, ak nejde o zákonom vymedzené prípady
 • uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
 • rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia
 • ak to ustanoví osobitný zákon
 • uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením
 • dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona

2. Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone.

UP zamestnankyňa Čítajte viac Platíte odvody? Živnostníci, na toto si určite dajte pozor, chyba vás môže stáť peniaze

3. Ak v oznámení o ukončení podnikania nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému ú­radu.

Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

4. Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti.

Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

5. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

6. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Kedy môže živnosť zrušiť úrad

1. Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie podľa živnostenského zákona, ak

 • podnikateľ už nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) okrem prípadu podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca, živnostenský úrad môže namiesto zrušenia živnostenského oprávnenia z dôvodu nespĺňania podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. c) živnostenské oprávnenie pozastaviť až do času, kým podnikateľ opätovne začne túto podmienku spĺňať
 • nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3
 • podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné
 • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet podľa osobitného predpisu
 • Slovenská obchodná inšpekcia podá podnet podľa osobitného predpisu

Úrad pre reguláciu hazardných hier podá podnet podľa osobitného predpisu

2. Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže

 • z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, prípadne pozastaviť prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni, ktorá je v jeho územnej pôsobnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
 • z vlastného alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky.
UP zamestnanec Čítajte viac Odvody sú opäť vyššie. Poisťovniam dáte tento rok minimálne o 350 eur viac ako vlani

3. Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydal.

4. Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo d) alebo v odseku 2 písm. a), môže ohlásiť živnosť najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

Návod, ako zrušiť živnosť

Ak tak chcete urobiť osobne, tak v tomto prípade musíte navštíviť okresný úrad, odbor živnostenského podnikania podľa vášho trvalého bydliska s vyplneným formulárom Oznámenie o ukončení živnostenského podnikania. Stiahnuť sa dá z webovej stránky ministerstva vnútra alebo zo stránky www.slovensko.sk.

Ako doklad vám stačí občiansky preukaz. Formulár o ukončení živnosti má jednu stranu a nie je náročné vyplniť požadované údaje. Stačí uviesť adresu príslušného okresného úradu, odboru živnostenského podnikania. Vyplníte obchodné meno podľa toho, ako ho máte uvedené v živnostenskom oprávnení, ďalej uvediete IČO a rodné číslo a poisťovňu, v ktorej ste prihlásený.

Ak sa rozhodnete pre elektronické ukončenie živnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom stránky www.slovensko.sk. Potrebujete však mať elektronický občiansky preukaz a zriadený elektronický prístup.

Rozhodnúť sa môžete ukončiť všetky predmety podnikania alebo len niektoré. Ak ukončíte všetky, živnosť zanikne úplne. V prípade ak chcete ukončiť všetky, musíte uviesť číslo živnostenského oprávnenia, deň vydania živnostenského oprávnenia a úrad, ktorý vám živnostenské oprávnenie vydal.

Dôležité je zadať dátum, ku ktorému chcete skončiť s podnikaním. Môže ísť o dátum, v ktorom doručíte Oznámenie o ukončení živnostenského podnikania, ale môžete sa rozhodnúť aj pre neskorší dátum. Vziať žiadosť späť môžete najneskôr v deň predchádzajúci zániku podnikania.

Ak teda uvediete, že chcete ukončiť živnosť k 1. augustu, vziať oznámenie späť môžete najneskôr 31. júla a živnosť vám tak ostane zachovaná. Na záver je potrebné uviesť dátum vyplnenia oznámenia a podpísať sa. Formulár odovzdáte na živnostenskom odbore, ktorý vám následne vydá potvrdenie o ukončení podnikania.

Ukončenie živnosti hlási živnostenský úrad daňovému úradu, zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Daňový úrad ale musíte kontaktovať aj vy osobne. Bývalý živnostník má povinnosť do 30 dní požiadať o zrušenie registrácie na daň z príjmov.

počítač, online, elektronika, szčo, pracovníčka Čítajte viac SZČO si od januára priplatia na odvodoch. Koľko? Tu je kalkulačka

V prípade, ak je platca DPH, je potrebné požiadať aj zrušenie tejto položky. Vrátiť musí osvedčenie o registrácii. Pri DIČ je to 15 dní, pri DPH je to 10 dní. Sociálnej poisťovni nie je potrebné posielať žiadne oznámenie, Sociálna poisťovňa sama oznámi zánik povinného poistenia živnostníkovi. Zdravotnej poisťovni v rámci rušenia živnosti ohlási ukončenie živnosti okresný úrad.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #ukončenie živnosti