Obnova rodinných domov: Koľko peňazí na rekonštrukciu môžete získať

zh, Pravda | 29.04.2022 11:00
pár, dvojica, účty, kalkulácie, bývanie, úver,... Foto:
Ilustračné foto.
Akú maximálnu výšku finančných prostriedkov je možné dostať na obnovu rodinného domu (RD) a ako sa ich výška určuje?

Výška poskytnutých finančných prostriedkov na obnovu RD neprekročí:

 1. 14 000 eur v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 2. 19 000 eur v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH.

Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom znáša prijímateľ.

Sociálne znevýhodnené skupiny

V prípade, ak má žiadateľ ku dňu predloženia žiadosti trvalý pobyt v RD najmenej 1 rok, na obnovu ktorého žiada poskytnutie prostriedkov a zároveň:

 1. má v osobnej starostlivosti osobu mladšiu ako 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím (dieťa) alebo
 2. je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
 3. žije v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
 4. je osamelým rodičom, ktorý má v osobnej starostlivosti dieťa alebo žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, resp. v spoločnej domácnosti tvorenej viacdetnou rodinou; môže žiadať o poskytnutie zvýšenej intenzity prostriedkov mechanizmu.

Vyššie uvedená podmienka musí byť splnená minimálne do času vyplatenia prostriedkov. Vek dieťaťa menej ako 18 rokov musí byť splnený ku dňu podania žiadosti.

Výška finančných prostriedkov poskytnutých na obnovu v takom prípade neprekročí 15 000 eur, pričom v prípade, ak bude dodávateľ stavebných prác, resp. zariadenia platiteľom DPH, príspevok sa zvýši o príslušnú časť DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom, minimálne však 5 % zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov, znáša prijímateľ.

Výška oprávnených výdavkov (na účely vyčíslenia výšky finančných prostriedkov, ktoré je možné na obnovu rodinného domu poskytnúť) neprekročí súčet maximálnych výšok oprávnených výdavkov bez DPH na žiadateľom realizované skupiny opatrení, resp. opatrenia, a to:

Skupina opatrení A

- zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy (zahŕňa stavebné práce vrátane použitého materiálu)

 1. zateplenie obvodového plášťa 75 eur/m2
 2. zateplenie strešného plášťa

a. zateplenie strešného plášťa 24 eur/m2 b. zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny 62 eur/m2 3. výmena otvorových konštrukcií 230 eur/m2 4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 20 eur/m2 5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu 53 eur/m2 6. zateplenie podlahy na teréne 39 eur/m2

strecha, fotovoltika, solárne panely Čítajte viac Šanca pre obnoviteľné zdroje: Ako je to s príspevkom od štátu?

Skupina opatrení B

- inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky)

 1. tepelné čerpadlo 950 eur/kW, maximálne 11 400 eur
 2. fotovoltický panel 830 eur/kW, maximálne 2 500 eur
 3. solárny kolektor 670 Eur/kW, maximálne 2 330 eur
 4. plynový kondenzačný kotol

a. cena kotla, práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa 1 500 eur b. rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu 1 500 eur 5. rekuperácia

 1. decentrálny (lokálny) systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 3 000 eur
 2. centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 6 395 eur

6. iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov

 1. cena tepelného zdroja vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 1 200 eur
 2. rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce 1 500 eur

Skupina opatrení C

- zelená strecha

 1. intenzívna 84 eur/m2
 2. extenzívna 74 eur/m2

Skupina opatrení D

- akumulačná nádrž na dažďovú vodu

 1. nadzemná bez čerpadla 140 eur
 2. nadzemná s čerpadlom 190 eur
 3. podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 250 eur
 4. podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 430 eur

Skupina opatrení E

- tieniaca technika – vonkajšie žalúzie 50 eur/m2

Skupina opatrení F

- odstránenie azbestu (rozobratie, odvoz a uskladnenie)

 1. obkladu stien 27,00 eur/m2
 2. strešnej krytiny 28,50 eur/m2

Výška oprávnených výdavkov na skupinu opatrení D a opatrenia F nesmie kumulatívne prekročiť 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Sprievodná dokumentácia

 1. projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane projektového energetického hodnotenia 1 700 eur
 2. projektová dokumentácia bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia 281 000 eur
 3. energetický certifikát východiskového stavu RD 150 eur
 4. energetický certifikát po obnove RD 150 eur
 • Maximálne výšky oprávnených výdavkov (uvedené vyššie na účely vyčíslenia maximálnej výšky prostriedkov mechanizmu) môžu byť vo výzve (oproti hodnotám uvedeným v tomto oznámení) v prípade výraznejšej zmeny cenovej hladiny primerane upravené.
 • Za oprávnené sú považované výdavky priamo súvisiace so zabezpečením realizácie obnovy RD, t. j. stavebné práce, montáž, resp. inštalácia zariadení, dodávky a služby bezprostredne súvisiace s menovanými opatreniami. Za oprávnené môžu byť považované aj výdavky na nevyhnutné úpravy, ak súvisia s menovanými skupinami opatrení a opatreniami (napríklad súvisiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami, ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a pod.).
 • Poskytnutie prostriedkov sa nevzťahuje na práce, tovary a služby objednané pred 1. februárom 2020.
 • Žiadateľ preukazuje túto skutočnosť zmluvou, objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia záväznej objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry. Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre ani dátum vystavenia objednávky nesmú byť skoršie ako 1. február 2020.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ