Čo sa zmení od apríla v dôchodkoch či péenkách?

dh, Pravda | 06.12.2021 08:00
2022, plán, kocky Foto:
Dôjde k modernizácii platenia odvodov a potvrdzovanie péenky: Oboje bude možné spraviť elektronicky.
Prinášame stručný prehľad zmien v dávkach od štátu a podmienky, ktoré treba splniť, aby za vás odvody platil štát.

Čo bude inak od apríla 2022

Dlhšia ochranná lehota pre tehotné ženy
Zmení sa dĺžka 8-mesačnej ochrannej lehoty pre tehotné ženy. Kým doteraz bola platná podmienka, že žena musela otehotnieť ešte počas pracovného pomeru, teraz môže otehotnieť do šiestich mesiacov od jeho ukončenia. Zaužívané osemmesačné obdobie, keď má žena istotu, že nestratí nárok na sociálne dávky, sa tak predlžuje o šesť mesiacov. Cieľom úpravy je garantovať istotu materskej alebo tehotenského príspevku pre ženu, ktorá otehotnela v období 180 dní od ukončenia nemocenského poistenia.

senior, dôchodok, dôchodca Čítajte aj Kalkulačka: Vypočítajte si o koľko vám stúpne od januára dôchodok

Bezhotovostná platba odvodov
Modernizácia platby odvodov do Sociálnej poisťovne pomôže eliminovať nebezpečenstvo krádeže, možnosť výskytu chýb pri počítaní, možnosť výskytu falošných peňazí v obehu, dodatočné náklady na zabezpečenie bezpečnosti (trezory, ozbrojená ochrana), možnosť šírenia ochorení, potreba osobného kontaktu a pod. Ľudia budú môcť využiť na zaplatenie sociálnych odvodov bezhotovostný prevod na účet Sociálnej poisťovne alebo hotovostný vklad vo svojej banke a na pošte.

kalkulačka, prasiatko, šetrenie, sporenie, podnikanie Čítajte viac Dávky 2022: Čo sa zmení pre zamestnancov a SZČO

Elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN)
Prichádza dlhoočakávaná zmena pri potvrdzovaní dočasnej práceneschopnosti. Lekár bude môcť potvrdiť péenku elektronickou formou, ktorá významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov, ako aj Sociálnej poisťovne. Táto možnosť nahradí v súčasnosti používané 5-dielne tlačivo. Národné centrum zdravotníckych informácií zabezpečí prenos údajov o péenke od lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca, bude tento údaj automaticky zaslaný zamestnávateľovi. Poistenec bude informovaný o stave konania prostredníctvom SMS notifikácií alebo prostredníctvom individuálneho účtu poistenca. Pre uľahčenie prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania o péenke, v ktorom bude súčasne platiť jej papierová a elektronická forma. Lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia o péenke až do 31. marca 2023.

Zmena vyplácania krátkodobých dávok sociálneho poistenia
Krátkodobé dávky sociálneho poistenia (nemocenské a dávku v nezamestnanosti) bude možné poukazovať aj na iný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ako je účet prijímateľa, resp. jeho manžela/manželky. Každý žiadateľ si tak môže určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho zapísať do žiadosti. Po novom už nebude potrebné dokladovať čestné vyhlásenie pri výbere iného účtu.

rodina, radosť Čítajte viac Dávky 2022: Vyššie materské, tehotenské aj prídavok na dieťa

Súbežne vyplácanie dôchodkovej dávky a péenky
Dosiaľ dôchodca nemohol požiadať o vyplácanie dôchodkových dávok, pokiaľ bol v zamestnaní vedený ako dočasne práceneschopný, ale opačný súbeh dávok bol možný. Po novom bude upravená možnosť požiadať o dôchodkovú dávku aj v prípade, ak poistenec poberá náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti. Cieľom tejto úpravy je zrovnoprávniť poberateľov a odstrániť diskrimináciu.

V akom prípade za vás odvody platí štát?

 • Fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
 • osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku,
 • osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne,
 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,
 • osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok.

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dá­vok.

architekt, robotník, podanie ruky, práca Čítajte viac Odvody? Platíte ich z piatich druhov poistenia

Štát platí za poistenca štátu poistné v roku 2021

 • na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 5,25 % príslušnej DSS),
 • na invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie je:

 • pre osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa do veku šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – mesačne 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok 2021 je vymeriavací základ v sume 655,20 eura),
 • pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie, osobných asistentov, vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a pre fyzické osoby, ktorým je priznaný kompenzačný príspevok – mesačne 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok 2021 platí minimálny vymeriavací základ v sume 546 eura).
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ