Odvody? Platíte ich z piatich druhov poistenia

dh, Pravda | 03.12.2021 08:00
architekt, robotník, podanie ruky, práca Foto:
Z garančného poistenia sa vypláca dávka garančného poistenia, ktorá sa poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.
Sociálna poisťovňa poskytuje podľa zákona o sociálnom poistení dávky z piatich druhov poistenia, a to z dôchodkového, z nemocenského, úrazového, z poistenia v nezamestnanosti a z garančného poistenia.

Dôchodkové poistenie

Z dôchodkového poistenia, ktoré zahŕňa starobné poistenie a invalidné poistenie, sa vypláca starobný, predčasný starobný, vdovský a vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok. Na dôchodkové poistenie odvádzajú počas pracovného života poistné zamestnanci a povinne dôchodkovo poistené SZČO a tiež tak môžu urobiť dobrovoľne poistené osoby.

Podmienky vyplácania dávok z dôchodkového poistenia. Treba si zvoliť konkrétnu dôchodkovú dávku.

Poistenie v nezamestnanosti

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti, napr. na základe pracovného pomeru alebo obdobie zamestnania na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. Ako doba poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, ak toto dobrovoľné poistenie bolo zaplatené v stanovenej lehote a sume. SZČO neplatí poistné v nezamestnanosti, na dávku tak nemôže mať automaticky nárok, môže ho však odvádzať ako dobrovoľne poistená osoba. Fyzickej osobe môže vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti po splnení dvoch podmienok. Provou podmienkou je zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce a druhou podmienkou je získanie najmenej dvoch rokov, teda 730 dní, poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 154,80 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 117,50 eura. Tieto sumy čaká zmena až od júla budúceho roka.

Podmienky poskytovania dávok z poistenia v nezamestnanosti nájdete tu.

práca, bicykel, čítanie, muž, zamestnanec Čítajte viac Dávka v nezamestnanosti: Mohlo by vás zaujímať...

Úrazové dávky

Nárok môže vzniknúť poškodenému zamestnancovi výhradne vtedy, ak k poškodeniu zdravia dôjde následkom pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania. Zo Sociálnej poisťovne majú nárok na úrazové dávky len tí poškodení zamestnanci, ktorí boli povinne zo zákona úrazovo poistení – teda zamestnanci, resp. dohodári, za ktorých zamestnávatelia odvádzali do Sociálnej poisťovne poistné na úrazové poistenie podľa zákona o sociálnom poistení. SZČO neplatia úrazové poistenie, takže im nárok na dávky nevznikne.

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eura. Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Rok 2022: Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Viac informácií.

Garančné poistenie

Z garančného poistenia sa vypláca dávka garančného poistenia, ktorá sa poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Do garančného fondu neodvádzajú poistné ani SZČO, ani dobrovoľne poistené osoby. Ak zamestnávateľ neplatí svojim zamestnanom ich mzdové nároky, majú títo možnosť obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu a žiadať dávku garančného poistenia. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne do 30. júna 2022, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 399 eur.

Viac informácií na: https://www.socpoist.sk/…stenia/1359s.

pár, notár, papiere, rozhovor Čítajte viac Zamestnávateľ, zamestnanec a SZČO: Kto a ako platí odvody?

Nemocenské poistenie

Z nemocenského poistenia sa poskytuje dávka nemocenské, materské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka. Základnou podmienkou na vznik nároku na nemocenské dávky je existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v čase vzniku dôvodu na poskytnutie dávky. Ochranná lehota trvá spravidla sedem dní po zániku nemocenského poistenia.

Nemocenské sa poskytuje poistencom, ak boli pre chorobu alebo v dôsledku úrazu uznaní za dočasne práceneschopných. Aby vznikol nárok na nemocenské, dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote po jeho skončení. U dobrovoľne nemocensky poistených osôb musí byť splnená aj podmienka existencie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

Tehotenské

Od 1. apríla sa rozšíril systém nemocenských dávok o novú dávku – tehotenské. Jej účelom je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Nárok na túto dávku majú všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO).

Budúce mamičky, nezabúdajte na dávku tehotenské
Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zistila, že viac mamičiek poberá dávku materské, ako ich predtým poberalo dávku tehotenské. Jednou z príčin môže byť skutočnosť, že budúce mamičky o novej dávke tehotenské stále nevedia a neuplatnili si na ňu nárok podaním žiadosti. Požiadať o tehotenské môžu poistenky aj spätne, ak sa pôrod, resp. ukončenie tehotenstva uskutočnilo po 31. marci 2021. O dávku tak mamičky nemusia prísť. „Tehotenské má pomôcť budúcim mamičkám pripraviť sa na príchod bábätka. Táto nová dávka je tu pre ne, a preto sme sa rozhodli ich iniciatívne osloviť, aby ju využili. Chceme, aby sa dávka dostala k adresátkam v čo najväčšom možnom rozsahu,“ uviedol v tejto súvislosti generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Dávka je určená pre ženy, ktoré sú na začiatku 13. týždňa tehotenstva a sú nemocensky poistené (zamestnankyne, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby) alebo im k tomuto dňu plynie ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia. Ďalšiu kategóriu tvoria budúce mamičky, ktoré majú v tento deň prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne, ktorým trvá pracovný pomer) alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku (samostatne zárobkovo činné osoby), ak nevykonávajú činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby.

Ďalšou podmienkou nároku na tehotenské je 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva a v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb aj zaplatenie poistného včas a v správnej výške (nedoplatok musí byť nižší ako päť eur).

rodina, radosť Čítajte viac Dávky 2022: Vyššie materské, tehotenské aj prídavok na dieťa

Sociálna poisťovňa dávku poskytuje až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom). Na rozdiel od väčšiny nemocenských dávok môžu budúce mamičky popri jej poberaní zároveň pracovať či podnikať, teda mať ďalší príjem, alebo poberať iné dávky, ako sú napr. materské, nemocenské či rodičovský príspevok. Nárok na tehotenské to neovplyvní.

Ak sa domnievate, že spĺňate podmienky nároku na tehotenské a dosiaľ ste nepodali žiadosť, požiadajte svojho gynekológa, aby vám tlačivo Žiadosť o tehotenské, ktoré má od Sociálnej poisťovne k dispozícii, dodatočne potvrdil. Žiadosť potom predložte miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Môžete tak urobiť elektronicky cez elektronický formulár ŽIADOSŤ O TEHOTENSKÉ, ku ktorému priložíte kópiu/sken 1. strany žiadosti (strana potvrdená lekárom). Žiadosť môže žena poslať pobočke aj poštou či doručiť ju osobne. Nárok na dávku si môžu mamičky uplatniť až tri roky spätne, o nič teda nemusia prísť. Stále ešte môžu získať finančnú pomoc na kompenzáciu zvýšených výdavkov v období tehotenstva, ktorá im pomôže preklenúť nové životné obdobie.

Po pôrode, resp. po ukončení tehotenstva netreba zabudnúť ani na povinnosť oznámiť ukončenie tehotenstva. V tomto roku môže poistenka dostať tehotenské v rozpätí od 215,15 eura do 333,90 eura mesačne.

Rok 2022: Od januára budúceho roku by sa tehotenské malo vyplácať v rozpätí od 223,50 do 346,50 eura.

Konkrétnejšie informácie nájdete tu.

rodina, rodičia, deti, úsmev Čítajte viac Rodiny s deťmi: Desiatka príspevkov, rôzne podmienky

Ošetrovné

Je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku. Podmienkou vzniku nároku u dobrovoľne nemocensky poistených osôb je okrem existencie nemocenského poistenia alebo ochrannej lehoty aj 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania. Výška dávky je 55 percent hrubého príjmu, maximálne 395 eur. Nová legislatívna úprava zákona o sociálnom poistení predĺžila jej poskytovanie z 10 na 14 dní.

Dlhodobé ošetrovné

Získať ho môžu nemocensky poistené osoby, ktoré doma ošetrujú blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky. Takíto poistenci budú mať nárok na ošetrovné vo výške 55 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby až počas 90 dní. Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa môže vystriedať viac poistencov (spravidla po 30 dňoch) – dávka sa v takom prípade vyplatí v úhrne všetkým najviac za 90 dní.

Konkrétnejšie informácie nájdete na adrese.

robotníci, laptop Čítajte viac Každý, kto platí odvody, má možnosť získať dávky

Materské

Poskytuje sa poistenke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa alebo inému poistencovi z dôvodu prevzatia dieťaťa do starostlivosti a následnej starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku. Aby vznikol nárok na materské, musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote. Ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo počas tehotenstva, je osem mesiacov. Ďalšou podmienkou vzniku nároku na materské je existencia najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Do tohto obdobia sa započítava aj obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia.

  • materské sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu. Maximálna denná výška materského je 53,85210000 eura.
  • mesačne tak matka môže dostať 1 615,60 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 1 669,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).
  • na maximálnu sumu má nárok len poistenka, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, bol mesačne vo výške aspoň 2 026 eur.
  • suma minimálneho materského určená nie je.
  • ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, matka môže požiadať úrad práce o doplatenie do sumy rodičovského príspevku.

Rok 2022: Maximálny denný vymeriavací základ pre rok 2022 by mal byť 74,4987 eura. Maximálna suma materskej dávky v mesiaci, ktorý má 30 dní, by mala byť 1 676,30 eura, v mesiaci, ktorý má 31 dní, to bude suma 1 732,10 eura.

Viac informácií.

Vyrovnávacia dávka

Dostane ju zamestnankyňa z dôvodu preradenia na inú prácu počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pred preradením.

Viac informácií

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ