Pokračovanie článku: Poslednú vôľu vám spíše aj notár, zabezpečí aj jej úschovu

Obsah zápisnice

 1. miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,
 2. meno, priezvisko a sídlo notára,
 3. meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,
 4. vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,
 5. údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,
 6. ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať,
 7. obsah právneho úkonu,
 8. údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,
 9. podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,
 10. odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.
 • Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov, zabezpečí bez zbytočného odkladu po vykonaní tohto úkonu jeho zaregistrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov. V informácii pre Notársky centrálny register závetov uvedie, o akú listinu ide, dátum jej spísania, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a údaj o trvalom pobyte účastníka.
 • Notárske zápisnice sa uschovajú v kovovej skrini (ochrana pred zničením, napr. požiarom) v kancelárii notára. Do príslušného spisu sa založí odpis zápisnice.
 • Zmeny v zápisnici: v notárskej zápisnici môže pokračovať notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo iný notár so sídlom na území Slovenskej republiky. Pokračovanie v notárskej zápisnici je súčasťou notárskej zápisnice.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet