Dostali ste ročné vyúčtovanie nákladov za bývanie? Nezdá sa vám? Reklamujte ho

Ročné vyúčtovanie musí správca podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov poslať vlastníkom každoročne najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka Obsahovať by malo reálne náklady za teplo, vodu, plyn, rôzne služby spojené s prevádzkou a správou bytového domu alebo alebo nebytového priestoru, úhrady za všetky služby, ktoré súvisia s užívaním bytov a nebytových priestorov, príspevky do fondu opráv a poplatky za správu.

01.06.2023 17:30
hypotéka, bývanie, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Legislatíva nestanovuje, ako má vyúčtovanie vyzerať, aké náležitosti má obsahovať. Základným podkladom vyúčtovania je schválený zálohový predpis, ktorý by mal každý vlastník bytu obdržať koncom roka s platnosťou od 1.1. nasledujú­ceho roka.

Pri kontrole vyúčtovania sa zamerajte najprv na údaje ako počet osôb, výmeru bytu a vykurovaných spoločných priestorov v dome, stavy meračov studenej vody, teplej vody a meračov tepla. Skontrolovať si môžete či vyúčtovanie jednotlivých služieb je také, aké si vlastníci dohodli a sú aj uvedené buď v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve. V prípade ak máte pocit, že ročné vyúčtovanie nesedí, alebo obsahuje vážne chyby, máte právo ho reklamovať do 30 dní od jeho doručenia. Na každom vyúčtovaní musí byť uvedený dátum, dokedy ako vlastník môžete vyúčtovanie reklamovať. Túto reklamáciu je potrebné doručiť v písomnej forme správcovi. V reklamácii treba jasne uviesť čo je predmetom reklamácie a treba doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou a na základe ktorých možno preukázať chyby vo vyúčtovaní.

U koho reklamovať

Reklamovať vyúčtovanie treba vždy u toho, kto vyúčtovanie vyhotovil, teda u správcu alebo u predsedu spoločenstva. Obrátiť sa treba najprv na správcovskú spoločnosť, ak dom spravuje spoločenstvo vlastníkov bytov, reklamáciu treba adresovať rade, ktorá je dozorným orgánom. Ak sa so spoločenstvom vlastník nedohodne, o spore môže rozhodnúť súd. Ak sa vlastník so správcom nedohodne, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) alebo spor môže riešiť súdnou cestou. SOI robí kontrolu aj v prípade, ak správca nepredložil vyúčtovanie zálohových platieb do konca mája.

Aké pokuty hrozia.

Ak inšpekcia zistí pochybenie, uloží správcovi pokutu a ten musí nesprávne vyúčtovanie opraviť. Reklamáciu si môžete uplatniť aj neskôr, maximálne však do troch rokov od vyúčtovania.T oto právo však majú iba tí vlastníci, ktorých bytovky spravuje správca na základe zmluvy, ktorú možno považovať za spotrebiteľskú zmluvu. ŠOI posúdi celý rozsah vyúčtovania všetkých zabezpečovaných služieb, resp. tých, ktoré vlastník spochybnil vrátane nákladov na teplo na vykurovanie a ohrev vody. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré spravuje spoločenstvo na základe zmluvy o spoločenstve, sa môžu obrátiť na ŠOI iba v prípade nejasností alebo pochybností o vyúčtovaní nákladov na teplo na vykurovanie a ohrev vody.

Pozor však, podanie reklamácie nemá vplyv na povinnosť vlastníka uhrádzať zálohové platby alebo povinnosť uhradiť nedoplatok z ročného vyúčtovania.

debata chyba
Viac na túto tému: #náklady na bývanie #ročné vyúčtovanie