Čo s voľným časom? Zapojte dieťa do záujmových aktivít

, 28.08.2018 06:00
škola, voľný čas, aktivity, deti, skauting,
Skauti žijú všade na svete a každý už o nich počul. Autor:

Školský rok je pred dverami a vy opäť rozmýšľate, čo s vašimi ratolesťami v popoludňajších hodinách po vyučovaní? Tradičnú ponuku športových a umeleckých krúžkov môžete doplniť aj niečím iným, napríklad účasťou na aktivitách v detských alebo mládežníckych organizáciách. Prinášame vám niekoľko tipov.

Mládežnícke organizácie spája najmä to, že svojich členov vychovávajú k zodpovednosti za seba a svoje okolie. Učia ich už od mala mnohé zručnosti a pomáhajú im začleniť sa do spoločnosti. Ich program nie je len hrou, ale hlavne neformálnym učením, ktoré prebieha pravidelne a dlhodobo.

Je to zmysluplne využitý čas a učenie sa zodpovednosti za seba i za iných je tiež dobrou poistkou pred nástrahami života. Najmä vo veku, keď sa deti začínajú osamostatňovať od rodičov a hľadať si vlastnú cestu životom. Členstvo v takej organizácii navyše býva behom na dlhé trate, deti často pokračujú v jej navštevovaní aj počas strednej školy, prípadne sa neskôr samy stávajú mentormi či vedúcimi.

Výhodou týchto aktivít je i dobrá cenová dostupnosť. Mnohé pôsobia na celom Slovensku, takže je možné, že ich aktivity sú dostupné aj vo vašom meste alebo obci. Rodičov školopovinných detí nepochybne poteší, že súčasťou programov týchto organizácií bývajú tiež aktivity cez prázdniny, či už sú to tzv. mestské denné tábory, alebo pobytové tábory. Sú cenovo dostupné a ich výhodou je aj zloženie. Tvoria ju totiž deti, ktoré sa spolu stretávajú po celý rok.

Ako si vybrať vhodnú organizáciu? Vo všetkých si deti osvojujú rôzne zručnosti potrebné pre život a ich poslaním je poskytnúť deťom priestor, kde sa cítia bezpečne a dobre. Mnohé sa zameriavajú na všestranný rozvoj osobnosti, no sú aj také, ktoré sledujú rozvoj dieťaťa v nejakej špecifickej oblasti.

Pokiaľ ste sami neboli členom niektorej z organizácií a nemáte skúsenosť s takou aktivitou, skúste sa rozhodnúť podľa toho, čo preferujete alebo k čomu vaše dieťa najviac inklinuje. Je to príroda? Alebo má talent na jazyky a chcete, aby cestovalo? Prípadne, aby dokázalo kriticky premýšľať? Alebo máte pocit, že vám doma vyrastá budúci vedec? Chcete, aby si váš potomok osvojoval hodnotu dobrovoľníctva? Pri voľbe vám môže pomôcť nasledujúci prehľad.

Slovenský skauting

Skauti žijú všade vo svete a každý už o nich počul. Jednou z veľkých výhod skautingu je, že tzv. skautské družiny, čiže najmenšie skupiny, na ktoré sa skauti delia, sa často nachádzajú aj v malých obciach a je teda veľká šanca, že vaše dieťa nebude musieť dochádzať ďaleko.

Zistite si, kde sa stretáva najbližšia družina v mieste vášho bydliska, a možno budete prekvapený. Skauting vedie mladých ľudí nielen k všeobecnému rozvoju, ale aj k rešpektovaniu prírody a získaniu praktických zručností. Okrem toho sa skauti učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať a organizovať program i náročné akcie pre druhých.

Skauting je výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. Učí človeka poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba. Deti získavajú cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a neskôr aj v zamestnaní.

Fénix

Fénix na Slovensku funguje od roku 1991 a momentálne pôsobí v približne 30 okresoch vo všetkých krajoch. Je to ďalšia z organizácií, ktorej členom sa dieťa stáva na dlhé roky. Ako adolescent môže pôsobiť na dobrovoľníckej báze a viesť ďalšiu skupinu detí. Okrem toho, že Fénix ponúka aktivity počas celého roka, organizuje i rôzne turistické pochody, výlety, splavy, turnaje, olympiády či kurzy. Vďaka spolupráci s organizáciami z iných krajín je možné zúčastniť sa aj na podujatiach v cudzine.

eRko

eRko pracuje s deťmi na základe kresťanských hodnôt a ich prenášaní do praktického života. Stretnutia sa konajú raz za jeden-dva týždne a vyvrcholením celoročnej činnosti býva letný tábor. Jednou z najvýznamnejších aktivít tejto organizácie je Dobrá novina, keď prostredníctvom koledovania v čase vianočných sviatkov robí zbierku, ktorou podporuje rozvojové projekty v Afrike. Súčasťou je i rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite.

Okrem toho eRko vydáva časopis Rebrík pre deti vo veku od šesť do 10 rokov. Deťom pomáha spoznávať svet s priateľmi a jeho pracovné listy využívajú aj pedagógovia počas vyučovania. Na október je naplánovaná tradičná kampaň Detský čin pomoci, ktorá skupiny detí motivuje, aby sa zaujímali o potreby okolia a nezištne pomáhali ľuďom zo svojej obce.

YMCA

YMCA na Slovensku je súčasťou hnutia YMCA (Young Men’s Christian Association – Kresťanské združenie mladých ľudí) rozšíreného po celom svete. Dnes pôsobí už v 119 krajinách a združuje vyše 58 miliónov ľudí.

YMCA je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesijné združenie mladých ľudí. Dáva im slobodu, učí ich byť aktívnymi a meniť tak seba i svoje okolie. Rôznorodosť programov a služieb miestnym združeniam umožňuje pružne reagovať na meniace sa potreby mladých priamo v ich komunitách, rozhodovať o vlastnej práci, zdieľať svoje skúsenosti a rozvíjať nové zaujímavé programy na spoločných hodnotách.

Organizácia je preto veľmi rôznorodá. Každé miestne združenie je jedinečné svojím zameraním a aktivitami, ako sú nízkoprahové a komunitné centrá, klasické a netradičné športy a outdoor programy, voľnočasová činnosť detí a mládeže (pravidelné kluby, tematické tábory a podujatia), dobrovoľníctvo – domáce i zahraničné programy pre rozvoj osobnosti mladých ľudí, neformálne vzdelávanie a rozvoj vedúcich či informovanosť mladých ľudí.

SKEJ -Slovenská esperantská mládež

Počuli ste už o esperante? Je to umelo vytvorený jazyk, ktorý jeho zakladateľ navrhol tak, aby bol čo najjednoduchší pre osvojenie. Vychádza z rôznych iných jazykov. Esperanto je výborným základom, pokiaľ máte záujem, aby sa vaše dieťa neskôr učilo aj ďalšie jazyky. Komunita ľudí hovoriacich v esperante funguje po celom svete a veľkou výhodou je, že je veľmi súdržná, organizuje viaceré podujatia a svojim členom ponúka možnosti, ako cestovať na miesta, kam by sa inak možno nedostali. Najmä však pomáha prekonávať jazykovú bariéru.

Existujú rôzne organizácie, ktoré ponúkajú...
Existujú rôzne organizácie, ktoré ponúkajú mladým ľuďom účasť na niekoľkotýždňových až niekoľkomesačných pobytoch v zahraničí. Autor: SHUTTERSTOCK

Slovenská debatná asociácia

Obľúbenou aktivitou detí už na základných školách sú v poslednom čase debatné krúžky. Napríklad podľa Slovenskej debatnej asociácie tvoria približne 20 percent jej členov žiaci druhého stupňa ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Ich súťaž sa volá Debatiáda.

Oproti stredoškolskej lige má jednoduchší formát a tézy, napríklad: reklamy na skrášľovacie lekárske zákroky by mali zakázať, povinné čítanie by malo nahradiť audiovizuálne spracovanie literárnych diel a rodiny s deťmi by si domáce zvieratá mali brať výlučne z útulkov. Debatný program pre žiakov funguje od roku 2010. Prvé kluby vznikli v Košiciach, odkiaľ sa program postupne rozširoval smerom na západ. Dnes má Debatiáda tri regióny, rovnako ako Slovenská debatná liga.

Debatované tézy sa vyhlasujú v predstihu, aby mali tímy dostatok času na vlastnú prípravu, alebo krátko pred začiatkom debaty, aby sa preverila schopnosť improvizácie a rozhľad tímov. Bežný turnaj obsahuje oba typy téz: prípravné a improvizované. Tézy sa týkajú rôznych oblastí života, napríklad: politiky, ekonómie, vedy a techniky, etiky aj športu.

AMAVET

Ak máte dojem, že vám doma rastie budúci vedec, a chcete uňho rozvíjať vzťah k vede a výskumu, môžete tak spraviť, keď sa spojíte s organizáciou AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Existuje už 28 rokov. Občianske združenie za ten čas ovplyvnilo množstvo mladých talentov, žiakov základných a stredných škôl, ktorí v sebe po vyučovaní s pomocou stoviek dobrovoľníkov a pedagógov prebúdzajú tvorivého ducha.

Organizácia má dnes asi 4 500 členov v 56 kluboch po celom Slovensku. Vytvára podmienky na klubovú činnosť pre deti a mládež s orientáciou na vedu, techniku a ekológiu, organizuje prázdninové pobyty pre deti a mládež s dôrazom na účelné a tvorivé využívanie voľného času a vzdelávanie, pripravuje domáce i zahraničné exkurzie a sústredenia, poznávacie podujatia a medzinárodnú výmenu detí a mládeže. Vydáva tiež rôzne publikácie na popularizáciu vedy a techniky, metodiku a námety prác, pripravuje súťaže, semináre, workshopy a výstavy.

Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, korešpondenčný online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci či Anjeli deťom. Mladým ľuďom umožňuje prirodzeným spôsobom rozvíjať ich schopnosti a talent.

Dobrovoľníctvo a cestovanie po svete

Sú skvelým spôsobom, ako spoznať seba aj svet okolo a uvedomiť si dôležité veci v živote. Hoci sú tieto aktivity určené skôr žiakom stredných škôl a starším, nikdy nie je priskoro začať sa zamýšľať nad tým, ako deťom umožniť, aby videli kus sveta aj bez toho, aby bolo potrebné kupovať drahé letenky, hľadať zodpovedných ľudí, ktorí sa o nich v zahraničí postarajú, a nestrachovať sa každý deň ich výletu, či sú v poriadku.

Existujú rôzne organizácie, ktoré ponúkajú mladým ľuďom účasť na niekoľkodňových až niekoľkomesačných pobytoch v zahraničí, pričom ich hlavným cieľom je dobrovoľníčiť. Tieto organizácie často sprostredkúvajú programy Európskej únie. Výhodami týchto pobytov je, že si dieťa môže vybrať krajinu, ktorú uprednostňuje, oblasť zamerania, ktorá ho zaujíma, či už ide o starostlivosť o prírodu, sústredenia zamerané na aktuálne témy či jednoducho sebapoznávanie.

Pobyty sú často len za symbolický poplatok. Účastníci dostanú lôžko, stravu a mentoring, často aj rôzne kurzy (vrátane jazykového), pričom získajú množstvo skúseností. Medzi organizácie, ktoré u nás sprostredkúvajú zahraničné pobyty, patria napríklad Mladiinfo či INEX.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#voľný čas #školský rok #záujmový krúžok #rodičia a deti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku