Aké štipendiá môžu študenti získať?

, 12.09.2019 06:00
študenti, vysoká škola, štipendium, štúdium,
O tom, či má vysoká škola uzatvorenú zmluvu o štipendijnom programe s niektorým podnikateľom, sa informujte priamo na vysokej škole. Autor:

Sociálne, motivačné a podnikové štipendium, či Národný štipendijný program?

Sociálne štipendiá

 • priznávajú jednotlivé vysoké školy svojim študentom na základe zákona o vysokých školách a podľa vyhlášky rezortu školstva o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.
 • môže byť priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), v študijnom programe druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy) alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo).

Podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva na vysokej škole/fakulte, na ktorej je študent zapísaný na štúdium. Vysoká škola môže odporúčať použitie vlastného formulára na podanie žiadosti. V prípade, že štúdium sa uskutočňuje v zahraničí na zahraničnej vysokej škole, nárok na sociálne štipendium nevzniká.

Ak je študent študentom viacerých vysokých škôl/fakúlt, v jednom akademickom roku je možné si podať len jednu žiadosť na jednej vysokej škole. Žiadosť je možné doručiť kedykoľvek počas akademického roka, sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. O priznaní rozhoduje vysoká škola/fakulta. Lehota na rozhodnutie je 30 dní, v komplikovaných prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť.

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť aj potrebné doklady o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (obvykle rodičia a súrodenci) za predchádzajúci rok a ďalšie dokumenty umožňujúce posúdenie okruhu spoločne posudzovaných osôb.

Výška sociálneho štipendia

Mesačná výška sociálneho štipendia je minimálne 10 a maximálne 285 eur. Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu. Konkrétnu situáciu je možné konzultovať na vysokej škole/fakulte. Na výšku sociálneho štipendium vplýva aj skutočnosť, či študent študuje viac ako 30 km od miesta trvalého pobytu.

Nárok na sociálne štipendium nevzniká:

 • v prípade študenta študijného programu prvého stupňa, ak už má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde ani akou formou štúdia),
 • v prípade študenta, ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde ani akou formou štúdia),
 • v prípade študenta, ktorý študuje dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia jeho študijného programu (ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nie je spôsobené špecifickou potrebou študenta), alebo
 • ak už študent v danom roku štúdia a na danom stupni sociálne štipendium poberal.

Zohľadňovaný príjem

Vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa pri zohľadnení príjmu vychádza z aktuálnej situácie spoločne posudzovaných osôb, ako napr. spoločne posudzovaná osoba je v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, spoločne posudzovaná osoba je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, spoločne posudzovaná osoba poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi atď.

Samostatné posudzovanie študenta

To, že študent nežije s rodičmi, automaticky neznamená, že sa bude posudzovať samostatne. Na samostatné posudzovanie je potrebné, aby takýto študent preukázal dostatočný príjem, a to aspoň 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby za predchádzajúci rok (za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov do výšky 1,2-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby). V prípade, ak tento príjem nepreukáže, posudzuje sa spoločne s rodičmi bez ohľadu na to, či s nimi žije, alebo nežije v spoločnej domácnosti.

Motivačné štipendiá

 • Motivačné štipendiá poskytujú vysoké školy svojim študentom z dotácie zo štátneho rozpočtu.
 • Motivačné štipendium priznáva vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Motivačné štipendium sa poskytuje najviac 10 percentám študentov. Motivačné štipendium je možné priznať každému študentovi vysokej školy, teda aj študentom v externej forme štúdia a doktorandom. Konkrétne podmienky komu, v akej výške a na základe akých podmienok vysoká škola prizná motivačné štipendium, upravuje štipendijný poriadok vysokej školy alebo fakulty.
 • Študentom vo vybraných odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného štipendia. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušná rok.
 • O priznanie motivačného štipendia sa obvykle nežiada a vysoká škola ho priznáva automaticky.
 • Metodika rovnako upravuje aj výpočet dotácie na motivačné štipendiá pre jednotlivé vysoké školy.

Podnikové štipendiá

 • Podnikové štipendiá poskytujú podnikatelia študentom vysokej školy na základe zmluvy o štipendijnom programe medzi vysokou školou a podnikateľom.
 • Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ale aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • Podnikové štipendium sa poskytuje na základe žiadosti študenta. Vysoká škola si dohodne s podnikateľom v rámci zmluvy o štipendijnom programe najmä podmienky, ktoré upravia lehoty na podávanie žiadostí o podnikové štipendium, výšku alebo spôsob určovania výšky podnikového štipendia, kritériá na výber študentov, termíny poskytovania podnikového štipendia.
 • Môže byť vyplácané jednorazovo alebo v termínoch určených štipendijným programom. Podnikateľ nemôže od študenta, ktorému poskytuje podnikové štipendium, vyžadovať činnosti, ktoré nie sú súčasťou jeho štúdia a nevyplývajú zo študijného programu študenta (napr. podmienkou pre študenta môže byť odborná prax u podnikateľa v rozsahu a za podmienok vyplývajúcich zo študijného programu, ale podnikové štipendium nesmie byť podmieňované napríklad vykonávaním brigádnickej pracovnej činnosti či pracovným pomerom na ustanovený alebo kratší pracovný čas).
 • Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby, čo v akademickom roku 2018/2019 bolo 820,28 eura mesačne, resp. 9 843,36 eura za akademický rok.
 • O priznaní podnikového štipendia rozhoduje podnikateľ spoločne s vysokou školou. Jeho cieľom je podporiť študentov v tých študijných programoch, ktoré považujú podnikatelia za relevantné z pohľadu ich potrieb na zamestnancov, či motivovať ďalších študentov na štúdium takýchto programov.
 • O tom, či má vysoká škola uzatvornú zmluvu o štipendijnom programe s niektorým podnikateľom, sa informujte priamo na vysokej škole.

Národný štipendijný program

Program je zameraný podporu mobility študentov vysokých škôl, výskumných a umeleckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov. Ide o obojstrannú podporu, teda o štipendium je možné sa uchádzať aj v prípade mobility zo Slovenska do zahraničia, ale program podporuje aj príchod zahraničných študentov a odborníkov na Slovensko. Program nie je určený na podporu v rámci celého vysokoškolského štúdia.

Štipendium Martina Filka

 • Štipendium Martina Filka pokrýva študijné náklady (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov. Cieľom programu je podporiť štúdium na vysokej škole v zahraničí tým študentom, ktorí sa majú záujem následne sa uplatniť vo verejnej správe. Podmienkou získania grantu je záväzok odpracovať po skončení štúdia tri roky vo verejnej správe.
 • Štipendium je poskytované formou bezúročnej pôžičky, ktorá je odpustená v prípade, že jej poberateľ naplní svoj záväzok odpracovať tri roky vo verejnom sektore.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#vládne štipendium #Štipendium Martina Filka #štipendium
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku