Ako sa prihlásiť na vysokú školu?

Nestačí si len vybrať vysokú školu, fakultu a odbor. Je potrebné aj dať si na túto školu prihlášku a prejsť prijímacím konaním. Ako na to?

, 30.01.2020 09:00
vysoká škola, dievča, štúdium, Foto:
Podrobné informácie vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl.

Dokedy treba podať prihlášku na vysokú školu?

Prihlášku treba doručiť v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od novembra. Na väčšine vysokých škôl sa inak prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prihlášky prijímajú aj dodatočne v mesiacoch jún až september.

Podrobné informácie vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Tam nájdete aj pokyny na vypĺňanie elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok.

Aké sú podmienky prijatia na vysokú školu?

Každý má právo študovať na vysokej škole vybraný študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené fakultou alebo vysokou školou. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. To spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po jej úspešnom vykonaní.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium si určuje samotná fakulta alebo vysoká škola. Informácie o podmienkach štúdia, o prijímacom konaní a požiadavkách na prijímacie skúšky zverejňujú prostredníctvom internetových stránok fakúlt a vysokých škôl najneskôr do 20. septembra alebo maximálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

Treba však upozorniť, že aj uchádzač má určité povinnosti ohľadom informovania vysokých škôl. Podľa zákona má totiž vysoká škola alebo fakulta „právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takú informáciu poskytnúť vysokej škole alebo fakulte do začiatku akademického roku“.

Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu. Vysoká škola alebo fakulta v takom prípade zruší rozhodnutie, ktorým neprijala na štúdium ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí.

Ako podať prihlášku?

Na vysokoškolské štúdium prvého stupňa a prvého a druhého stupňa spojeného do jedného celku sa uchádzač prihlasuje vyplnením prihlášky a jej odoslaním do stanoveného termínu na príslušnú fakultu alebo, ak vysoká škola nemá fakulty, tak na jej adresu. Prihlášku možno podať: v elektronickej alebo písomnej forme.

Elektronická prihláška (e-prihláška) sa podáva prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e-prihlášky. Poplatok za podanie elektronicko-papierovej oproti klasickej papierovej prihláške je nižší o dve až 25 eur.

Fakulty poskytujú uchádzačom on-line návody na vyplnenie e-prihlášky, príručky, animované tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty.

Cez rozhranie e-prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej prihlášky (elektronickej alebo papierovej) od zaevidovania cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou prihláškou a s poplatkom za prijímacie konanie, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s odoslaním elektronickej návratky.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. To spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po jej úspešnom vykonaní.

V zásade ide o elektronické potvrdenie akceptácie prijatia na vysokú školu (záujmu študovať), zaslanie údajov pre zhotovenie študentského preukazu PIK (Personálna identifikačná karta) alebo ISIC (Medzinárodný študentský identifikačný preukaz, International Student Identity Card), evidenciu poplatkov na zápis, objednanie učebníc z ponuky fakulty alebo vysokej školy.

PIK je medzinárodný multifunkčný preukaz povinný v zmysle zákona. Študentovi vzniká zákonná povinnosť tento preukaz vlastniť dňom zápisu. PIK slúži ako jediný preukaz zliav na cestovanie prostredníctvom Železničnej spoločnosti Slovensko, Slovenskej autobusovej dopravy či MHD, ako preukaz viacerých knižníc, elektronický kľúč do budov, ako ubytovací a stravovací preukaz, pas AIS nutný ihneď po zápise na tvorbu rozvrhu, preukaz zliav ISIC, elektronická peňaženka (Fax & Copy, Ticketportal…) a podobne.

Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty. Formulár sa dá kúpiť v obchodoch s tlačivami, vo vybraných papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť z webovej stránky konkrétnej fakulty alebo z internetového portálu Centra vedecko-technických informácií SR (www.cvtisr.sk).

Prijímacie skúšky

Čo je prijímacie konanie? Je to proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, aby sa po preukázaní splnenia určených podmienok stal študentom vysokej školy a mohol študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky na štúdium na vysokej škole alebo fakulte. Zápisom prijatého uchádzača sa z neho stáva študent a proces prijímacieho konania sa uzatvára.

V tomto smere si treba pozorne prečítať najmä zverejnené informácie na úradnej výveske alebo webovej stránke fakulty či vysokej školy o podmienkach prijatia na štúdium, termíne a spôsobe overovania splnenia podmienok, forme a obsahu prijímacej skúšky, spôsobe vyhodnocovania jej výsledkov, informáciu o počte uchádzačov, ktorých škola plánuje prijať, o priebehu prijímacieho konania a o prihláške.

Výsledok prijímacích pohovorov vysoké školy zverejňujú na svojich internetových stránkach a tiež na výveskách v budove fakulty alebo školy pod jednotlivými kódmi. Hneď ako je známe, kto je prijatý a kto nie, začne sa v školách pohyb s prijímaním a odvolávaním uchádzačov. Niektorí totiž miesto na škole odmietnu, keďže boli úspešní aj na inej fakulte či škole, ktorú si vybrali, a tak sa na ich miesto budú snažiť dostať tí, čo skončili tesne pod čiarou prijatia.

O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan fakulty. Jeho rozhodnutie o neprijatí môže zmeniť rektor vysokej školy. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola (teda nie fakulta), rozhoduje rektor vysokej školy.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (odvolanie).

ZDROJ: CVTI SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #prijímacie skúšky #prihláška #Kam na vysokú školu