Poslaním Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je poskytovať vysokoškolské vzdelanie budúcim dôstojníkom, ďalšie a kontinuálne vzdelávanie profesionálnym vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky, vychovávať ich v duchu vlastenectva tak, aby sa vyznačovali hodnotami, akými sú zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, čestnosť, občianska a spoločenská zodpovednosť, mravnosť a uprednostňovali záujmy vlasti pred osobnými záujmami a boli pripravení na profesionálny rast počas služobnej kariéry. Rozvíjať medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu, podporovať spoločné projekty s vysokými školami, predovšetkým vojenskými vysokými školami v zahraničí, mobilitu zamestnancov a študentov. Vedeckým výskumom získavať, vývojom a ďalšou tvorivou činnosťou aplikovať a šíriť nové poznatky doma a v zahraničí.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika má ambíciu byť vojenskou vysokou školou univerzitného typu medzinárodného významu, ktorá poskytuje kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a obrany, je schopná zaručiť kvalitné vojenské vzdelanie, vojenskú prípravu a výcvik budúcich profesionálnych dôstojníkov a následne zabezpečiť ich celoživotné vzdelávanie počas trvania ich služobnej kariéry, realizuje výskum a vývoj, je garantom rozvoja vojenskej vedy v Slovenskej republike, prispieva k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu a je jeho významným strediskom spoločenského, kultúrneho a športového života.

Osobným príkladom a kvalitnou prácou so študentmi pripravuje absolventov pre čestné plnenie motta Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika:

  • SAPIENTIA

… Múdrosť

Múdrosť je kombináciou inteligencie, skúsenosti a ľudských kvalít, ktorá spočíva v schopnosti učiť sa po celý život a v použití svojich vedomostí pre správny účel.

  • BONUM

… Dobro

Dobro je základnou morálnou hodnotou ako protiklad zla, konanie vysoko mravné a hodné nasledovania.

  • PATRIA

… Vlasť

Krajina v ktorej sme sa narodili, ku ktorej máme silný citový vzťah. Vlasť je kúskom zeme, aj s jej obyvateľmi, v prospech ktorej sme ochotní pracovať, niečoho dôležitého pre nás sa vzdať a v prípade potreby za ňu aj bojovať

Sídlo školy:

Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Kontakt:

Tel: 0960/423 458, 0960/423 457
Fax: 0960/423036
E-mail:

http://www.aos.sk/