• Obchodná fakulta
 • Fakulta podnikového manažmentu
 • Národohospodárska fakulta
 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Podnikovohospo­dárska fakulta; Košice
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta aplikovaných jazykov
Dátum založenia: 01.10.1940

Hlavnou úlohou EUBA v Bratislave je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied. Postavenie univerzity v oblasti vzdelávania a výskumu charakterizujú hlavne tieto indikátory: vývoj počtu študentov, vývoj počtu absolventov, záujem o štúdium, počet vysokoškolských učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra, počet akreditovaných študijných programov, výsledky vo vede a výskume, zahraničné vzťahy (mobility študentov a učiteľov) a zdroje financovania.

Absolvent školy je ekonóm, ktorý ovláda všeobecné ekonomické teórie, osvojil si poznatky z národohospo­dárskej politiky, podnikového hospodárstva, manažmentu, marketingu, financií, kvantitatívnych metód v ekonómii, informatiky, práva a ďalších disciplín využívaných v hospodárskej praxi a ktorý dokáže komunikovať aspoň v dvoch svetových jazykoch. Absolvent školy je adaptabilný a zároveň učiaci sa človek, ktorý po nastúpení do zamestnania si ďalej osvojuje potrebné pracovné návyky, ale aj nové teoretické poznatky týkajúce sa predovšetkým objektu práce.

So vznikom školy sú spojené mená takých významných osobností, ako boli prof. PhDr. Juraj Hronec, prof. Ing. Július Pázman, prof. Ing. Vladimír Králiček, DrSc., prof. Ing. Ladislav Cicvárek a ďalší. Práve ich zásluhou sa v roku 1940 položili základy ekonomickej vzdelanosti na Slovensku.

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu tvorí sedem fakúlt:

 • Národohospodárska fakulta so sídlom v Bratislave,
 • Obchodná fakulta so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta hospodárskej informatiky so sídlom v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta medzinárodných vzťahov so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta aplikovaných jazykov so sídlom v Bratislave,
 • Podnikovohospo­dárska fakulta so sídlom v Košiciach.

Počas 74-ročnej existencie EUBA v Bratislave absolvovalo štúdium na univerzite viac ako 80 tisíc absolventov všetkých stupňov štúdia. V súčasnosti študuje na univerzite takmer 10 000 študentov.

EUBA v Bratislave je signatárom Magna Charta Universitatu a pripojila sa tiež k iniciatíve OSN Global Compact. Zároveň aktívne pôsobí v nasledujúcich medzinárodných organizáciách:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • EUA – European University Association
 • IAU – International Association of Universities
 • EDAMBA – European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • CEISAL – Consejo Europeo de Estudios Sociales de América Latina
 • SURF – European Money and Finance Forum
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EAIE – European Association for International Education
 • ERSA – European Regional Science Association

Sídlo školy:

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Kontakt:

Tel: 02/67295111, 67291111
Fax: 02/67291101
E-mail:

http://www.euba.sk