• Fakulta práva
  • Fakulta ekonómie a podnikania
  • Fakulta masmédií
  • Fakulta informatiky
  • Fakulta psychológie
Dátum založenia: 14.07.2004

Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením. Na Tomášikovej ulici v Bratislave má sídlo rektorát, Fakulta práva a Fakulta psychológie. Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií a Fakulta informatiky sídlia na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici sa nachádza Mediálne centrum.

Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe sa PEVŠ darí vychovávať absolventov, ktorí́ sú pripravení pre profesionálnu prax. Praktizuje moderný spôsob výučby s individuálnym prístupom, atraktívnymi špecializáciami, profesionálnymi stážami, či štúdiom v zahraničí cez program Erasmus+. Prednášky a cvičenia prebiehajú v učebniach prispôsobených na prax. Fakulta informatiky využíva Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, LEGO Lab na programovanie robotov, Laboratórium sieťových technológií a Laboratórium testovania použiteľnosti. Fakulta masmédií disponuje Ateliérom kresby a Mediálnym centrom. Fakulta práva vyučuje v pojednávacej miestnosti. Fakulta psychológie disponuje psychodiagnostickou knižnicou s viac ako 100 metódami na klinickú diagnostiku. 

Paneurópska vysoká škola presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom. Škola je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími dvadsiatimi univerzitami.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov, vydáva viacnásobne ocenený študentský časopis Like, realizuje odborné podujatia, do ktorých aktíve zapája študentov.

Sídlo školy:

Tomášikova 20
82102 Bratislava

Kontakt:

Tel: +421 904 459 000
Fax: +421 2 4820 8829
E-mail:

http://www.paneurouni.com