• Pravoslávna bohoslovecká fakulta
  • Filozofická fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Gréckokatolícka teologická fakulta
  • Fakulta humanitných a prírodných vied
  • Fakulta zdravotníckych odborov
  • Fakulta manažmentu
  • Fakulta športu
Dátum založenia: 01.01.1997

Prešovská univerzita v Prešove (PU v Prešove)  je verejnou vysokou školou a v rámci komplexnej akreditácie si obhájila  status univerzity a svoje doterajšie  zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Je  členom konferencie rektorov podunajských  štátov – Danube Rectors  Concerence (DRC) a organizácie združujúcej európske univerzity a  národné rektorské  konferencie, ktorej hlavným  zámerom je  podpora jednotného  systému vysokoškolského vzdelávania v Európe,  Asociácie európskych univerzít -  European Universitities Association (EUA). PU v Prešove je spoluzakladateľom Alliance of Central-Eastern European Universities (ACEU) a Euromediteránnej univerzity (EMUNI). V rámci uvedených konzorcií sa podieľa na príprave spoločných študijných programov i projektov medzinárodnej spolupráce. Členstvo v European Associoation for Erasmus Coordinators umožňuje implementovať aktuálne stratégie týkajúce sa mobilít študentov a učiteľov.
V novembri 2011 PU v Prešove získala cenu za zapojenie sa do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) ako jediná univerzita na Slovensku.

**** Prešovská univerzita v Prešove ponúka vzdelanie na ôsmich fakultách:

Na univerzite je nielen široká paleta študijných programov, z ktorých viaceré sú najlepšie na Slovensku, ale pozornosť je venovaná aj vedecko-výskumným aktivitám. Postupne sa vybudovali tri centrá excelentnosti – Lingvokulturo­logické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohis­torického výskumu a Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka. V súčasnosti sa zúčastňujeme na príprave vedecko-technologického parku pod vedením Technickej univerzity v Košiciach, pričom výsledkom projektu by mali byť výskumné a technologické laboratóriá UNIPOLAB.

Popri fakultách sa úspešne rozvíjajú celouniverzitné pracoviská:

Súčasťou univerzity sú aj ďalšie inštituciálne jednotky, ktorých poslaním je formácia, poskytovanie ubytovacích, stravovacích,in­formačných, poradenských a iných služieb:

Prešovská univerzita v Prešove v uplynulom období venovala zvýšenú pozornosť budovaniu svojej značky. Jej ústredným sloganom je „magis quam erudition", čiže viac ako vzdelanie. Cieľom je poskytnúť našim študentom a pracovníkom stimulujúce prostredie pre osobný rozvoj, ktoré zahŕňa aj kultúrne a spoločenské vyžitie.
Univerzita sa usiluje participovať vlastnými umeleckými aktivitami, ktoré sa sústreďujú na literárno-dramatické, výtvarné a hudobné umenie. Na univerzite pôsobí Študentské divadlo FF, Divadlo P.A.D.A.K na PF,  Ženský spevácky zbor Iuventus Paedagogica, Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, Komorný orchester Camerata Academica, Miešaný spevácky zbor Nostro Canto, Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca, Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Piano Vocal, a Akordeónové kvarteto. Úspešne pokračuje tradícia festivalu Akademický Prešov.  
Neodmysliteľnou súčasťou akademického života sú univerzitné média – internátne rádio Rádio PaF, univerzitný časopis NA PULZE, študentská internetová televízia Televízia Medi­álka a študentský online časopis UNIPO PRESS. Na poli duchovného rozvoja sa mimoriadne pestrými aktivitami prezentuje Univerzitné pastoračné centrum.
V rámci športových aktivít sú aktívne športové kluby Slávia PU Prešov, basketbalový klub BK Akademik PU Prešov, volejbalový klub VK MIRAD PU PrešovKlub technických športov PU.
Pre študentov sú počas roka pripravené rôzne podujatia: University Opening Night, UNIPODAY A UNIPOFEST  (športovo-kultúrne podujatie), Vianočný koncert i ďalšie.

Sídlo školy:

Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov

Kontakt:

Tel: 051/7563 110
E-mail:

http://www.unipo.sk