• Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  • Strojnícka fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Stavebná fakulta
  • Fakulta architektúry
  • Materiálovotechno­logická fakulta; Trnava
  • Fakulta informatiky a informačných technológií
Dátum založenia: 25.06.1937

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 165 477 absol­ventov. Ročne na univerzite študuje v priemere 11 000 študentov vo všetkých stupňoch a formách vysokoškolského štúdia na 7 fakultách a univerzitnom ústave, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia.

V roku 2015 bola skončená komplexná akreditácia činností univerzity. Po vyjadrení Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR zostáva Slovenská technická univerzity v Bratislave začlenená ako univerzitná vysoká škola.

STU získala v roku 2012 certifikát ECTS label, ktorý je prestížnym  potvrdením, že  kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Všetky študijne programy poskytované na Slovenskej technickej univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kre­ditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí.  Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality pre domácich aj pre zahraničných študentov.

V roku 2013 získala STU pretížne ocenenie DS Label, čo znamená, že dodatok k diplomu vydávaný všetkým absolventom univerzity dvojjazyčne v slo­vensko-anglickom jazyku, spĺňa štandar­d stanovený Európskou komisiou. Poskytuje transparentné informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania (najmä informácie o vzdelávacej inštitúcii, študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch a výsledkoch štúdia, a pod).

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

Sídlo školy:

Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

Kontakt:

Tel: + 421 917 669 312, 316, 642; + 421 918 669 169
Fax: + 421 2 524 99 384
E-mail:

http://www.stuba.sk