• Fakulta priemyselných technológií; Púchov
  • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
  • Fakulta špeciálnej techniky
  • Fakulta zdravotníctva
Dátum založenia: 01.07.1997

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bola založená v roku 1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola a patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike.

Jej súčasťami sú: Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta priemyselných technológií, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta zdravotníctva a Katedra politológie. Neoddeliteľnou súčasťou je taktiež celouniverzitné pracovisko Vitrum Laugaricio (VILA), špičkové výskumné a vývojové pracovisko, ktoré v oblasti materiálového výskumu vytvára multifunkčný priestor pre spájanie výskumných aktivít našich vedcov, regionálnych firiem, študentov i absolventov v nadväznosti na ich podnikateľské aktivity, prax a zvyšovanie konkurencieschop­nosti.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa od svojho vzniku profiluje ako výskumná a vzdelávacia ustanovizeň a patrí k univerzitám o absolventov ktorých je záujem nielen doma, ale aj v zahraničí. V oblasti vzdelávania pokračujeme vo vychovávaní odborníkov v študijných odboroch, z ktorých mnohé sú na Slovensku jedinečné. Základnými hodnotami univerzity sú kvalitné vzdelanie, profesionalita, atraktivita a inovácie, ktorými univerzita aj naďalej upevňuje svoj status s cieľom konkurovať v stredoeurópskom edukačnom priestore. Našim študentom ponúkame okrem kvalitného vzdelania aj spojenie štúdia s praxou, čím garantujeme flexibilitu a uplatniteľnosť na trhu práce.

Naši študenti sa zapájajú aj do vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti a dosahujú úspechy na slovenských a medzinárodných súťažiach, čím vytvárame podmienky a motivujeme ich tak, aby svoj talent mohli aj naďalej rozvíjať. Na pôde univerzity v priestore študentského centra majú študenti priestor aj na realizáciu neformálnych prednášok, na ktoré sú pozývaní úspešní absolventi, mladí podnikatelia, čím si naši študenti dotvárajú obraz o svojom budúcom povolaní.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude naďalej upevňovať svoje postavenie v medzinárodnom priestore poskytovateľov univerzitného vzdelávania a naďalej bude rozvíjať medzinárodné aktivity a spoluprácu s partnermi v zahraničí na čo najvyššej úrovni.

Sídlo školy:

Študentská 2
911 50 Trenčín

Kontakt:

Tel: 032/7400 101, 032/7400 117
E-mail:

http://www.tnuni.sk