• Lekárska fakulta
 • Právnická fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Farmaceutická fakulta
 • Fakulta telesnej výchovy a športu
 • Jesseniova lekárska fakulta; Martin
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • Fakulta managementu
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Dátum založenia: 27.06.1919

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.

Univerzita Komenského má trinásť fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia takmer 25 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21 000 študentov). Štúdium na Univerzite Komenského sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia – UK navštevuje 2500 zahraničných študentov z viac ako 70 krajín sveta. Novoprijatí študenti si podľa svojho záujmu môžu vybrať z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov.

Univerzita Komenského v Bratislave je tiež významnou vedeckou inštitúciou. Podieľa sa na špičkovom výskume v rôznych vedných oblastiach. Je tiež riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Na univerzite pôsobí 19 špičkových vedeckých tímov (z 37 pôsobiacich na slovenských vysokých školách). Univerzita Komenského sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Sídlo školy:

Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava

Kontakt:

Tel: (02) 592 44 986
Fax: (02) 592 44 215
E-mail:

http://www.uniba.sk