• Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Fakulta prírodných vied
  • Filozofická fakulta
  • Fakulta sociálnych vied
Dátum založenia: 27.07.1997

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.

Sídlo školy:

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontakt:

Tel: 033/5565 111
Fax: 033/5565 120
E-mail:

http://www.ucm.sk