• Fakulta práva Janka Jesenského
  • Fakulta sociálnych štúdií
  • Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Dátum založenia: 31.05.2005

V súčasnosti má tri fakulty – právnickú fakultu, fakultu sociálnych štúdií a fakultu verejnej politiky a verejnej správy.  Vysoká škola má akreditované tieto študijné odbory – právo, verejná politika a verejná správa, medzinárodné vzťahy a sociálna práca.

Našou filozofiou je poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie na štandardnej európskej úrovni, lebo si uvedomujeme, že v súčasnosti je finančná situácia našej mládeže zložitá a mnohým vo vzdelávaní často bránia práve enormné náklady spojené s platením ubytovania a stravného mimo svojho rodinného zázemia. Súčasné výdobytky vedy a techniky už v plnej miere umožňujú, aby mládež nemusela odchádzať za štúdiom stovky kilometrov a na vysokej úrovni získavala vzdelanie prostredníctvom e-learningového, dištančného a externého štúdia, prípadne prostredníctvom konzultačného strediska vo Vrútkach.

O vysokej úrovni vzdelávania na VŠD svedčí aj celý rad možností štúdia v zahraničí, prostredníctvom štipendijných programov ako napríklad Erasmus+ a Ceepus. Naša škola má širokú medzinárodnú spoluprácu a pripravuje aj možnosť získania dvojitých diplomov v zahraničí a v rámci poskytovaných študijných odborov má tak v rámci bakalárskeho ako aj magisterského štúdia neobmedzené práva v rámci akreditácie vysokých škôl. Samozrejmosťou je vydávanie dvojjazyčného diplomu pre lepšie uplatnenie našich absolventov v zahraničí.

VŠD je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese  sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogický a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách.

Sídlo školy:

Fučíkova 269
925 21 Sládkovičovo

Kontakt:

Tel: 00421/31/7732811
E-mail:

http://www.vsdanubius.sk