Aké štipendiá môžu získať stredoškoláci

31.01.2011 14:36
škola, žiak, žiaci, gymnázium, stredná
Ilustračné foto Autor:

Žiaci stredných škôl môžu získať sociálne štipendium v prípade, že príjem ich rodiny nepresahuje životné minimum.

Štipendium môže získať žiak denného štúdia:

 • gymnázia
 • konzervatória
 • strednej odbornej školy
 • odborného učilišťa
 • praktickej školy

Ak zároveň platí, že:

 • členovia jeho rodiny (príp. zákonní zástupcovia) poberajú dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
  • jedna dvanástina príjmu členov rodiny (príp. zákonných zástupcov) za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, kedy študent žiada o štipendium, sa rovná najviac výške životného minima,
  • ak žiak závažne porušuje školský poriadok, napr. má vysokú neospravedlnenú absenciu, riaditeľ školy nemusí štipendium priznať, prípadne môže zmeniť pôvodné rozhodnutie o priznaní.

Štipendium nemožno poskytnúť, ak bol žiak podmienečne vylúčený, a to v čase podmienečného vylúčenia.

Výška štipendia

Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne vo výške:

 • 50 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
 • 35 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5,
 • 25 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

Prehodnotenie štipendia

Robí ho škola po polročnej klasifikácii.

Určenie priemerného prospechu

Priemerný prospech žiaka sa určí ako priemer známok z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania. Do priemerného prospechu sa nezahŕňajú známky z nepovinných predmetov. Priemerný prospech žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa určí podľa vysvedčenia za druhý polrok zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

Životné minimum

Za životné minimum fyzickej osoby sa považuje:

 • 185,38 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 129,31 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 84,61 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené di­eťa

Suma životného minima sa mení vždy k 1. júlu.

Čo sa považuje za posudzovaný príjem

 • čistý príjem zamestnanca alebo SZČO
  • dávky sociálneho poistenia – dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné
  • prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi, iné Čie príjmy sa počítajú
  • príjmy rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti, – u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba

Doba poberania štipendia

 • od začiatku školského roka počas školského vyučovania

Žiadosť o štipendium a priznanie štipendia

 • – písomnú žiadosť podáva žiak alebo jeho rodič riaditeľovi školy, formuláre sú na www.uips.sk,
 • – o priznaní štipendia rozhoduje riaditeľ školy

Žiadosť podaná v priebehu školského roka

 • ak žiak alebo rodič požiadajú o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

Doklady k žiadosti

 • doklad o tom, že členovia domácnosti, ktorých príjem sa posudzuje, poberajú dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi – potvrdenie nesmie byť staršie ako mesiac
  • doklady, ktoré potvrdzujú príjmy posudzovaných s dokladmi, podľa ktorých sa určuje počet nezaopatrených a počet zaopatrených neplnoletých detí v domácnosti
  • písomný záväzok žiadateľa, že ihneď oznámi riaditeľovi školy, že vráti štipendium, ak škole poskytol nepravdivé údaje alebo neoznámil zmenu, ktorá má vplyv na poskytnutie štipendia.

Ako postupovať pri žiadosti

Prvý krok

Ak ste rodič, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príjem rodiny je na hranici životného minima a máte dieťa študujúce na strednej škole, gymnáziu alebo učilišti, požiadajte školu o poskytnutie štipendia. Formulár žiadosti je na stránke Ústavu prognóz a informácií školstva (ÚIPŠ) www.uips.sk, na webovej stránke ho tiež zverejňuje príslušná škola.

Druhý krok

Riaditeľ školy prijme žiadosť žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o štipendium spolu s dokladom o tom, že sa žiak spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že: – bezodkladne písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia (ako je napríklad zmena majetkových či príjmových pomerov, na základe ktorých už rodina nepoberá dávku v hmotnej núdzi), – vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia.

Tretí krok

Následne škola posúdi, či žiak spĺňa podmienky na poskytnutie štipendia. V prípade, že áno, štipendium poskytne žiakovi mesačne.

Termíny vyplácania štipendií

Termíny určuje škola.

Výpočty štipendia

 • prospech do 2,0 – výška štipendia sa počíta ako 50 % z 84,61 eura = 42,31 eura
 • prospech od 2,0 do 2,5 – výška štipendia sa počíta ako 35 % zo 84,61 eura = 29,62 eura
 • prospech od 2,5 do 3,5 –výška štipendia sa počíta ako 25 % zo 84,61 eura = 21,16 eura

1. Aspoň jeden z rodičov poberá dávku v hmotnej núdzi vtedy sa neposudzuje výška príjmu rodiny, ale na základe žiadosti sa prizná štipendium podľa prospechu žiaka.

2. Ak rodičia nepoberajú dávku v hmotnej núdzi, ale ich príjem je nízky pre priznanie štipendia rozhoduje príjem celej rodiny za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý sa porovnáva s aktuálnym životným minimom celej rodiny.

Životné minimum pre rodinu sa vypočíta ako:

Výška životného minima spoločne posudzovaných osôb (ŽMSpolu): ŽMSpolu = ŽM1 + ŽM2 + n krát ŽM3

ŽMSpolu – životné minimum rodiny,
ŽM1 – životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby; 1. rodič,
ŽM2 – životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osoby; 2. rodič,
ŽM3 – životné minimum nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného neplnoletého dieťaťa; žiak, jeho súrodenci,
n – počet detí.

Podľa výšky životného minima, ktorá platí do 1. júla 2011:

ŽM1 = 185,38 eura mesačne;
ŽM2 = 129,31 eura mesačne;
ŽM3 = 84,61 eura mesačne.

Príklad 1

Máme dve deti, ktoré navštevujú strednú školu. Môj manžel je invalidný dôchodca, jeho dôchodok je 300 eur. Ja pracujem na čiastočný úväzok, čistý mesačný príjem je 150 eur aj s prídavkami na deti. Majú naše deti nárok na štipendium? Môžu oň požiadať obe, alebo len jedno?

ŽMSpolu= 185,38 +129,31 + 2 krát 84,61 = 483,91 eura.

Posudzovaný príjem rodiny = 450 eur. Posudzovaný príjem je nižší ako životné minimum rodiny.

Odpoveď: Ak ste mali príjmy, ktoré uvádzate, aj vlani, potom obe vaše deti majú nárok na štipendium. Jeho výška sa určí podľa prospechu žiakov. O štipendium musíte požiadať na príslušnej škole, čiže ak vaše deti nenavštevujú tú istú školu, žiadosť podávate na oboch školách.

Príklad 2

Som rozvedená s dvoma deťmi. Starší syn študuje na vysokej škole, kde poberá sociálne štipendium. Mladší syn je gymnazista. Môj čistý príjem aj s prídavkami je 400 eur mesačne, výživné na obe deti je spolu 60 eur. Môže dostať sociálne štipendium aj môj mladší syn? Zarátava sa do posudzovaného príjmu rodiny aj sociálne štipendium vysokoškoláka?

ŽMSpolu= 185,38 + 2 krát 84,61 = 354,6 eura.

Posudzovaný príjem rodiny = 460 eur.

Posudzovaný príjem je vyšší ako životné minimum rodiny.

Odpoveď: Váš mladší syn nemôže dostať štipendium, pretože váš príjem prevyšuje potrebné životné minimum. Sociálne štipendium vysokoškoláka sa do posudzovania nezahŕňa.

Príklad 3

Manžel stratil prácu, v súčasnosti nemá nárok na podporu. Sme rodina s tromi neplnoletými deťmi. Môj príjem je nízky. Majú deti, ktoré navštevujú školu, nárok na sociálne štipendium aj v tomto školskom roku? Keďže do posudzovania sa berie príjem z minulého roka – 2010 a manžel vtedy pracoval, podmienky na priznanie štipendia sme nespĺňali.

Odpoveď: Áno, máte pravdu, do posudzovania sa berie príjem rodiny v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom žiak o štipendium žiada. Ak váš manžel nebude mať žiadny, prípadne nízky príjem aj v tomto roku, môžete o štipendium požiadať v roku 2012, presnejšie v januári 2012.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku