Ako nakladajú s majetkom manželia a ako nezosobášení

14.08.2011 06:30
radosť, dobrá nálada, opojenie, pocit, tešiť...
Ilustračné foto Autor:

Zákon rozlišuje, či byt si spolu kúpili manželia alebo partneri.

Manželia nadobúdajú počas manželstva majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vo výnimočných prípadoch aj do výlučného vlastníctva.

Partneri nadobúdajú majetok v prvom rade do výlučného vlastníctva a ak do niečoho investujú spoločne, tak to nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva.

Na nakladanie s majetkom v BSM sa vzťahuje iný právny režim ako na nakladanie s podielovým spoluvlastníctvom. Majú však aj spoločné prvky, napr. z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne, rovnako ako partneri – spoluvlastníci, ktorí sú z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci tiež oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.

O hospodárení so spoločnou vecou v podielovom spoluvlastníctve rozhoduje v podstate ten spoluvlastník, ktorý má väčší podiel. Naproti tomu v manželstve sa v nie bežných veciach vyžaduje súhlas oboch manželov. Nespokojní podieloví aj bezpodieloví spoluvlastníci sa však v krajnom prípade môžu obrátiť na súd.

Možnosť obmedzenia užívacieho práva k spoločnému bytu alebo domu. V prípade manželstva môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť, ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným.

V partnerstve, respektíve pri podielovom spoluvlastníctve sa násilné správanie zohľadňuje až pri usporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom, konkrétne tak, že ak nie je rozdelenie spoločnej veci vhodné, prikáže ju súd za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; pričom prihliada aj na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.

Nemožno povedať, ktorý typ spoluvlastníctva je výhodnejší, každé má svoje pre a proti. Napríklad BSM je výhodnejšie z toho hľadiska, že ho v celosti – keďže na rozdiel od podielového spoluvlastníctva nie sú dané podiely, môžu užívať obaja manželia, nemôžu s ním však neobmedzene nakladať, napr. ho predať alebo darovať bez súhlasu manžela. Manželia sú tiež povinní spoločne hradiť náklady vynaložené na spoločné veci alebo náklady spojené s ich užívaním a udržiavaním.

V partnerstve je hospodárenie s majetkom ponechané len na dohodu partnerov – spoluvlastníkov, prípadne ten z partnerov, ktorý má menší podiel, sa bude musieť prispôsobovať tomu s väčším majetkovým podielom. Svoj podiel na majetku možno scudziť aj bez súhlasu ďalšieho spoluvlastníka, len s obmedzením predkupného práva, čo sa dá však legálne obísť. So vznikom manželstva vzniká priamo zo zákona napríklad aj spoločný nájom bytu, pri partnerstve je potrebná dohoda nájomcov a prenajímateľa.

S manželstvom sú však spojené aj riziká, napríklad v rámci solidárnej zodpovednosti manželov vo vzťahu k záväzkom, ktoré vznikli konaním len jedného z manželov, môže byť pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda postihne majetok aj druhého manžela.

Dalo by sa povedať, že manželstvo, respektíve bezpodielové spoluvlastníctvo manželov oproti partnerstvu a v ňom existujúcom podielom spoluvlastníctve, je solidárnejšie a poskytuje výhody predovšetkým tomu manželovi, ktorý sa o nadobudnutie majetku v BSM pričinil len minimálne, napriek tomu mu zákon priznáva široké oprávnenia – nielen že tento majetok plne užíva, ale na ňom vo veľkej miere, niekedy až v neprimeranej, participuje pri zániku manželstva.

Aj podielové spoluvlastníctvo, ak sa spoluvlastníci nedohodnú, sa usporiadava súdnou cestou, rovnako ako BSM po zániku manželstva. Pri vyrovnaní podielového spoluvlastníctva vzniknutého po dlhšom spolužití sa však ťažko dokazuje jednak samotná existencia podielového spoluvlastníctva k jednotlivým predmetom vlastníctva a ešte ťažšie sa preukazujú iné ako rovnaké podiely, teda do akej miery sa ktorý z partnerov o vec pričinil – teda kto, čo v akej miere zaplatil. Nevýhodou hospodárenia v partnerstve je tiež skutočnosť, že pri usporiadaní podielového spoluvlastníctva sa nezohľadňuje fakt, ak niektorý z partnerov „obetoval“ výraznú časť svojho času napríklad starostlivosti o spoločnú domácnosť, a teda dosahoval aj výrazne nižší majetkový prospech počas spolužitia. Naproti tomu pri vyrovnaní BSM sa zo zákona okrem iného prihliada i na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu alebo spoločnú domácnosť. Vypracovala Jana Martinková

Výhody manželstva oproti partnerstvu

  • Manželia majú väčšie šance získať úver ako partneri, keďže banky ich posudzujú ako samostatné nezávislé subjekty.
  • Podľa Zákonníka práce nie je partner automaticky považovaný za rodinného príslušníka, musí preukázať, že žije s partnerom v spoločnej domácnosti, ako napríklad v prípade smrti partnera, keď chce dostať dva dni pracovného voľna na pohreb.
  • Partner nemôže pri daňovom priznaní žiadať zníženie dane z príjmov na nezarábajúceho partnera, to sa viaže len na manžela, tiež nemôže odoprieť výpoveď v daňovom konaní v prospech partnera.
  • Pri zrážkach zo mzdy pri nútenom výkone rozhodnutia sa vždy zohľadňuje len manžel, nie partner.
  • Životný partner nemá nároky, ktoré má napríklad pozostalý manžel zo sociálneho poistenia (vdovské, vdovecké a pod.).
  • Manžel má právo po smrti druhého manžela uplatňovať právo na ochranu jeho osobnosti, čo v prípade partnerov nie je možné.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku