Kedy môžete mať právnika zadarmo

10.04.2010 06:50

Mladé mamičky na materskej či rodičovskej dovolenke, študenti, ktorí žiadajú o zvýšenie výživného, ale aj čerstvo prepustení zamestnanci. To sú klienti, ktorí momentálne žiadajú o bezplatnú právnu pomoc najčastejšie. Právnika zadarmo však môžu získať len za určitých podmienok.

„Najčastejšie riešime problémy občiansko-právneho charakteru, rodinné a pracovnoprávne problémy,“ potvrdila Miloslava Čutková, riaditeľka Centra právnej pomoci. V rodinných sporoch prevažujú najmä spory o výživné, časté sú aj žiadosti o pomoc pri vysporiadaní pozemkov a tiež problémy s nebankovými subjektmi, keď ľudia uzatvoria nevýhodné zmluvy o pôžičkách, ktoré potom neplatia.

Ako však Čutková upozorňuje, aby centrum mohlo klientovi pomôcť v právnych veciach, treba splniť podmienky stanovené zákonom. „Ide o tri podmienky – klient sa musí nachádzať v stave materiálnej núdze, čo znamená, že príjem na žiadateľa je nižší ako 1,4-násobok životného minima, momentálne 259,27 eura, a nesmie ísť o zrejmú bezúspešnosť sporu – spor nesmie byť napríklad premlčaný alebo klient musí mať dostatočné doklady na to, aby svoje právo uplatnil na súde. Pretože ak nie sú doklady, ani súd nemôže rozhodnúť,“ vysvetlila Čutková. Treťou podmienkou je, že spor musí mať určitú hodnotu – minimálne 307,70 eura, čo je hodnota minimálnej mzdy. To neplatí v prípade, že hodnota sporu sa nedá určiť, napríklad ak matka žiada o zverenie dieťaťa do výchovy, pri rozvode manželov a podobne.

Z týchto troch podmienok ľudia najčastejšie nespĺňajú podmienku materiálnej núdze. „Niektorí dôchodcovia si myslia, že oni sú automaticky v materiálnej núdzi. Áno, dôchodky sú nízke, ale limit je 259,27 eura a ak dôchodca dostáva napríklad 300 eur, tam sa nedá udeliť nijaká výnimka. Podmienky na poskytnutie právnej pomoci jednoducho nespĺňa,“ vysvetlila riaditeľka. „V minulosti sme mali problém s tým, že niektorí ľudia presahovali tento limit napríklad len o korunu, právnu pomoc sme im nemohli poskytnúť. Od prvého januára máme novelu, ktorá nám umožňuje k takým prípadom, v ktorých klient presahuje príjmový limit o 0,5 percenta (1,30 – 6,30 eura v závislosti od počtu posudzovaných osôb), pristupovať individuálne,“ dodala.

Ako postupovať
Vyplníte formulár. Tlačivo nájdete v podateľni centra, na internetovej stránke www.legalaid.sk alebo na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk, najlepšie je vyplniť ho priamo s pracovníkmi centra. Za žiadosť sa neplatí.
Ak žiadosť nie je v poriadku, centrum vás vyzve na doplnenie žiadosti a doloženie chýbajúcich dokladov.
O žiadosti rozhodne centrum do 30 dní.
Ak bola vaša žiadosť o bezplatnú právnu pomoc zamietnutá, ale zmenili sa majetkové či príjmové pomery, žiadosť môžete podať znova po šiestich mesiacoch.
Ak ste so žiadosťou uspeli, budú vás v právnom spore zastupovať právnici centra, prípadne sa celá vec postúpi advokátovi.
Centrum pridelí prípad len takému advokátovi, ktorý je zapísaný na osobitnom zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc.
Všetky trovy advokáta spojené so zastupovaním potom hradí štát.

Klientmi centra sú väčšinou ženy, najčastejšie na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktoré sa rozvádzajú alebo žijú bez partnera, ktorý neplatí výživné. Tie väčšinou nemajú problémy splniť limit pre materiálnu núdzu. Ak však býva matka vysokoškoláčka s dieťaťom u rodičov, posudzujú sa všetky príjmy, vtedy to môže byť problém, napríklad ak rodičia dcére nijako finančne nepomáhajú. Inak je to v prípade, ak napríklad manželia stoja proti sebe, idú sa rozvádzať, vtedy sa príjem manžela do spoločného príjmu nezahŕňa.

Limit pre materiálnu núdzu väčšinou nemajú problém splniť ani nezamestnaní. „Takisto máme dosť prípadov, keď sa na nás obracajú už plnoleté deti a idú do sporov zvyčajne s otcami o zvýšenie výživného. Väčšinou sú to študenti, ktorí nepracujú, so splnením príjmového limitu teda nemajú problém. Je veľmi sympatické, že o svoje práva bojujú. Niekedy viac, ako ich matky,“ podotýka riaditeľka.

Sporov, ktoré rieši Centrum právnej pomoci v kríze, pribúda. Vlani sa na súd dostalo takmer 2 000 prípadov. Zvýšil sa počet pracovnoprávnych sporov. „Nevyplácajú sa mzdy, firmy nevyplácajú odstupné. Takých prípadov riešime v súčasnosti pomerne dosť,“ konštatovala riaditeľka centra.

Rastie aj záujem o konzultácie a poradenstvo. Každý, kto centrum navštívi, môže dostať aj predbežnú hodinovú konzultáciu, za ktorú treba zaplatiť 4,5 eura. Na predbežnej konzultácii klient dostane základnú právnu radu a usmernenie.

S čím vám právnici Centra právnej pomoci pomôžu a s čím nie

Kedy vám centrum poskytne právnu pomoc

- v občianskoprávnych veciach - napríklad v sporoch na ochranu osobnosti, v prípadoch vlastníckeho práva, záložného práva či vecného bremena, zodpovednosti za spôsobenú škodu, v prípadoch dedenia a vysporiadania dedičstva a rôznych zmluvných vzťahov – napríklad nájomná či poistná zmluva, pôžička, zmluva o dielo a podobne

- v rodinnoprávnych veciach – napríklad pri rozvode, určení neplatnosti manželstva, pri určení vyživovacej povinnosti medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi a takisto v prípadoch náhradnej starostlivosti a pri určení otcovstva

- v pracovnoprávnych veciach – centrum rieši právne vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, zodpovednosť za škody vzniknuté na pracovisku či neplatnosť skončenia pracovného pomeru

- v cezhraničných sporoch – sem patria predovšetkým spory o majetkové postavenie podnikateľov a ich obchodné vzťahy, ale iba v súvislosti so zahraničím.

- v azylových veciach

V ktorých veciach vám v centre nepomôžu

- právo sociálneho zabezpečenia – rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach, príspevkoch a dôchodkoch v konaní pred úradmi, priznanie nároku na tieto dávky, zvýšenie dôchodku

- trestné právo – posudzovanie trestných činov, podávanie trestných oznámení, zastupovanie v trestnom konaní

- správne právo – štátne občianstvo, zmena mena a priezviska, trvalý pobyt, vybavovanie občianskych preukazov, pasov

- správne súdnictvo – preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí vydaných správnym orgánom okrem azylových vecí

Aké podmienky musíte spĺňať, aby ste mali nárok na právnika zadarmo

Je potrebné splniť tri podmienky súčasne

1. Musíte sa nachádzať v stave materiálnej núdze

 • stav materiálnej núdze je taký, pri ktorom príjem nedosahuje 1,4-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda momentálne 259,27 eura
 • zároveň si právne služby nemôžete zabezpečiť iným svojím majetkom
 • za príjem sa považuje čistý príjem po odpočítaní zákonného poistného (zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti)
 • tento stav je potrebné riadne preukázať dokladmi (napr. od zamestnávateľa, zo Sociálnej poisťovne alebo pošty)
 • pri hodnotení príjmovej situácie treba spoločne posudzovať aj príjem manžela a nezaopatreného dieťaťa
 • stav materiálnej núdze musíte spĺňať počas celého konania

2. Spor nesmie byť na prvý pohľad neúspešný

 • túto skutočnosť posudzujú právnici centra, pričom vychádzajú z hodnotenia dôkazov, ktoré klient predloží
 • prihliada sa najmä na zánik práva alebo na premlčanie

3. Spor musí mať určitú hodnotu

 • hodnota sporu musí presiahnuť hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády, v súčasnosti je to 307,70 eura
 • táto podmienka sa nevyžaduje v prípadoch, keď sa hodnota sporu nedá určiť – napríklad v konaní o úpravu styku s maloletým dieťaťom, v konaní o určenie výživného, v konaní o ochranu osobnosti, rozvod manželstva, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a iné

Kontakty – Kancelárie

 • Bratislava: Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava 15, Tel: 02 / 496 835 21
 • Hlohovec: M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, Tel: 033 / 734 23 12
 • Nové Zámky: Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, Tel: 035 / 640 45 66
 • Banská Bystrica: Kukučínova ul. 24, 974 01 Banská Bystrica, Tel: 048 / 414 29 21
 • Rimavská Sobota: Námestie M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota, Tel: 047 / 563 20 01
 • Žilina: Národná 34, 011 00 Žilina, Tel: 041 / 700 25 75
 • Liptovský Mikuláš: Nám. osloboditeľov 61/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Tel: 044 / 55 26 192
 • Tvrdošín: Školská 165/2, 027 44 Tvrdošín, Tel: 043 / 53 21 896
 • Košice: Moyzesova 18, 040 41 Košice, Tel: 055 / 72 909 45
 • Prešov: Hlavná 67, 080 01 Prešov, Tel: 051 / 749 54 44
 • Svidník: Sov. Hrdinov 102, 089 01 Svidník, Tel: 054 / 472 51 81
 • Humenné: Mierová 4, 066 01 Humenné, Tel: 057 / 788 01 63

Konzultačné strediská

 • Šamorín: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
 • Veľký Krtíš: Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš, (Obvodný úrad Veľký Krtíš, prízemie č. d. 29)
 • Čadca: Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
 • Sobrance: Kupeľská 66, 073 01 Sobrance
 • Levoča: Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča
 • Snina: Komenského 15, 069 01 Snina
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku