Kto môže dostať podporu v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti. Nárok na dávku má uchádzač o zamestnanie, ktorý splnil podmienky nároku na túto dávku.

30.01.2012 14:03
úrad práce, nezamestnanosť, nezametnaní Foto:
Ilustračné foto
debata

Povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec

  • fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa zákona o sociálnom poistení, okrem ľudí pracujúcich na dohodu, žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej praxe.

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti

  • fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ktorá sa na toto poistenie prihlási
  • žiadosť treba podať v pobočke Sociálnej poisťovne, za ňu sa pritom považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie nezamestnaných vydané príslušným úradom práce, k žiadosti treba priložiť tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
  • poskytuje sa vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu
  • základnou podmienok na jej výplatu je fakt, že žiadateľ o ňu bol v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní
  • spôsob skončenia pracovného pomeru nemá vplyv na nárok na dávku, jej výšku ani na dobu jej poskytovania

Príklad

Pani Dana bola zamestnaná od 1. januára 2007 do 30. novembra 2011 (počas zamestnania nemala žiadne obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti). Od 1. decembra 2011 do 7. januára 2012 bola dočasne práceneschopná. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 8. januára 2012. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila predložením rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňa 25. januára 2012.

Posudzované obdobie troch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 8. januára 2009 do 7. januára 2012. Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní doba od 8. januára 2009 do 30. novembra 2011, t. j. 1 058 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti bude splnená.

Obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti po skončení zamestnania nie je obdobím, ktoré by sa považovalo za obdobie poistenia v nezamestnanosti, a to bez ohľadu na prípadné poberanie nemocenského, preto sa na túto dobu v konaní o nároku na dávku v nezamestnanosti neprihliada.

Dávka sa poskytuje:

  • šesť mesiacov (ak nárok na ňu vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných),
  • štyri mesiace (ak splnil podmienku 730 dní poistenia v posledných štyroch rokoch pred nezamestnanosťou)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba