Čo si môžete ako zamestnanec alebo dohodár nárokovať

Vďaka plateniu odvodov môžete získať viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne.

25.05.2015 09:28
pracujúci, zamestnanec, zamestnanci, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podpora v nezamestnanosti

 • môže ju dostať uchádzač o zamestnanie (zamestnanec alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti) v prípade, že splnil podmienky nároku. Žiadosť treba podať v pobočke Sociálnej poisťovne, pričom sa za ňu považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie nezamestnaných vydané úradom práce. K žiadosti treba priložiť tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
 • jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu a vypláca sa za počet dní v mesiaci. Maximálne a minimálne výšky dávok v nezamestnanosti sa budú meniť až od 1. 7. Maximálna suma mesačnej dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 839,90 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 812,80 eura. Od júla sa maximálna výška dávky v nezamestnanosti zmení podľa výšky priemernej mzdy za rok 2014.
 • na podporu máte nárok šesť mesiacov (ak nárok na ňu vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných) alebo štyri mesiace (ak splnil podmienku 730 dní poistenia v posledných štyroch rokoch pred nezamestnanosťou)

Garančné poistenie

 • chráni zamestnancov pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa, aby mohol uspokojiť ich nároky na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (netýka sa živnostníkov, dohodárov však áno)
 • žiadateľ si môže uplatňovať dávku najviac v rozsahu a za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa
 • výška dávky: poskytuje sa v sume príslušného nároku zníženého o poistné na zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec, a preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, vypočítaných podľa podmienok platných v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý uvedený nárok vznikol. Jej maximálna výška je v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok do 30. júna, je 2 472 eur

Nemocenské poistenie

 • sa poskytuje tomu, kto bol pre chorobu alebo úraz uznaný práceneschopným. Nárok naň má zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a osoba, ktorá ochorela v ochrannej lehote
 • výška dávky sa vypočítava z hrubej mzdy od 1. do 3. dňa péenky 25 % z hrubého príjmu, od 4. dňa 55 % z platu. Ak človek ochorie, Sociálna poisťovňa mu vyplatí nemocenské maximálne vo výške 693 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 670 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci)

Úrazové poistenie

 • je povinné poistenie zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca (nie živnostníka, ale dohodára áno, na dávku má nárok aj žiak strednej a študent vysokej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní počas praxe, dobrovoľný požiarnik, zdravotník či člen horskej služby) v prípade zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku jeho pracovného úrazu či choroby z povolania
 • úrazová renta a pozostalostná úrazová renta. Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou, ktorá má človeku zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Pozostalostná úrazová renta je tiež pravidelnou peňažnou dávkou a pomáha zabezpečiť tých, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu.   Úrazová renta aj pozostalostná úrazová renta sa od januára zvýšili o 1,32 %. Ich zvýšenie sa zlučuje so sumou úrazovej a pozostalostnej úrazovej renty, ku ktorej toto zvýšenie patrí
 • úrazový príplatok – vypláca sa v sume 55 % hrubej mzdy od 1. dňa choroby vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, 25 % mzdy od 4. dňa
 • suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúcemu percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100
 • jednorazové odškodnenie: maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 52 213,90 eura, maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je tiež 52 213,90 eura
 • pracovná rehabilitácia, rehabilitačné – rehabilitačné sa poskytuje za kalendárne dni trvania pracovnej rehabilitácie. Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné: výška rekvalifikačného je 80 % denného vymeriavacieho základu
 • náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotila v lekárskom posudku a zo sumy za jeden bod podľa príslušného predpisu. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod
 • náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje podľa predložených dokladov v sume, ktorá nebola uhradená zo zdravotného poistenia a ktoré boli posúdené posudkovým lekárom ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením. Suma náhrady je maximálne 26 107,10 eura
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom je maximálne v sume 2 611,10 eura

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenská dávka #úrazové poistenie #dávky v nezamestnanosti