Potrebujete opatrovateľku? So žiadosťou sa obráťte na obec

Slovensko starne a na nejaký druh sociálnej služby bude pre nesebestačnosť odkázaných čoraz viac ľudí. Nesebestačnosť je odkázanosť na pomoc iných pri takých činnostiach, ako je stravovanie, hygiena, obliekanie a vyzliekanie, pohyb, orientácia v priestore a liečebný režim. Podľa schopnosti človeka vykonávať tieto činnosti je potom zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Na účely opatrovateľskej služby je potrebné dosiahnuť minimálne II. stupeň.

03.08.2016 09:24
opatrovatelka Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Ak ste teda odkázaný na opatrovateľskú službu, musíte o ňu písomne požiadať obec či mesto podľa svojho trvalého pobytu. „Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu,“ vysvetlila Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce. "Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť (napr. prostredníctvom neverejného poskytovateľa), ak je klient na ňu odkázaný.“ Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ klient nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len čiastočnú úhradu. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí totiž jej prijímateľovi zostať aspoň 1,4-násobok sumy životného minima, teda minimálne 277,33 eura.

Pre starých ľudí je výhodnejšie, keď sa im poskytuje opatrovateľská služba doma. „Každý človek uprednostňuje pobyt doma. Je to prirodzenejšie, ako byť umiestnený v sociálnom zariadení. Pokiaľ sa dá, treba sa vždy snažiť zostať doma čo najdlhšie,“ hovorí docentka Božena Bušová, podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. „Ak má senior pomoc v rodine a v priateľoch, zvláda to. Často však musia príbuzní pracovať a nestíhajú zabezpečovať všetky povinnosti. Vtedy si objednávajú opatrovateľskú službu. Opatrovateľky navštevujú seniorov doma v dohodnutom čase a vykonávajú dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, pomoc v domácnosti alebo iné sociálne aktivity, na ktorých sa v zmluve dohodli. Zmluva sa uzatvára medzi seniorom alebo jeho zástupcom a poskytovateľom služieb,“ vysvetľuje.

Služby je možné objednať u verejného alebo neverejného poskytovateľa. Verejný poskytovateľ je samospráva alebo ňou zriadená organizácia, ktorá opatrovateľskú službu poskytuje. Neverejný poskytovateľ je nezávislá organizácia, ktorú založila buď súkromná osoba, alebo nejaká organizácia ako napr. Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia a Slovenský Červený kríž. Všetci poskytovatelia musia byť registrovaní, ich zoznam je uverejnený na webovom sídle rezortu práce.

„V prípade, že nastane akútna situácia a senior potrebuje opatrovateľskú službu, môže sa obrátiť na neverejného poskytovateľa a služby si objednať. Keďže väčšina z nich nedostáva príspevok od samosprávy, premieta svoje náklady do ceny, čiže senior zaplatí plnú cenu bez dotácie,“ upozorňuje docentka Bušová. „Na objednanie dotovanej služby, za nižšiu cenu, treba najprv požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť sa podáva na miestnom alebo obecnom úrade. Po posúdení dostane senior o tom rozhodnutie a na základe jeho zaradenia do stupňa odkázanosti môže žiadať o opatrovateľskú službu. Proces posudzovania trvá približne 30 až 60 dní,“ približuje proces docentka. Ako dodala, opatrovateľskú službu nemôžu dostať, ak príbuzný, ktorý sa stará o seniora s ťažkým zdravotným postihnutím, dostáva peňažný príspevok na opatrovanie, alebo ak senior využíva aj inú sociálnu službu, napr. navštevuje denný stacionár.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #opatrovateľské služby