Čo všetko si môžete odrátať z daní

Len málokto platí daň z celého svojho zárobku. Väčšina ľudí si môže zo svojho príjmu najprv odpočítať nezdaniteľné časti základu dane a daň sa im vyráta až zo zvyšnej sumy. Živnostníci si okrem nezdaniteľného minima odrátajú aj výdavky na podnikanie. Rodičia si už z vypočítanej dane môžu zase odrátať daňový bonus na dieťa.

30.03.2018 17:18
kalkulačka, dane, odvody Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nezdaniteľné sumy

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je pre väčšinu ľudí vo výške 3 803,33 eura. Odpočítať si ju však možno len z takzvaných aktívnych príjmov. Ak mal niekto len pasívny príjem, napríklad z prenájmu, nemôže si túto nezdaniteľnú sumu odrátať.

Ľuďom, ktorí majú základ dane vyšší ako 19 809 eur, sa postupne nezdaniteľná časť základu dane znižuje až na nulu. Vypočíta sa podľa vzorca: 8 755,578 – Ľ základu dane daňovníka.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok: starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, považuje za občana so zdravotným postihnutím, považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období roku 2017 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 022,31 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

  • 3 803,33 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
  • rozdiel medzi sumou 3 803,33 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 803,33 eura
  • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 803,33 eura

Za vlastný príjem manželky sa považuje akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený (vrátane materského, nemocenského či dôchodku), okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.

Odpočítať z daňového základu si možno aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v maximálnej výške 180 eur za rok. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Zároveň nesmie mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Daňový bonus

Rodiča môžu na každé vyživované dieťa využiť daňový bonus v ročnej výške 256,92 eura. Kým zamestnancom môže tento bonus vyplácať priebežne zamestnávateľ v každej výplate, živnostníci si ho môžu uplatniť až naraz za celý rok v daňovom priznaní.

Daňový bonus môže získať každý človek, ktorý dosiahol v roku 2017 príjem aspoň vo výške 2 610 eur (6-násobok minimálnej mzdy) a to z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak mal niekok len pasívny príjem, napríklad z prenájmu, tak nemá nárok na daňový bonus. Živnostníci okrem splnenia minimálneho príjmu musia vykázať aj zisk. Kto skončí v strate, nemôže si uplatniť daňový bonus.

Daňový bonus je možné získať okrem vlastného dieťaťa aj na osvojené dieťa, dieťa manžela alebo manžely a dieťa v náhradnej starostlivosti, ktoré sa podľa zákona o prídavku na dieťa považuje za nezaopatrené. Nárok na daňový bonus je potrebné preukázať rodným listom dieťaťa a potvrdením o návšte školy, ak sa dieťa pripravuje na povolanie štúdiom.

Vďaka tomu, že sa daňový bonus odpočítava priamo z daní, ho môžu využiť aj rodiča, ktorí majú nízky príjem. A v prípade, že ich skutočná daň je nižšia ako je výška priznaného bonusu, nielenže nebudú platiť žiadnu daň, ale štát im ešte doplatí rozdiel. Napríklad ak má niekto dve deti, na ktoré chce využiť daňový bonus v celkovej výške 513,84 eura a mal by platiť daň 200 eur, nebude musieť daňovému úradu poslať žiadne peniaze, ale naopak daňový úrad mu vyplatí 313,84 eura. O vyplatenie daňového bonusu je však potrebné požiadať. Žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Využiť daňový bonus môže vždy len jeden z rodičov. To znamená, že ak si uplatní daňový bonus manžel, nemôže si ho zároveň uplatniť aj manželka. Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu nedohodnú inak, napr. v prípade nezhôd medzi manželmi, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Výdavky živnostníkov

Každý živnostník si môže vybrať, či si bude z príjmu odpočítavať paušálne alebo skutočné výdavky. Vždy sa pritom môže rozhodnúť podľa toho, čo je pre neho výhodnejšie. Živnostníci, ktorí sa rozhodnú pre paušálne výdavky, si môžu bez akéhokoľvek preukazovania odpočítať 60 percent svojho príjmu, maximálne však 20-tisíc eur za rok. Okrem paušálnych výdavkov si odpočítajú ešte zaplatené odvody.

Skutočné výdavky sa vyplatia tým podnikateľom, ktorí majú reálne náklady na podnikanie vyššie ako 60 percent, alebo im nepostačuje strop 20 000 eur ročne. Zákon umožňuje odpočítať si všetky výdavky, ktoré súvisia s dosiahnutím, udržaním a zabezpečením príjmov. Musí teda existovať vzťah medzi vynaloženými výdavkami a príjmami z podnikania.

V prípade výdavkov, ktoré môžu mať aj charakter osobnej spotreby, musí živnostník preukázať, že danú vec používa len podnikania. V opačnom prípade nemôže do nákladov zahrnúť celú cenu danej veci. Môže si dať do nákladov buď len pomernú časť zaplatenej sumy podľa toho v akom pomere danú vec využíva na podnikanie a v akom na súkromné účely. Druhou možnosťou je, že si dá do nákladov paušálne 80 percent zo zaplatenej sumy.

Kto sa rozhodne pre skutočné výdavky, musí viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu. Mnohí podnikatelia si s tým však neporadia sami a musia sa obrátiť na účtovníka. Preto ak niekto má len o málo vyššie skutočné výdavky, ako je hranica pre paušálne náklady, oplatí sa mu porozmýšľať radšej nad paušálom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňový bonus #nezdaniteľné minimum #dane 2017
Flowers