Potrebujete vybaviť penziu, materské či nemocenské dávky? Navštívte Sociálnu poisťovňu

Najčastejšie poberanou dávkou je penzia, po nej ľudia najčastejšie žiadajú o nemocenskú a materskú dávku. Žiadosť o ne treba podať v Sociálnej poisťovni.

01.11.2018 06:00
dôchodkyňa, dôchodok, senior Foto:
Dôchodkový vek poistenca, ktorý v budúcom roku dovŕši 62 rokov, by mal byť 62 rokov a 6 mesiacov.
debata

Dôchodcovia

Starobný dôchodok

na to, aby ste ho dostali, musíte mať odpracovaných najmenej 15 rokov a dosiahnuť dôchodkový vek. Ten je stanovený na 62 rokov a 139 dní a platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva.

Zmena od januára: Dôchodkový vek poistenca, ktorý v budúcom roku dovŕši 62 rokov, by mal byť 62 rokov a 6 mesiacov.

Predčasný dôchodok

dostať ho môže ten, kto odpracoval najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a výška jeho predčasnej penzie ku dňu, od ktorého o ňu požiadal, je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda vyššia ako 246,10 eura. Suma predčasnej penzie sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku.

Vianočný príspevok

vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením vyplatí Sociálna poisťovňa maximálne vo výške 100 eur. Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 205,07 eura mesačne. Poberateľom dôchodkov od 205,08 do 572,40 eura mesačne bude patriť podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 do 21,15 eura. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov bez ohľadu na to, kto je ich platiteľom, nepresiahne 410,14 eura mesačne, vianočný príspevok sa vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eura.

Valorizácia

v januári vzrastú starobné penzie minimálne o 8,70 eura, predčasné o 8,30, invalidné s mierou poklesu schopnosti pracovať do 70 % o 4,20, nad 70 % o 7,40, pozostalostné penzie o 5,60 a sirotské dôchodky o 2,70 eura. Dôchodky, ktorých suma je vyššia ako 334,60 eura, budú zvyšované o dôchodcovskú infláciu.

Minimálny dôchodok

nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 271,30 eura, za 40 rokov 313,20 eura, za 45 rokov 343,20 eura.

Od januára 2019 sa minimálne penzie zvýšia: najnižšia hranica, za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši zo sumy 271,30 eura mesačne na sumu 278,90.

Matky

Materské

dostane matka z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Nárok na dávku má zamestnankyňa, živnostníčka, dobrovoľne nemocensky poistená žena či taká, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Na jej výplatu treba predložiť žiadosť potvrdenú lekárom a zamestnávateľom; živnostníčka a dobrovoľne poistená osoba a žena, ktorá je v ochrannej lehote, podajú žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne, navyše matka musí oznámiť aj rodné číslo dieťaťa

Treťou načastejšie žiadanou dávkou je tá materská. Foto: SHUTTERSTOCK
matka, materská dovolenka, kočík Treťou načastejšie žiadanou dávkou je tá materská.

výška dávky je 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Maximálne materské: pri 31-dňovom mesiaci maximálne vo výške 1 394,30 eura mesačne, resp. vo výške 1 349,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Zmena od januára: Na budúci rok sa opäť zvýši maximálna výška tejto dávky – každoročne od 1. januára sa totiž zvyšuje v závislosti od zvýšenia maximálneho denného vymeriavacieho základu. Maximálny denný vymeriavací základ bude v roku 2019 predstavovať sumu 62,7288 eura. Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2019 dosiahne tá poistenka (zamestnankyňa, živnostníčka, dobrovoľne nemocensky poistená osoba), ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (spravidla v roku 2018), bol mesačne vo výške aspoň 1 908 eur. V roku 2019 sa tak maximálna denná výška materského zvýši na sumu 47,04660000 eura. Znamená to, že maximálna výška materského dosiahne 1 458,50 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci a 1 411,40 eura pri 30-dňovom mesiaci.

Ošetrovné

je nemocenská dávka, ktorú poisťovňa vypláca z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, manželky, rodiča alebo rodiča manžela (manželky) alebo z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku. Ak poistenec žiada o túto dávku, musí splniť podmienku osobnej a celodennej potreby ošetrovania alebo osobnej a celodennej potreby starostlivosti o dieťa. Výška dávky je maximálne 329,90 eura za 10 dní.

Vyrovnávacia dávka

sa poskytuje zamestnankyni, ak je z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, pretože prácu, ktorú predtým robila, nemôžu robiť tehotné ženy. Nárok si žena uplatňuje predložením žiadosti potvrdenej lekárom a zamestnávateľom, pričom podmienkou nároku je preradenie na inú prácu počas tehotenstva alebo materstva, trvanie nemocenského poistenia, príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ. Výška dávky sa určuje z mesačného vymeriavacieho základu (MVZ), teda 55 % z rozdielu medzi MVZ, ktorým je 30,4167 násobok denného vymeriavacieho základu, a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie po preradení na inú prácu.

Zamestnanci

Podpora v nezamestnanosti

nárok na ňu máte, ak ste v evidencii nezamestnaných a spĺňate podmienky nároku. Žiadosť treba podať v pobočke Sociálnej poisťovne, pričom sa za ňu považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie nezamestnaných vydané úradom práce, pričom jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu a vypláca sa za počet dní v mesiaci. Maximálna výška dávky pri 31-dňovom mesiaci je 972,30 eura a v 30-dňovom mesiaci 941 eur.

Garančné poistenie

chráni zamestnancov pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa, aby mohol uspokojiť ich nároky na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (netýka sa živnostníkov, dohodárov však áno). Maximálna suma dávky je 2 862 eur.

Úrazové poistenie

  • je povinné poistenie zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca v prípade zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku jeho pracovného úrazu či choroby z povolania.
  • úrazová renta a pozostalostná úrazová renta. Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou, ktorá má človeku zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti pracovať. Pozostalostná úrazová renta je tiež pravidelnou dávkou a pomáha zabezpečiť tých, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšili o 2 %.
  • úrazový príplatok – vypláca sa v sume 55 % hrubej mzdy od 1. dňa choroby vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, 25 % mzdy od 4. dňa.
  • suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúcemu percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.
Úrazové poistenie je povinné poistenie... Foto: SHUTTERSTOCK
muž, úraz, monterky, Úrazové poistenie je povinné poistenie zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca v prípade zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku jeho pracovného úrazu či choroby z povolania.
  • jednorazové odškodnenie: maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 54 573,30 eura, maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je tiež 54 573,30 eura.
  • pracovná rehabilitácia, rehabilitačné: rehabilitačné sa poskytuje za kalendárne dni trvania pracovnej rehabilitácie. Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného.
  • rekvalifikácia a rekvalifikačné: výška rekvalifikačného je 80 % denného vymeriavacieho základu.
  • náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod podľa príslušného predpisu. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.
  • náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje podľa predložených dokladov v sume, ktorá nebola uhradená zo zdravotného poistenia a ktoré boli posúdené posudkovým lekárom ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením. Suma náhrady je maximálne 27 103,30 eura.
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom je maximálne v sume 2 729,30 eura.

Zmena od januára: Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,6 %. Rovnako vzrastú aj úrazové dávky jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou. Tieto dávky sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaného Štatistickým úradom SR za prvý polrok 2018, ktoré je práve 2,6 %. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2019 bude 55 992,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2019 zvyšuje na 55 992,30 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2019 bude predstavovať 27 996,40 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 bude vo výške 2 800,30 eura. Na rovnakú hodnotu vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Nemocenské poistenie

nemocenské sa poskytuje tomu, kto bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným. Aby bolo vyplatené, treba predložiť žiadosť potvrdenú lekárom, vyplniť a podpísať vyhlásenie a zamestnávateľ ju pošle do Sociálnej poisťovne. Ak ide o živnostníka, ten žiadosť odovzdá Sociálnej poisťovni sám. Výška dávky sa vypočíta z hrubej mzdy od 1. do 3. dňa péenky 25 % z hrubého príjmu, od 4. dňa 55 % z platu. Pri 31-dňovom mesiaci je to maximálne 1 022,50 eura mesačne, resp. vo výške 989,50 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Všetci

Invalidný dôchodok

je možné priznať ho človeku, ktorý je invalidný, odpracoval potrebný počet rokov a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok ho môže dostať aj človek, ktorý sa stal invalidným pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom.

Vdovský a vdovecký dôchodok

dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky.

Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po tomto termíne nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotské alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidná/ý z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a dôchodkový vek.

Sirotský dôchodok

má zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa, pričom nárok naň má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal niektorú dôchodkovú dávku alebo ju síce nepoberal, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti nepoberal niektorý z dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Jeho suma je 40 % starobnej alebo invalidnej penzie, na ktorú mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, invalidného dôchodku, ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa bol poberateľom invalidného dôchodku a ku dňu smrti nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískal počet rokov poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, predčasného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #dávka v nezamestnanosti #materské #nemocenská dávka #úrazové poistenie