Rodiny s deťmi, zdravotne postihnutí, pracujúci hendikepovaní a ľudia v núdzi: O čo môžu žiadať štát?

Prídavok na dieťa i rodičovský príspevok čaká od januára zvýšenie. Kto chce dostávať tieto príspevky musí o ne však písomne požiadať.

02.11.2018 06:00
otec, syn, rodina, Foto:
žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa si treba uplatniť na oddelení štátnych sociálnych dávok.
debata (2)

Rodiny s deťmi

Príspevok pri narodení dieťaťa

žiadosť si treba uplatniť na oddelení štátnych sociálnych dávok. Ide o jednorazový príspevok a jeho výška je 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní, a 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého alebo ďalšieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa. Suma príspevku pri súčasne narodených dvoch deťoch alebo viacerých deťoch, ktoré sa dožili 28 dní, sa v tomto prípade na každé dieťa zvyšuje o sumu 75,69 eura.

Príspevok na viac súčasne narodených detí

poskytuje sa raz ročne na každé dieťa, prvý raz pri dožití sa jedného roka detí a posledný raz pri dožití sa 15. roku veku detí v sume 110,36 eura na jedno dieťa.

Prídavok na dieťa

uplatňuje si ho oprávnená osoba na oddelení štátnych sociálnych dávok. Jeho výška je 23,68 eura.

Zmena od januára 2019: zvyšuje sa na 24,34 eura.

Príplatok k prídavku na dieťa

štát ním pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. Suma: 11,10 eura.

Zmena od januára 2019: zvyšuje sa na 11,41 eura.

Rodičovský príspevok

sa uplatňuje na oddelení štátnych sociálnych dávok. Jeho výška je 214,70 eura. Táto suma sa zvyšuje o 53,67 eura, ak sú súčasne narodené dve a viac detí, a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa (zvýšenie sumy o 25 %). Suma 214,70 eura sa znižuje o 50 % v prípade starostlivosti o staršie dieťa, ktoré zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zmena od januára 2019: zvyšuje sa na 220,70 eura, rodičia dvojčiat dostanú 275,88 a trojčiat 331,05 eura. Suma sa zníži o 50 % na sumu 110,35 eura, v prípade starostlivosti o staršie dieťa, ktoré zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

štát ním prispieva rodičovi alebo náhradnému rodičovi na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa, rodič má naň nárok, ak pracuje, študuje dennou formou na strednej alebo na vysokej škole, ak má rodič a dieťa trvalý či prechodný pobyt v SR a ak je dieťa zverené do starostlivosti poskytovateľa služieb pre rodinu na území SR. Jeho poberanie sa vylučuje s poberaním rodičovského príspevku na konkrétne dieťa. V žiadosti oň treba uviesť nielen údaje o rodičovi a dieťati, ale aj údaje o poskytovateľovi, ktorý sa stará o dieťa. Výška príspevku je 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje napr. starý rodič a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý pracuje a nezabezpečí starostlivosť inak; 280 eur, ak starostlivosť zabezpečuje napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba na základe živnosti; najviac 80 eur, ak starostlivosť zabezpečí materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou.

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Na osobnú asistenciu

možno poskytnúť, ak ste odkázaný na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Jeho výška je 3,82 eura na hodinu.

Na prepravu

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 104,63 eura.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 38,07 eura, II. skupina na 19,04 eura, III. skupina na 11,43 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,04 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 34,25 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 45,67 eura.

Príspevok na opatrovanie

slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie... Foto: SHUTTERSTOCK
dôchodkyňa, invalid, senior, dôchodok Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP.

Od júla sa upravili podmienky peňažného príspevku na opatrovanie poskytovaného fyzickej osobe v produktívnom veku (t. j. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok), ako aj fyzickej osobe poberajúcej niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok:

1. ak je poberateľ fyzická osoba v produktívnom ve­ku:

a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 369,36 eura,

b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 492,34 eura,

c) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 326,16 eura,

d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 461,81 eura,

e) pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 480,05 eura.

2. ak je poberateľ fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku:

a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 184,71 eura,

b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 246,20 eura,

c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení –163,06 eura,

d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 230,88 eura,

e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 240,0 eura.

Ďalšími zmenami v príspevku na opatrovanie je zavedenie mechanizmu jeho poskytovania za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba s ŤZP zomrela, ako aj za mesiac nasledujúci. Súčasne nastala výnimka pre jeho znižovanie v prípade, ak je fyzická osoba s ŤZP v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní a osoba vykonávajúca opatrovanie je jej sprievodcom v tomto zdravotníckom zariadení.

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

poskytuje sa najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.

Na opravu pomôcky

možno ho poskytnúť, ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu. Cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa toto neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku sa určí percent. sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu osoby s ŤZP, najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu osobného auta

možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale táto osoba nesmie mať viac ako 65 rokov. Nemôže ho dostať človek, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura.

Na úpravu osobného auta

môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu. Suma je najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura.

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť.

Suma: maximálne 6 638,79 eura, na úpravu garáže maximálne 1 659,70 eura.

Príspevky na podporu zamestnávania ťažko zdravotne postihnutých ľudí

Celková cena práce na rok 2018 = 1 250,60 eura

Pre rok 2018 je pre zamestnávateľov, ktorí tento povinný podiel neplnia, suma stanovená ako 0,9 násobok celkovej ceny práce, teda 1 125,00 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce. Pre rok 2018 je to suma 1 000 eur.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada.

výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5 002,36 eura; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8 násobok celkovej ceny práce – 6 002,83 eura, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2 násobok celkovej ceny práce – 6 503,06 eura.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta... Foto: SHUTTERSTOCK
hendikep, vozíčkar, invalidný dôchodok Príspevok na činnosť pracovného asistenta poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím.

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky. výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2 násobok CCP – 4 001,88 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4-násobok CCP – 5 002,36 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4,8 násobok CCP – 6 002,83 eura.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať občana so ZP, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti asistenta. Poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 512,74 do 875,41 eura mesačne.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

(zamestnávateľ)sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. Ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 126,47 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 6 252,95 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 126,47 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 6 252,95 eura.

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so zdravotným postihnutím, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, v roku 2018 je to maximálne 195,36 eura.

Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

Dávky v hmotnej núdzi

Dávka v hmotnej núdzi: 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca; 117,20 eura, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi; 107,10 eura, ak ide o dvojicu bez detí; 160,40 eura, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi; 171,20 eura, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi; 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok: 63,07 eura mesačne.

Aktivačný príspevok: 63,07 eura mesačne.

Príspevok na nezaopatrené dieťa: 17,20 eura mesačne.

Príspevok na bývanie: 55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom, 89,20 eura, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Osobitný príspevok: 63,07 eura mesačne patrí najviac 6 po sebe nasledujúcich mesiacov osobe, ktorej vznikol pracovný pomer a jeho dohodnutý príjem je najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, najviac vo výške jej trojnásobku, ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaný občan a ktorá je členom domácnosti, ktorej sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi.

Jednorazová dávka: je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v núdzi. Je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dávky v hmotnej núdzi #rodinné prídavky #príspevky na kompenzáciu