Kto je zdravotne postihnutá osoba a ako sa posudzuje

považuje sa za ňu osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) je znevýhodnenie, ktoré má osoba z dôvodu jej hendikepu v porovnaní s osobou bez postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama.

12.12.2018 06:00
hendikep, turista, ŤZP Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo je kompenzácia zdravotného postihnutia

  • kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
  • cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre človeka s hendikepom, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.
  • sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti: mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť, komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie, zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného auta, súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.
  • vyhotoveniu preukazu osoby s ŤZP, preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre osobu s hendikepom alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie.

Posudková činnosť:

Lekárska posudková činnosť

vykonáva ju posudkový lekár príslušného úradu práce. Hodnotí a posudzuje sa ňou zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie; určuje sa miera funkčnej poruchy; posudzujú sa sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií; posudzujú sa jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP; fyzická a psychická schopnosť osoby vykonávať opatrovanie; fyzická a psychická schopnosť osoby s ŤZP udeliť písomný súhlas; posudzuje sa potreba osobitnej starostlivosti

posudkový lekár môže predvolať osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak: má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť jeho objektívnosť alebo úplnosť. V ostatných prípadoch vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby. Lekár je povinný pozvať ju, ak tá o to písomne požiada. Výsledkom posudkovej činnosti je lekársky posudok, v ktorom lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia (príloha č. 3 zákona č. 447/2008).

Sociálna posudková činnosť

vykonáva ju sociálny pracovník príslušného úradu práce, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP. Posudzujú sa individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie riešiť situáciu vlastným pričinením); rodinné prostredie (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je schopná poskytnúť jej rodina); prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti; všetky druhy odkázanosti; navrhujú sa kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie. Vykonáva sa za účasti osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie a jej výsledkom je posudkový záver.

Komplexný posudok

na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru príslušný úrad práce vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje: mieru funkčnej poruchy; vyjadrenie, že ide o osobu s ŤZP; sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie; návrh druhu príspevku; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu autom alebo či má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí; termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí lekár, a odôvodnenie komplexného posudku. Posudok sa nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 %.

Zdroj: upsvar

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné postihnutie #ŤZP #hendikep