Ako sa delí dedený majetok

Poručiteľka mala manžela, tri plnoleté deti a päť vnúčat. Hodnota spoločného majetku manželov je 80 000 eur a byt.

, 16.02.2019 06:00
rodina, súd, dedičstvo, kladivko, právo Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Pozostalému manželovi z bezpodielového vlastníctva patrí polovica spoločného majetku, teda majetok v hodnote 40 000 eur a polovica bytu. Dedí sa druhá polovica majetku, teda hodnota dedičstva predstavuje 40 000 eur a druhá polovica bytu. Každý z pozostalých dedí štvrtinu majetku, pretože dedí manžel a tri deti. Vnuci nededia nič, dedili by len v prípade, ak by ich rodič (potomok poručiteľa) nežil. Preto jedna časť dedičstva má hodnotu 10 000 eur a každý dedič má nárok na 1/4 z dedenej polovice bytu. Manžel a dve deti teda z dedičstva dostanú majetok v hodnote 10 000 eur a uvedený podiel na nehnuteľnosti.

V prípade ak by manželka po sebe zanechala okrem manžela a troch detí aj dieťa z predchádzajúceho manželstva, tak by sa dedilo tak, že každý by zdedil pätinu majetku, pretože dedičstvo by sa dedilo na 5 častí – manžel a štyri deti. Tým by sa zmenila veľkosť dedičských podielov ostatných dedičov. Dedičia by dostali z dedičstva každý majetok v hodnote 8 500 eur. Takisto by sa prerozdelili aj podiely, ktoré by dedičom pripadli z bytu. Manželovi by naďalej patrila polovica bytu, ktorá by mu pripadla v rámci BSM a druhá polovica sa by sa rozdelila medzi piatich dedičov – manžela a štyri deti.

Ako sa postupuje pri výpočte:

  • Treba rozlišovať medzi hodnotou majetku a hodnotou dedičstva. V prípade úmrtia jedného z manželov sa predmetom dedičstva stáva len časť ich spoločného majetku. Pri výpočte čistej hodnoty dedičstva sa odpočítavajú aj náklady na pohreb.
  • Majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Keď jeden z manželov zomrie, musí sa na začiatku dedičského konania urobiť vysporiadanie BSM. Dediči sa dohodnú s pozostalým z manželov, čo patrí do dedičstva po poručiteľovi a čo pozostalému manželovi. Keď sa má za to, že obaja manželia sa rovnakým dielom pričinili o nadobudnutie majetku patriaceho do BSM, tak je vysporiadanie takéto: polovica sa stáva predmetom dedičstva, polovica zostáva pozostalému manželovi.
  • V prvej skupine sa o dedičstvo delia rovnakým dielom manžel poručiteľa a deti. Manžel môže zdediť v tejto skupine najviac jednu polovicu. V druhej skupine dedí manžel poručiteľa najmenej polovicu dedičstva. Ak teda okrem manžela neexistuje iný dedič v tejto skupine, manžel dedí celé dedičstvo. Ak existujú iní dedičia, manžel dedí polovicu dedičstva a zvyšok sa delí rovnakým dielom medzi zvyšných dedičov.
  • V prípade ak by manželia nemali deti, dedil by manžel v druhej dedičskej skupine. O dedičstvo by sa však musel podeliť s rodičmi zosnulej manželky, ak by žili.
  • Dedičia – manžel a tri deti zdedili byt po zosnulej manželke a matke, nevedia sa však dohodnúť, kto si ho nechá, kto vyplatí ostatných dedičov. Na koho sa môžu v takomto prípade obrátiť?
  • Pokiaľ nedôjde k dohode dedičov, notár v uznesení uvedie, že byt nadobudnú viacerí dedičia do podielového spoluvlastníctva a určí aj veľkosť ich spoluvlastníckych podielov. Tak sa dedičia stanú podielovými spoluvlastníkmi danej nehnuteľnosti. Pokiaľ sa ani po skončení dedičského konania spoluvlastníci nedohodnú na zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní (ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná), môžu sa obrátiť s návrhom na vyporiadanie na súd. Pri vyporiadaní súd prihliada na veľkosť spoluvlastníckych podielov, ako aj na účelné využitie veci. Súd môže rozhodnúť tak, že vec rozdelí. Ak však nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže ju súd za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Započítanie darov do dedičstva

Čo hovorí o započítaní zákon?

Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal. Výnimkou je len prípad, ak by išlo o obvyklé darovania. V prípade dedenia zo závetu sa započítanie robí na základe želania poručiteľa – ak na započítanie dal závetca príkaz priamo v testamente. Započítanie sa vykoná aj vtedy, ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka (deti, vnuci, pravnuci) neodôvodnene zvýhodnený.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
peniaze, dedičstvo, zmluva Ilustračné foto.

Po starom otcovi dedia syn a dve vnúčatá, deti jeho mŕtvej dcéry. Započíta sa do ich dedičstva vnukov aj darovaný byt, ktorý ich matka, dcéra poručiteľa, dostala od ich starého otca?

V prípade, ak by namiesto potomka v prvej dedičskej skupine dedili jeho deti alebo ich potomkovia, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť vo dvoch prípadoch: 1) ak na to dal poručiteľ príkaz alebo 2) ak by inak obdarovaný dedič bol oproti neopomenuteľným dedičom (t. j. maloletému potomkovi, ktorý musí dostať aspoň toľko, koľko robí jeho dedičský podiel zo zákona, alebo plnoletému potomkovi, ktorý musí dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica jeho dedičského podielu) neodôvodnene zvýhodnený. V dedičskom konaní je právomocou súdu určiť cenu darovaných nehnuteľností.

Ako sa robí započítanie?

Započítanie sa vykonáva tak, že k čistej cene dedičstva sa pripočítavajú všetky zápočty, tento súčet sa vezme ako základ pre vyčíslenie dedičských podielov a od jednotlivých podielov sa odpočítajú jednotlivé zápočty. K hodnote dedičstva sa teda pripočíta hodnota daru a táto suma sa vydelí počtom dedičov. Ak na dediča, ktorý dostal dar, ktorý je predmetom započítania, pripadá rovnako alebo menej, ako bola hodnota daru, už nededí, ale nemusí ostatným dedičom nič vracať. Vypočíta sa takzvaná kolačná podstata (t. j. celková hodnota dedičstva + dary, ktoré majú byť započítané). Z tejto kolačnej podstaty sa vypočítajú dedičské podiely jednotlivých dedičov a od dedičského podielu dediča, ktorý bol obdarovaný, sa odpočíta cena daru, ktorú dostal.

Príklad: Dedí sa majetok v hodnote 150 000 eur a sú traja dedičia – deti poručiteľa, pričom jeden z nich dostal od poručiteľa za jeho života dar v hodnote 30 000 eur. Kolačná podstata je teda 150 000 eur + 30 000 eur, čo sa rovná 180 000 eur, dedičský podiel každého z dedičov je 1/3, teda 90 000 eur. Z podielu obdarovaného dediča sa odpočíta hodnota daru, ktorý dostal od poručiteľa za jeho života, teda 30 000 eur, on teda z dedičstva dostane len 60 000 eur.

  • Ak by sa hodnota dedičského podielu obdarovaného zhodovala s hodnotou daru, ktorý dostal od poručiteľa za jeho života, v takomto prípade by nenadobudol tento dedič z dedičstva nič.
  • Obdarovaný dedič nie je povinný čokoľvek z darovaného majetku do dedičstva vracať v prípade, ak nastane situácia, že hodnotu dedičského podielu, vypočítanú podľa uvedeného spôsobu dedičia nebudú môcť dostať, pretože v dedičstve nebude dostatok majetku, z ktorého by bolo možné uspokojiť ich nároky (napríklad ak hodnota daru bola vyššia ako majetok, ktorý patrí do dedičstva). Obdarovaný dedič nie je povinný darovaný majetok do dedičstva vracať, ale ak za života poručiteľa dostal viac, ako predstavuje hodnota jeho podielu, nenadobudne z dedičstva nič. Neobdarovaným alebo menej obdarovaným dedičom potom súd potvrdí iba to, čo v dedičstve zostalo ku dňu úmrtia poručiteľa.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #dedičské konanie
Flowers