Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a dedičské konanie

23.02.2019 08:00
kladivko Foto:
Vyrovnanie BSM sa robí v rámci dedičského konania výlučne v takom prípade, ak sa o jeho vyrovnanie nezačalo sporové konanie na súde.
debata

1. Konanie o dedičstve

Tento proces prejednáva dedičstvo a jeho účelom je rozhodnutie o dedičstve, teda o prechode majetku poručiteľa na jeho dedičov a o tom, ktorý z nich čo z dedičstva nadobudol.

2. Majetok poručiteľa

Povinnosťou súdu je zistiť poručiteľov majetok a jeho dlhy a vykonať súpis aktív a pasív dedičstva. Na podklade tohto zistenia súd určí všeobecnú cenu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, súčasťou je aj vyriešenie otázky, či mal poručiteľ majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM), a určiť, čo z toho majetku patrí do dedičstva a čo pozostalému manželovi.

3. Vyrovnanie BSM

Vyrovnanie BSM sa robí v rámci dedičského konania výlučne v takom prípade, ak sa o jeho vyrovnanie nezačalo sporové konanie na súde. Použitie termínu pozostalý manžel znamená, že vyrovnanie podľa týchto ustanovení sa týka majetku v BSM, ktoré zaniklo smrťou poručiteľa. Poručiteľ s pozostalým manželom môže mať aj nevyrovnaný majetok v BSM, ktoré zaniklo inak než smrťou poručiteľa bez zániku manželstva, vyhlásením konkurzu na majetok jedného z manželov, uložením trestu prepadnutia majetku.

Účelom vyrovnania BSM v konaní o dedičstve je určiť, čo z majetku BSM pripadne do vlastníctva pozostalého manžela a čo bude patriť do dedičstva. Výsledkom tohto procesu je potom určenie, ktorá konkrétna vec alebo aká jej časť patrí do dedičstva. Pri vyrovnaní sa postupuje podľa predpisov Občianskeho zákonníka. Aby tak bolo možné urobiť, musí:

 • existovať majetok v BSM
 • v prípade uzavretia dohody o vyrovnaní BSM musí existovať aspoň jeden dedič okrem pozostalého manžela
 • musí byť dokázané, že o vyrovnaní BSM sa nezačalo konanie na súde,
 • od prípadného zániku BSM neuplynula lehota 3 roky.
 • Predmet BSM je vymedzený v Občianskom zákonníku Ak je medzi účastníkmi konania nesporné, že poručiteľ s pozostalým manželom nemali žiaden majetok v BSM, je vhodné o tom vykonať záznam v zápisnici o prejednaní dedičstva.
 • BSM sa vyrovnáva medzi pozostalým manželom a dedičmi. Bez ohľadu na to, či pozostalý manžel je zároveň dedičom, nemôže pri vyrovnaní dohodou vystupovať na strane dedičov. Ak je však manžel jediným dedičom, nemožno vykonať vyrovnanie dohodou, ale iba rozhodnutím. Osobitná situácia môže nastať, ak existuje nevyrovnaný majetok v BSM, ktoré zaniklo zánikom manželstva pred smrťou poručiteľa, bývalý manžel nie je dedičom a nikto iný nededí, teda dedičstvo pripadá štátu. V takomto prípade sa BSM vyrovná medzi bývalým manželom a štátom.
 • Ak od zániku BSM uplynuli 3 roky nemožno vykonávať vyrovnanie BSM, pretože v súlade s Občianskym zákonníkom platí pre hnuteľné veci, že sa manželia vyrovnali podľa stavu, v akom ich každý výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach, nehnuteľných veciach a spoločných majetkových právach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve.
 • Ak sú splnené všetky uvedené predpoklady, vyrovná sa BSM buď dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, alebo vyrovnanie vykoná súd.

Príklady, ako sa dedí majetok v BSM

Zomrel rozvedený otec dvoch dospelých synov, ale s bývalou manželkou sa nestihol majetkovo vyrovnať. Ako sa bude dediť? Kto má nárok na dedičstvo?

 • rozvodom zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a bývalí manželia si ho vyrovnajú buď dohodou, alebo ho vyrovnáva súd. Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyrovnaniu dohodou alebo ak o BSM ešte nerozhodol súd na základe návrhu podaného do troch rokov od zániku BSM, treba vedieť, že súd rozhodne tak, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, tak sa manželia vyrovnali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
 • treba si uvedomiť, že do BSM nepatria veci, ktoré jeden z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, veci darované, zdedené alebo vydané v reštitúcii v prípade, ak boli jeho pred uzavretím manželstva alebo ich nadobudol po právnom predchodcovi.
 • dediť možno zo zákona, závetu alebo z oboch týchto dôvodov. V prípade, ak chýba závet, tak sa dedí iba zo zákona v štyroch dedičských skupinách. Deti dedia v prvej skupine, rovnako ako manželka. Dedí sa teda majetok, ktorý v rámci vyrovnania BSM pripadol zosnulému manželovi, bývalý manžel a otec dcér dediť nebude, dedičstvo pripadne dcéram.

Manželka zomrela počas rozvodového konania. Má manžel v rámci vyrovnania BSM v rámci dedičského konania nárok na majetok, ktorý získala manželka ako dar od svojich rodičov?

 • vec nadobudnutá darovaním počas manželstva nepatrí do BSM, a preto nebude ani predmetom vyrovnania. Ak by jeden z manželov zdedil nejaký majetok, taktiež by nepatril do BSM a nebol by predmetom vyrovnania. Ak sa však peniaze alebo majetok z dedičstva či darovania použijú na majetok patriaci do BSM, potom investujúci manžel (dedič) má právo požadovať vrátiť tieto peniaze pri vyrovnaní BSM.
 • Manželka nadobudla pozemok pred manželstvom v dedičskom konaní. Pozemok predala počas manželstva. Patria peniaze z predaja do BSM a budú predmetom vyrovnania BSM v rámci dedičského konania?
 • majetok, ktorý manželka získala ešte pred manželstvom z dedičstva, do BSM nepatrí. To znamená, že do BSM nepatria ani peniaze, ktoré získala predajom tohto majetku a nebudú teda patriť do obsahu BSM v rámci jeho vyrovnania v dedičskom konaní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bezpodielové spoluvlastníctvo #dedičské konanie #dedenie