Úver na kúpu bytu

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje podporu hendikepovaným ľuďom vo forme úveru.

08.03.2019 06:00
muž, žena, pár, úver, Foto:
Maximálna výška úveru je 80-tisíc eur na maximálne 40 rokov splácania s 1 % úrokovou sadzbou.
debata

O ten môže žiadať člen domácnosti, ktorej členom je aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok, aj osoba staršia ako 35 rokov, aj slobodný žiadateľ, osoba ŤZP bez príbuzenského vzťahu so žiadateľom musí byť občanom členského štátu EÚ, osoba ŤZP v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom nemusí byť občanom členského štátu EÚ, pričom osoba ŤZP musí byť držiteľom preukazu osoby s ŤZP alebo preukazu osoby s ŤZP-S, žijúcej v spoločnej domácnosti so žiadateľom.

Podporu je možné poskytnúť na výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou, dostavbou prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome, kúpu bytu, pričom podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome nemôže prevýšiť 80 m², v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu nemôže prevýšiť 120 m². Do podlahovej plochy bytu sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak súčasťou stavby rodinného domu je garáž, do podlahovej plochy sa nezapočíta podlahová plocha tohto priestoru do 25 m².

Podlahovú plochu bytu možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o bývanie určené na dlhodobé bývanie hendikepovaného človeka. V takomto prípade je súčasťou žiadosti potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí podľa prílohy č. 1 k zák. č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Byt musí byť bezbariérovo upravený v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Žiadateľ o podporu musí spĺňať ostatné zákonné podmienky pre priznanie podpory zo ŠFRB, z ktorých najdôležitejšie sú: preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov, zároveň mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima.

Maximálna výška úveru je 80-tisíc eur na maximálne 40 rokov splácania s 1 % úrokovou sadzbou. Žiadosti o podporu sa podávajú prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu, príslušnej podľa miesta stavby. Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

Otázky a odpovede

Koľko peňazí dostanem?

Podpora sa poskytuje vo forme úveru: ŤZP do 100 % z obstarávacej ceny stavby, najviac 80 000 eur. Lehota splatnosti úveru: maximálne 40 rokov. Úrok: 1 %.Maximálna podlahová plocha bytu: v bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií, v rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií, terás, garáže v dome do 25 m2

Aký by som mal mať príjem a aké je životné minimum?

Maximálny príjem: Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4 násobok životného minima na jeho domácnosť.

Minimálny príjem: Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok = 1,3 x životné minimum domácnosti – záväzky ≥ výška splátky.

Životné minimum: Životné minimum pre jednočlennú domácnosť je 205,07 eura, platné do 30. 6. 2019.

Aký je termín podania žiadosti?

Od 1. 4. do 31. 10. príslušného kalendárneho roka.

Aký je postup pri podaní žiadosti?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby. Žiadosť je po overení dokumentov na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletná žiadosť je odoslaná na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Aká je legislatíva?

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Zdroj: SFRB.SK

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #úver #ZŤP #hendikepovaní