Vzory žiadostí pri odnímaní pôdy

, 05.05.2019 06:00
pôda
Ilustračné foto. Autor:

Vzor žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy, žiadosti o stanovisko, žiadosti o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky a aké doklady potrebujete.

Vzor žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy

(žiadateľ – meno a priezvisko, adresa)

Okresný úrad…

Pozemkový a lesný odbor

adresa …

Vec : Žiadosť o trvalé/dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 17 ods. 4 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Meno a priezvisko (aj rodné priezvisko) navrhovateľ (ov) (alebo názov, IČO)…

Adresa (sídlo navrhovateľa)…

Žiadam o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohosp. pôdy pre investičný zámer …

S celkovou výmerou …m2

Pozemok sa nachádza na v zastavanom území obce/mimo zastav. územia obce (nehodiace sa prečiarknuť) v katastrálnom území: …

Trvalý záber zasahuje pozemky :

pozemok KN výmera druh pozemku oddelené GP na výmeru druh pozemku
parc. č. m2 KN novým parc. č. m2 nový

Odôvodnenie (podľa potreby pokračovanie v prílohe):

V …dátum : …

Podpis, pečiatka žiadateľa

Prílohy:

 • Súhlas podľa §13 až 15 (len nad 1 000 m2 odňatia)
 • Projektová dokumentácia investičného zámeru
 • Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, vypracovaná oprávnenou osobou
 • Výpis z KN k listu vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy k LV (orig. alebo overená kópia)
 • 2 x geometrický plán overený, z toho 1 x farebná kópia)
 • vyjadrenie obce k funkčnému využitiu pozemku
 • právoplatné územné rozhodnutie (alebo vyjadrenie stav. úradu o zlúčení územného a stavebného konania)
 • potvrdenie o over. BPEJ ( 8-eurový kolok)
 • Vyjadrenie Hydromeliorácií, š. p., Bratislava (Vrakunská 29, 82563 Bratislava) k existencii hydromelioračných zariadení na pozemku (podľa potreby)
 • vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy (podľa potreby)
 • výpočet odvodu za odňatie
 • 33-eurový kolok

Žiadosť o stanovisko

Žiadateľ – meno, adresa

Okresný úrad …

Pozemkový a lesný odbor

adresa

Vec: Žiadosť o vydanie stanoviska v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.

Podpísaný vlastník (užívateľ) poľnohospodárskeho pozemku v k. ú. … týmto žiadam o vydanie stanoviska k investičnému zámeru „…“ podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „zákon“)

Na pozemku vedenom v katastri nehnuteľností v k. ú. …na LV č. … parcela č…, druh pozemku …, je plánovaný investičný zámer … na celkovej rozlohe…m2. Pozemok je v mojom vlastníctve a užívaní.

podpis žiadateľa

V … dňa: …

Prílohy :

 1. Výpis z KN k listu vlastníctva č. …(orig. alebo overená kópia)
 2. Kópia z katastrálnej mapy k p. č. …(orig. alebo overená kópia)
 3. Vyjadrenie obce k funkčnému využitiu pozemku (orig. alebo overená kópia)
 4. Poľnohospodárska časť projektovej dokumentácie (situácia – osadenie stavby, využitie pôdneho fondu)

3-eurový kolok

Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Žiadateľ …

adresa …

Okresný úrad

Pozemkový a lesný odbor

Hviezdoslavova 36

915 41 Nové Mesto nad Váhom

Vec: Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Žiadam Okresný úrad …, pozemkový a lesný odbor, o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Katastrálne územie:…

Parcela číslo: …

Účel ocenenia : …

Prílohy :

1/ list vlastníctva

2/ kolok (8 eur)

3/ geometrický plán

4/ identifikácia parciel

Aké doklady potrebujete

 • súhlas príslušného okresného úradu, lesný a pozemkový odbor, s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery (pokiaľ celková a konečná výmera záberu na predmetnej lokalite presiahne výmeru 1 000 m2 alebo nie je v súlade s územným plánom obce mesta, alebo ak obec nemá vypracovaný územný plán)
 • správny poplatok k žiadosti o odňatie – kolok v hodnote 33 eur
 • originál výpisu z listu vlastníctva s kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) nie starší ako 3 mesiace. Ak je v danom kat. území zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a pozemok sa nachádza mimo zast. územia obce, vyhotoví okresný úrad, katastrálny odbor, ak nie je zapísaný ROEP, vyhotoví na požiadanie okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, správny poplatok – kolok v hodnote 8 eur
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie – vyhotoví okresný úrad, katastrálny odbor
 • 2 x geometrický plán plôch navrhnutých na odňatie, z toho 1 x originál a 1 x fotokópia v prípade, že dochádza k deleniu parciel navrhnutých na odňatie.
 • vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy, ak užívateľ nie je totožný so žiadateľom.
 • vyjadrenie vlastníka poľnohospodárskej pôdy, ak vlastník nie je totožný so žiadateľom.
 • výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia v prípade záberu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy (nariadenie vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodár­skej pôdy).
 • vyjadrenie obecného – mestského – úradu k odňatiu poľ. pôdy na požadovanú výstavbu. Uviesť, či navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom schváleným v obecnom – mestskom – zastupiteľstve. Ak je v súlade, je potrebné uviesť dátum schválenia, číslo uznesenia a číslo lokality, v ktorej je stavebný zámer navrhnutý.
 • právoplatné územné rozhodnutie na predmetný zámer – stavbu alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného konania so stavebným konaním.
 • projektovú dokumentáciu – časť architektúra. Pri stavbe rod. domu, garáže, hosp. budovy, záhrad. chatky, fotokópiu situácie osadenia stavby, pôdorysu stavby a sprievodnej správy.
 • bilanciu skrývky humusového horizontu (ďalej „HH“) poľnohosp. pôdy navrhnutej na odňatie podľa vyhl. č. 508/2004 Z. z., ktorá ustanovuje podrobnosti o spracúvaní bilancie a vykonaní skrývky HH. Vypracuje fyzická osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva.
 • vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení – Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#pôda #pozemky #poľnohospodárska pôda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku